Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

http://prednisolonem16.soup.io/#18623 buy prednisone dutasteride - buy generic prednisone uk http://priligym16.soup.io/#55723 buy priligy no prescription - generic priligy usa http://avodartm16.soup.io/#24233 buy avodart no prescription - buy avodart online http://rogainem16.soup.io/#35611 purchase rogaine no prescription - buy rogaine no prescription http://neurontinm16.soup.io/#18939 cheap neurontin no prescription - buy neurontin no prescription http://celebrexm16.soup.io/#69366 buy celebrex cheap - where can i buy real celebrex http://amoxicillinm16.soup.io/#72289 cheap amoxil no prescription - cheap amoxil no prescription


22 марта 2014 04:34

http://celebrexm17.weebly.com/#43738 buy celebrex no prescription - generic celebrex online http://amoxicillinm17.weebly.com/#04099 buy cheap amoxil - buy amoxil http://ciprofloxacinm17.weebly.com/#21733 buy cipro uk - cheap cipro canada http://doxycyclinem16.weebly.com/#29209 generic doxycycline no prescription - buy doxycycline no prescription http://estradiolm17.weebly.com/#63880 generic estradiol no prescription - buy gsk estradiol http://advairm17.weebly.com/#69739 mail order advair diskus - buy advair diskus canada http://tretinoinm17.weebly.com/#60961 buy tretinoin cheap - buy tretinoin no prescription


22 марта 2014 05:44

http://prednisolonem16.soup.io/#09934 buy genuine prednisone - buy prednisone cheap http://priligym16.soup.io/#39160 buy generic priligy uk - buy priligy http://avodartm16.soup.io/#13662 buy avodart cheap - buy generic avodart no prescription http://rogainem16.soup.io/#51769 buy rogaine no prescription - buy rogaine online http://neurontinm16.soup.io/#44470 buy neurontin australia - buy neurontin australia http://celebrexm16.soup.io/#50454 order generic celebrex - generic celebrex cheap http://amoxicillinm16.soup.io/#76472 buy amoxil no prescription - buy amoxil cheap


22 марта 2014 06:31

http://ivermectinm18.weebly.com/#01254 buy ivermectin online - buy ivermectin in canada http://champixm18.weebly.com/#06684 generic champix in canada - purchase champix no prescription http://proscarm18.weebly.com/#24631 generic proscar online - generic proscar no prescription http://lipitorm18.weebly.com/#18647 buy generic lipitor no prescription - buy lipitor in the uk http://omeprazolem18.weebly.com/#81748 buy omeprazole cheap - buy omeprazole australia http://stratteram18.weebly.com/#49579 generic strattera india - buy strattera no prescription http://flagylm18.weebly.com/#93434 buy flagyl generic - buy flagyl in canada


22 марта 2014 13:57

http://ciprom17.soup.io/#75504 buy generic cipro uk - buy cipro 250mg http://doxycyclinem17.soup.io/#80208 generic doxycycline canada - buy generic doxycycline no prescription http://estradiolm17.soup.io/#98960 where to buy estradiol online - buy estradiol 0.15mg http://advairm17.soup.io/#10649 cheap advair diskus - buy advair diskus uk http://tretinoinm17.soup.io/#53531 buy gsk tretinoin - buy tretinoin 20g http://ivermectinm17.soup.io/#26736 buy ivermectin cheap - cheap ivermectin no prescription http://champixm17.soup.io/#49243 buy champix cheap - buy champix 1mg


22 марта 2014 14:12

http://ivermectinm18.weebly.com/#13363 buy ivermectin - buy generic ivermectin no prescription http://champixm18.weebly.com/#52237 order generic champix - buy champix cheap http://proscarm18.weebly.com/#84887 buy proscar no prescription - buy proscar online http://lipitorm18.weebly.com/#03845 buy lipitor no prescription - buy generic lipitor no prescription http://omeprazolem18.weebly.com/#49936 order omeprazole no prescription - buy omeprazole online http://stratteram18.weebly.com/#44289 buy strattera generic - buy generic strattera no prescription http://flagylm18.weebly.com/#97958 buy flagyl dutasteride - buy flagyl


22 марта 2014 14:17

http://ciprom17.soup.io/#79359 where to buy cipro online - generic cipro usa http://doxycyclinem17.soup.io/#77415 buy generic doxycycline online - buy doxycycline canada http://estradiolm17.soup.io/#85073 buy generic estradiol no prescription - generic estradiol usa http://advairm17.soup.io/#99602 order advair diskus no prescription - generic advair diskus no prescription http://tretinoinm17.soup.io/#30135 mail order tretinoin - order tretinoin no prescription http://ivermectinm17.soup.io/#95034 generic ivermectin cheap - buy generic ivermectin canada http://champixm17.soup.io/#49848 order champix canada - generic champix usa


22 марта 2014 16:52

http://ivermectinm18.weebly.com/#23618 buy ivermectin online canada - cheapest place buy ivermectin http://champixm18.weebly.com/#36096 order champix - buy champix cheap http://proscarm18.weebly.com/#46072 buy proscar no prescription - order generic proscar http://lipitorm18.weebly.com/#32291 buy lipitor online - buy lipitor http://omeprazolem18.weebly.com/#46482 buy omeprazole no prescription - generic omeprazole no prescription http://stratteram18.weebly.com/#49462 buy strattera cheap - buy strattera http://flagylm18.weebly.com/#41460 buy flagyl online - buy flagyl online


22 марта 2014 19:14

http://ciprom17.soup.io/#73785 buy cipro - cheap cipro no prescription http://doxycyclinem17.soup.io/#73243 order generic doxycycline - buy doxycycline in the uk http://estradiolm17.soup.io/#82182 generic estradiol cheap - buy estradiol online http://advairm17.soup.io/#86614 generic advair diskus online - order advair diskus no prescription http://tretinoinm17.soup.io/#34016 order generic tretinoin - buy tretinoin no prescription http://ivermectinm17.soup.io/#37108 buy generic ivermectin online - buy ivermectin online http://champixm17.soup.io/#78899 buy champix online no prescription - buy champix 1mg


22 марта 2014 19:18

http://ciprom17.soup.io/#72943 buy cipro australia - buy generic cipro no prescription http://doxycyclinem17.soup.io/#91595 cheap doxycycline canada - buy doxycycline online no prescription http://estradiolm17.soup.io/#02838 buy estradiol online - buy estradiol in canada http://advairm17.soup.io/#39889 buy generic advair diskus online - buy advair diskus dutasteride http://tretinoinm17.soup.io/#58270 buy dutasteride tretinoin - order tretinoin http://ivermectinm17.soup.io/#20132 buy ivermectin no prescription - generic ivermectin cheap http://champixm17.soup.io/#29043 generic champix cheap - generic champix online


22 марта 2014 21:52

http://ciprom17.soup.io/#84617 generic cipro online - buy cipro 250mg http://doxycyclinem17.soup.io/#38216 order doxycycline - buy generic doxycycline online http://estradiolm17.soup.io/#40079 buy estradiol generic - buy estradiol 30mcg http://advairm17.soup.io/#61295 purchase advair diskus no prescription - buy cheap advair diskus uk http://tretinoinm17.soup.io/#66038 order tretinoin online - buy genuine tretinoin http://ivermectinm17.soup.io/#70254 buy generic ivermectin online - generic ivermectin no prescription http://champixm17.soup.io/#03600 buy champix no prescription - generic champix no prescription


22 марта 2014 22:01

http://ciprom17.soup.io/#70827 buy cipro online - buy cipro no prescription http://doxycyclinem17.soup.io/#79439 generic doxycycline cheap - buy generic doxycycline no prescription http://estradiolm17.soup.io/#08012 buy generic estradiol no prescription - order estradiol no prescription http://advairm17.soup.io/#43313 buy advair diskus online - buy advair diskus online http://tretinoinm17.soup.io/#82698 buy tretinoin cheap - buy tretinoin in canada http://ivermectinm17.soup.io/#10275 buy ivermectin no prescription - buy ivermectin online no prescription http://champixm17.soup.io/#82906 buy champix online - generic champix no prescription


23 марта 2014 02:40

http://ivermectinm18.weebly.com/#89146 generic ivermectin no prescription - buy ivermectin no prescription http://champixm18.weebly.com/#89505 buy champix australia - buy genuine champix http://proscarm18.weebly.com/#55298 buy proscar online - order proscar no prescription http://lipitorm18.weebly.com/#73539 buy lipitor+india - buy lipitor no prescription http://omeprazolem18.weebly.com/#45621 buy generic omeprazole online - buy omeprazole no prescription http://stratteram18.weebly.com/#16136 buy strattera cheap - generic strattera no prescription http://flagylm18.weebly.com/#78465 buy flagyl online - buy flagyl in canada


23 марта 2014 02:45

http://ivermectinm18.weebly.com/#99323 buy generic ivermectin no prescription - buy ivermectin no prescription http://champixm18.weebly.com/#13602 order champix - buy champix online http://proscarm18.weebly.com/#44904 buy cheap proscar uk - buy proscar in canada http://lipitorm18.weebly.com/#57194 mail order lipitor - buy generic lipitor no prescription http://omeprazolem18.weebly.com/#11976 cheap omeprazole online - buy cheap omeprazole uk http://stratteram18.weebly.com/#28026 buy strattera cheap - buy generic strattera no prescription http://flagylm18.weebly.com/#55111 generic flagyl no prescription - buy genuine flagyl


23 марта 2014 02:53

http://ivermectinm18.weebly.com/#57086 order ivermectin online - buy ivermectin generic http://champixm18.weebly.com/#10903 generic champix india - buy champix in canada http://proscarm18.weebly.com/#24365 buy proscar no prescription - order proscar http://lipitorm18.weebly.com/#38622 buy lipitor - buy lipitor http://omeprazolem18.weebly.com/#50375 buy omeprazole online - buy omeprazole online http://stratteram18.weebly.com/#04557 buy strattera no prescription - buy strattera generic http://flagylm18.weebly.com/#39267 buy flagyl online - buy flagyl cheap


23 марта 2014 02:57

http://proscarm18.soup.io/#31778 buy proscar online - buy proscar no prescription http://lipitorm18.soup.io/#39553 buy lipitor in the uk - buy lipitor in australia http://omeprazolem18.soup.io/#46628 buy omeprazole cheap - buy generic omeprazole uk http://stratteram18.soup.io/#29446 buy strattera generic - buy generic strattera uk http://metronidazolem18.soup.io/#78509 buy flagyl online - buy flagyl australia http://diflucanm18.soup.io/#37693 cheap diflucan - buy diflucan dutasteride http://keflexm18.soup.io/#27268 cheap keflex online - generic keflex online


23 марта 2014 08:12

http://proscarm18.soup.io/#03219 generic proscar online - cheap proscar online http://lipitorm18.soup.io/#61294 purchase lipitor no prescription - how to buy lipitor in australia http://omeprazolem18.soup.io/#59916 mail order omeprazole - cheap omeprazole canada http://stratteram18.soup.io/#00327 generic strattera cheap - generic strattera usa http://metronidazolem18.soup.io/#27720 cheap flagyl no prescription - buy generic flagyl canada http://diflucanm18.soup.io/#11441 buy diflucan 200mg - order diflucan canada http://keflexm18.soup.io/#16857 buy keflex uk - buy gsk keflex


23 марта 2014 08:28

http://proscarm18.soup.io/#03822 buy proscar no prescription - order generic proscar http://lipitorm18.soup.io/#99369 generic lipitor usa - cheap lipitor no prescription http://omeprazolem18.soup.io/#95043 buy omeprazole online - generic omeprazole cheap http://stratteram18.soup.io/#12000 generic strattera in canada - buy strattera dutasteride http://metronidazolem18.soup.io/#79857 buy generic flagyl no prescription - cheap flagyl http://diflucanm18.soup.io/#01570 generic diflucan online - buy diflucan http://keflexm18.soup.io/#65363 buy generic keflex online - buy keflex dutasteride


23 марта 2014 08:29

http://fluconazolem19.weebly.com/#34228 buy diflucan online no prescription - buy diflucan dutasteride http://cephalexinm19.weebly.com/#92452 generic keflex online - buy generic keflex canada http://tetracyclinem19.weebly.com/#92578 buy tetracycline hair loss - buy generic tetracycline no prescription http://domperidonem19.weebly.com/#61196 cheap domperidone no prescription - order domperidone no prescription http://piracetamm19.weebly.com/#51647 generic piracetam cheap - generic piracetam cheap http://clomidm19.weebly.com/#92150 buy generic clomid no prescription - buy clomid australia http://paxilm19.weebly.com/#71580 buy paxil in canada - generic paxil cheap


23 марта 2014 08:36

http://fluconazolem19.weebly.com/#81777 buy diflucan online uk - order diflucan online http://cephalexinm19.weebly.com/#05458 buy keflex online - buy keflex in canada http://tetracyclinem19.weebly.com/#75364 buy tetracycline dutasteride - buy tetracycline 500mg http://domperidonem19.weebly.com/#22521 buy generic domperidone online - buy domperidone online http://piracetamm19.weebly.com/#32008 buy piracetam no prescription - buy piracetam online canada http://clomidm19.weebly.com/#48594 buy clomid no prescription - generic clomid in canada http://paxilm19.weebly.com/#68260 buy paxil cheap - generic paxil in canada


23 марта 2014 08:43

http://fluconazolem19.weebly.com/#00950 buy diflucan 200mg - buy diflucan no prescription http://cephalexinm19.weebly.com/#03847 buy keflex dutasteride - buy keflex no prescription http://tetracyclinem19.weebly.com/#74052 order tetracycline - buy tetracycline uk http://domperidonem19.weebly.com/#77904 buy genuine domperidone - buy domperidone+india http://piracetamm19.weebly.com/#35300 buy piracetam cheap - order piracetam online http://clomidm19.weebly.com/#31367 purchase clomid no prescription - buy clomid dutasteride http://paxilm19.weebly.com/#87636 order paxil no prescription - buy paxil cheap


23 марта 2014 11:03

http://proscarm18.soup.io/#47698 buy proscar online - order proscar http://lipitorm18.soup.io/#35574 buy generic lipitor uk - order lipitor canada http://omeprazolem18.soup.io/#84609 cheap omeprazole uk - cheap omeprazole uk http://stratteram18.soup.io/#98957 buy strattera online - buy strattera canada http://metronidazolem18.soup.io/#16491 how to buy flagyl in australia - buy cheap flagyl http://diflucanm18.soup.io/#99827 buy diflucan cheap - buy diflucan no prescription http://keflexm18.soup.io/#63326 generic keflex in canada - purchase keflex online


23 марта 2014 11:08

http://fluconazolem19.weebly.com/#30201 buy generic diflucan no prescription - buy diflucan no prescription http://cephalexinm19.weebly.com/#51656 buy keflex no prescription - buy keflex cheap http://tetracyclinem19.weebly.com/#78416 buy cheap tetracycline - order tetracycline no prescription http://domperidonem19.weebly.com/#79332 buy domperidone hair loss - buy domperidone no prescription http://piracetamm19.weebly.com/#86301 buy piracetam canada - buy piracetam dutasteride http://clomidm19.weebly.com/#61842 buy clomid online - buy generic clomid canada http://paxilm19.weebly.com/#00568 buy paxil in canada - order paxil no prescription


23 марта 2014 11:09

http://fluconazolem19.weebly.com/#40146 buy diflucan no prescription - buy diflucan uk http://cephalexinm19.weebly.com/#34967 buy generic keflex online - buy keflex dutasteride http://tetracyclinem19.weebly.com/#72674 buy generic tetracycline no prescription - buy tetracycline australia http://domperidonem19.weebly.com/#83108 generic domperidone canada - buy domperidone australia http://piracetamm19.weebly.com/#51438 buy piracetam in canada - purchase piracetam no prescription http://clomidm19.weebly.com/#55579 buy clomid canada - how to buy clomid in australia http://paxilm19.weebly.com/#49429 order paxil no prescription - buy paxil hair loss


23 марта 2014 14:19

http://proscarm18.soup.io/#31975 generic proscar cheap - buy proscar online http://lipitorm18.soup.io/#36775 generic lipitor cheap - purchase lipitor no prescription http://omeprazolem18.soup.io/#21715 buy omeprazole canada - buy genuine omeprazole http://stratteram18.soup.io/#36812 buy strattera online - buy strattera http://metronidazolem18.soup.io/#96846 generic flagyl cheap - buy generic flagyl online http://diflucanm18.soup.io/#33980 buy diflucan dutasteride - purchase diflucan no prescription http://keflexm18.soup.io/#99160 buy keflex no prescription - buy generic keflex uk


23 марта 2014 15:43

http://fluconazolem19.weebly.com/#45725 buy generic diflucan online - buy diflucan uk http://cephalexinm19.weebly.com/#60436 buy keflex 500mg - buy keflex cheap http://tetracyclinem19.weebly.com/#15720 buy tetracycline - buy tetracycline generic http://domperidonem19.weebly.com/#80967 buy domperidone cheap - buy domperidone no prescription http://piracetamm19.weebly.com/#70555 order piracetam canada - buy piracetam canada http://clomidm19.weebly.com/#56503 generic clomid cheap - buy clomid cheap http://paxilm19.weebly.com/#09961 generic paxil cheap - buy paxil cheap


23 марта 2014 16:38

http://fluconazolem19.weebly.com/#46275 buy diflucan online - buy dutasteride diflucan http://cephalexinm19.weebly.com/#10711 cheap keflex - buy keflex cheap http://tetracyclinem19.weebly.com/#00772 buy tetracycline online - buy generic tetracycline uk http://domperidonem19.weebly.com/#04310 buy domperidone online - buy domperidone uk http://piracetamm19.weebly.com/#59277 buy piracetam no prescription - where to buy piracetam cheap http://clomidm19.weebly.com/#09560 buy clomid in canada - mail order clomid http://paxilm19.weebly.com/#83445 buy paxil no prescription - generic paxil no prescription


23 марта 2014 16:57

http://proscarm18.soup.io/#48144 buy proscar online no prescription - buy proscar australia http://lipitorm18.soup.io/#06733 order generic lipitor - buy dutasteride lipitor http://omeprazolem18.soup.io/#06428 buy omeprazole no prescription - buy omeprazole http://stratteram18.soup.io/#49620 buy strattera online - buy gsk strattera http://metronidazolem18.soup.io/#04653 buy generic flagyl no prescription - buy flagyl in canada http://diflucanm18.soup.io/#27512 buy cheap diflucan uk - buy diflucan generic http://keflexm18.soup.io/#02431 cheap keflex online - buy keflex online


23 марта 2014 18:11

http://proscarm18.soup.io/#24337 generic proscar india - buy proscar online http://lipitorm18.soup.io/#93692 buy generic lipitor no prescription - buy lipitor australia http://omeprazolem18.soup.io/#02262 buy omeprazole dutasteride - buy omeprazole online http://stratteram18.soup.io/#76300 buy strattera online - buy generic strattera no prescription http://metronidazolem18.soup.io/#74289 buy flagyl in the uk - buy generic flagyl no prescription http://diflucanm18.soup.io/#44776 buy diflucan no prescription - buy diflucan online http://keflexm18.soup.io/#93251 buy keflex online - buy keflex no prescription


23 марта 2014 18:24

http://proscarm18.soup.io/#93997 buy cheap proscar uk - buy proscar online http://lipitorm18.soup.io/#83017 buy lipitor cheap - buy lipitor http://omeprazolem18.soup.io/#48421 mail order omeprazole - buy omeprazole cheap http://stratteram18.soup.io/#38079 buy generic strattera online - buy strattera online no prescription http://metronidazolem18.soup.io/#05401 buy flagyl online - buy cheap flagyl uk http://diflucanm18.soup.io/#21462 purchase diflucan no prescription - cheap generic diflucan http://keflexm18.soup.io/#55617 order keflex canada - order keflex canada


23 марта 2014 20:04


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть