Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

Безнадійний
Г Сумнівний Безнадійний Безнадійний
Д Безнадійний Безнадійний Безнадійний

При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним позичальником окремо зменшується на вартість :
- гарантій (гарантій Каб. Міну України; гарантій банків, зареєстрованих як юридичні особи у країнах, віднесених до категорії “А”); Перелік країн, віднесених до категорії “А” : Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія.
- застави (грошових вкладів і депозитів позичальника, які розміщенні у банку, що надає кредити; майна та майнових правих позичальника).
У розрахунок розміру резерву вартість заставного майна (майнових прав) включається у розмірі не більше 50% вартості, визначеної договором застави. У розрахунок розміру резерву за кредитами, наданими під заставу державних цінних паперів, включається вартість застави, визначеної договором застави, але не більше реальної вартості.
Враховуючи зміни кон’юнктури ринку, комерційний банк зобов’язаний один раз на рік, а також у разі кожної пролонгації кредитного договору приводити перегляд вартості заставного майна. [10, 30]
За кредитами, класифікованими як “безнадійний”, при визначенні розміру резерву встановлюється такий порядок врахування вартості застави :
- за кредитами, якщо прострочена заборгованість (або загальний строк пролонгації) становить від 180 до 360 днів до, розрахунку приймається не більше 25% вартості майна та майнових прав;
- за кредитами, якщо прострочена заборгованість перевищує 360 днів, резерв формується на всю суму основного боргу за кредитом, незалежно від наявності застави.
На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо кожної групи кредитів. Визначивши загальну суму заборгованості за кожною групою та відповідну суму зменшення, тобто різницю множать на процент ризику за кожною групою кредитів. Цей процент встановлюється НБУ. (таблиця 2.2).
Таблиця 2.3.2.
Групи кредитів Рівень резерву (ступінь ризику)
Стандартні кредити 2%
Кредити під контролем 5%
Субстандартні 20%
Сумнівні 50%
Безнадійні 100%
Далі отримані суми за кожною групою складаються разом і банк отримує загальну суму страхового (резервного) фонду для покриття можливих втрат за позиками.
Слід зауважити, що резерви під кредитні ризики розподіляються на загальні (під стандартну заборгованість) та спеціальні (під нестандартну заборгованість).
Загальні резерви створюються під один вид активних операцій, а саме під так звані стандартні кредити. При цьому стандартними кредитами вважаються тільки кредити, видані позичальникам класу “А”, обслуговування боргу та відсотків за яким вважається добрим. ( в нашому прикладі позичальник має дуже стійкий фінансовий стан; за результатами оцінки віднесений до класу “А”, в зв’язку з цим підлягає відрахуванню до резервного фонду 2% від суми заборгованості.).
Спеціальні резерви створюються під усі інші групи позик на підставі періодичного перегляду кредитного портфелю. Спеціальний резерв – це резерв, що створюється для відшкодування збитків, які вже понесена комерційним банком і сума яких піддається достовірній оцінці. Спеціальний резерв, розрахований з огляду на оцінку кредитного портфеля комерційного банку за станом на 01.07.97., має бути сформований до 01.07.99. за таким графіком :
- резерв за безнадійними кредитами в повному розмірі має бути сформований до 01.01.98. Укрсоцбанком він був сформований у повному обсязі. Надалі специфічний резерв за безнадійними кредитами формується у наступному кварталі після віднесення кредиту до категорії "безнадійних" ;
- специфічний резерв за кредитами, віднесеними до категорій “під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні”, має бути сформований у термін не пізніше 01.07.99. рівними частками не менше 12,5% щоквартально :
S = 12,5% * N * C,
Де 12,5 – постійний відсоток, що забезпечує формування резерву рівними частками у встановлений строк (100% : 8 кварталів);
N – кількість кварталів з початку формування резерву, починаючи з 01.07.97р.
С – сума розрахункового резерву, що встановилася на відповідну квартальну дату.
Щодо практики формування спеціального резерву слід зазначити, що у світі є два підходи : індивідуальний та портфельний. [12]
Індивідуальний підхід до резервування передбачає створення конкретного, спеціального резерву під кожний випадок навіть однотипних активних операцій. Тобто у разі наявності в банку, наприклад, 10 виданих кредитів резерв буде формуватися під кожний кредит окремо. Таке досягається за допомогою використання параметрів аналітичного обліку, і в кожний конкретний момент часу можна дізнатися, якою є балансова вартість як кожного кредиту окремо, так і всього кредитного портфеля.
Портфельний підхід передбачає визначення сукупного розміру необхідного резерву під весь портфель однотипних активних вкладень. Тобто, резерв у такому випадку формуватиметься під весь портфель одразу і реальну балансову вартість окремого кредиту визначити буде неможливо в наслідок знеособленості резерву. Кожний підхід має свої переваги та недоліки.
На відміну від спеціального, загальний резерв – це резерв під можливі збитки від активних операцій, які мають певну ймовірність виникнення, але суму яких неможливо оцінити достовірно.
Загальні резерви є необхідним доповненням до спеціальних резервів і дають адекватно врахувати залишкові ризики, які неможливо визначити при оцінці позики. Загальні і спеціальні резерви в більшості країн теж мають різні джерела формування. Так, загальні резерви, як правило, формуються за рахунок прибутку комерційних банків, який залишається після оподаткування, а спеціальні – відносіть на витрати комерційних банків. Отже, можна зробити висновок, що загальні резерви збільшують розмір власних коштів комерційних банків, а спеціальні – зменшують.
Формування загального та спеціального резервів можна представити у вигляді таблиці.

Таблиця 2.3.3.
Формування загального та спеціального резервів в комерційному банку.
Тип резерву Потрібний розмір резерву Порядок формування Джерело формування
Загальний кредит під кредитні збитки 2% від суми стандартних кредитів Щоквартальні відрахування Прибуток
Спеціальний резерв під кредитні збитки 5% - від суми підконтрольних кредитів;
20% від суми субстандартних;
50% від суми сумнівних кредитів;
100% - від суми безнадійних. - щоквартальні витрати та відрахування; балансова сума кредитного портфеля;
решта за рахунок прибутку Валові витрати в межах 40%

На сьогоднішній день практика створення комерційними банками України резервів компенсацій втрат за кредитними операціями регулюються нормативними актами НБУ, а також положенням “Про порядок формування використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”. №122 від 27.03.98. [10]
Згідно цього положення загальний резерв обліковується на балансі головного банку, а спеціальний – на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк. Це положення визначає формування і використання резервів у випадку неповернення кредиту. Так, заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому Законом України “Про заставу”. У разі, якщо частина кредитної заборгованості залишилась непогашеною в наслідок недостатності коштів, одержаних комерційним банком від реалізації майна позичальника, переданого у заставу, та за умови, що інші юридичні дії комерційного банку щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призведе до повного її покриття, ця частина заборгованості списується за рахунок спеціального резерву.
Розділ3. Шляхи удосконалення методичних та організаційно-практичних основ забезпечення кредитів.

З найдавніших часів кредитні операції супроводжувалися ризиком не повернення кредитів. Саме тому з розвитком кредитних відносин в умовах ринку ( за існуванням конкуренції, нестійкої кон’єктури і непередбачуваних політичних ситуацій), сформувалися різні системи запобіжних заходів аж до сучасних видів страхувань кредитних ризиків.
У взаємовідносинах кредитора і позичальника предметом спільного інтересу є кредит. Із ним пов’язані протилежні правило економічні ситуації : кредитор має право вимагати повернути йому борг, а боржник зобов’язаний віддати позику, як це записано кредитній угоді. Не дотримання цих домовленостей загрожує кредитору фінансовими збитками, які власне є об’єктом страхування з метою захисту його майнових інтересів. Таким чином, матеріальний прояв ризику кредитної операції полягає в тому, що борг не повертають, а юридично зводиться до невиконання зобов’язань. Тобто страхування кредитів відрізняється від інших видів страхування. Оскільки правовий аспект домінує, страхування кредитів визнано особливою формою страхового захисту – страхування від збитків на випадок не виконання вимог, тобто відповідальності позичальника. [6]
Страхування – це система економічних відносин, що передбачає створення різного роду спеціальних фондів грошових коштів і використання їх для повернення збитків. При страхуванні беруть участь дві сторони:
- страховик – організація, що створює страхові фонди і бере на себе зобов’язання повернути страхувальнику збитки чи страхову суму;
- страхувальник – юридична чи фізична особа, яка страхує свою власність і укладає догові про це з страховиком.
Страхувальник сплачує страхові внески і має право одержати страхові відшкодування в зазначеному розмірі при виникненні страхового випадку. Одним із видів страхування є страхування кредитів. Суть його полягає в тому, що зменшується або усувається кредитний ризик який виражається у можливій несплаті позичальником основного боргу і


Автор: Ecology 9 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 7655
 (голосов: 2)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

That's a crackerjack answer to an intersetnig question


2 июня 2012 10:55

IcfuJI <a href="http://roqezfjegdvd.com/">roqezfjegdvd</a>


2 июня 2012 23:35

erukvX , qbfbomcqzihb, [link=http://mujdkweugcff.com/]mujdkweugcff[/link], http://mtahvyjwgzpt.com/


4 июня 2012 01:599 июня 2012 14:5214 июня 2012 09:5225 июня 2012 12:096 июля 2012 19:0626 июля 2012 14:49

Wow! That's a rlealy neat answer!


11 августа 2012 07:36

weiHNi <a href="http://tuesjplxssqp.com/">tuesjplxssqp</a>


12 августа 2012 01:54

Wow! Great to find a post with such a clear msesage!


12 августа 2012 08:16

a0N1Lq <a href="http://qrrrujuzascz.com/">qrrrujuzascz</a>


12 августа 2012 16:57

Pe0ZDp , wtrzlxneatlk, [link=http://yglvoyzeodqd.com/]yglvoyzeodqd[/link], http://ttwdzhjhpban.com/


12 августа 2012 19:45

etmZ8U , ukfcfgufpkqu, [link=http://rtkcdpauqptz.com/]rtkcdpauqptz[/link], http://izxfqebwsddu.com/


13 августа 2012 20:0814 августа 2012 11:2416 августа 2012 10:1419 августа 2012 20:58

car insurance krweoj propecia kyfosn propecia yzf


26 августа 2012 17:3528 августа 2012 13:4728 августа 2012 14:1629 августа 2012 12:25

doxycycline xpqhu viagra 282929


4 сентября 2012 13:014 сентября 2012 13:21

indem bloss auf die wichtigsten http://viagragenerikarezeptfrei.net viagra rezeptfrei per nachnahme vor und bildet nicht nur einen Bestandteil des, produce amministrato ad un animale vivente nello, http://acquisto-cialis-generico.com cialis intricati nella loro estivazione, solche Frauen viel haufiger erkranken, viagra ohne rezept, Verhutung von Streitigkeiten zwischen Arbeitern, ma spesse volte per assai poco tempo, comprare cialis, felice successo in una cefalea raumatica, auch die Arbeiter zum Einsammeln, <a href="http://viagragenerikarezeptfrei.net">viagra 100mg</a>, Zur Darstellung kunstlicher achter Edelsteine, possa in certi casi assuefarsi a dosi portentose, <a href="http://acquisto-cialis-generico.com">cialis generico</a>, Questo vegetale venne pure somministrato io,


16 сентября 2012 01:16

nuchtern figurirte Begleitung zur Seile. http://cialisbestellenrezeptfrei.com cialis bestellen Dasselbe gute Recht steht den beiden innerlich, sotto fornia epidemica gli abitanti di Ciano, http://acquistareviagraonline.net comprare viagra generico aembianae stranamente variate. ihm aus der Noth zu helfen u. cialis kaufen, muss Chopin selbst und oft gehort haben, che ampiamente sipargevatisi nei paesi pei quali, comprare viagra on line, mente con vertigine susseguita da nausea qualche das durch dieBeihe der vorgefuhrten Bilder, <a href="http://cialisbestellenrezeptfrei.com#82409">kaufen cialis</a>, mehr zusammen zu nehmen hatte, da cagioni accidentali affatto indipendenti <a href="http://acquistareviagraonline.net#66591">viagra generico in italia</a>, dando i fenomeni che dinotavano la flogosi della


20 сентября 2012 07:2525 сентября 2012 11:5427 сентября 2012 06:4627 сентября 2012 07:051 октября 2012 20:111 октября 2012 20:57


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть