Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

http://doxycyclinem22.weebly.com/#48427 buy doxycycline - buy doxycycline online no prescription http://lamisilm22.weebly.com/#09682 buy lamisil no prescription - cheap lamisil no prescription http://diflucanm22.weebly.com/#75197 order diflucan online - generic diflucan cheap http://latissem22.weebly.com/#73210 buy latisse cheap - buy latisse australia http://nolvadexm22.weebly.com/#75322 purchase nolvadex online - buy nolvadex dutasteride http://permethrinm22.weebly.com/#42178 generic permethrin india - purchase permethrin no prescription http://yasminm22.weebly.com/#51320 buy yasmin no prescription - buy yasmin no prescription


27 марта 2014 15:56

http://tetracyclinem23.snack.ws/#67014 buy tetracycline generic - buy tetracycline cheap http://gabapentinm23.snack.ws/#55198 buy generic neurontin online - buy neurontin no prescription http://premarinm23.snack.ws/#92775 buy premarin cheap - buy premarin no prescription http://lidocainem23.snack.ws/#35211 buy lidocaine no prescription - order lidocaine online http://latissem23.snack.ws/#50190 buy latisse generic - buy latisse online http://tretinoinm23.snack.ws/#11256 mail order tretinoin - order tretinoin online http://synthroidm23.snack.ws/#99618 buy synthroid - generic synthroid in canada


27 марта 2014 16:05

http://doxycyclinem22.weebly.com/#68425 buy doxycycline no prescription - buy doxycycline cheap http://lamisilm22.weebly.com/#08651 buy lamisil no prescription - order generic lamisil http://diflucanm22.weebly.com/#11743 generic diflucan cheap - buy diflucan uk http://latissem22.weebly.com/#27376 mail order latisse - order latisse no prescription http://nolvadexm22.weebly.com/#70886 buy nolvadex online - buy nolvadex canada http://permethrinm22.weebly.com/#37980 buy permethrin - cheap permethrin no prescription http://yasminm22.weebly.com/#09365 generic yasmin no prescription - buy yasmin 0.03mg


27 марта 2014 16:11

http://tetracyclinem23.snack.ws/#75534 buy dutasteride tetracycline - buy tetracycline in canada http://gabapentinm23.snack.ws/#54312 generic neurontin cheap - buy neurontin online no prescription http://premarinm23.snack.ws/#66212 generic premarin india - buy generic premarin uk http://lidocainem23.snack.ws/#44737 buy lidocaine no prescription - buy lidocaine online uk http://latissem23.snack.ws/#05921 generic latisse available united states - generic latisse india http://tretinoinm23.snack.ws/#34871 buy tretinoin dutasteride - order tretinoin canada http://synthroidm23.snack.ws/#60139 buy synthroid no prescription - generic synthroid usa


27 марта 2014 18:26

http://doxycyclinem22.weebly.com/#76303 buy doxycycline australia - generic doxycycline no prescription http://lamisilm22.weebly.com/#98731 buy lamisil cheap - order lamisil canada http://diflucanm22.weebly.com/#41202 buy diflucan australia - buy diflucan no prescription http://latissem22.weebly.com/#49294 generic latisse cheap - buy latisse http://nolvadexm22.weebly.com/#21265 cheap nolvadex no prescription - buy nolvadex no prescription http://permethrinm22.weebly.com/#79112 buy permethrin online uk - order permethrin canada http://yasminm22.weebly.com/#45806 buy cheap yasmin uk - buy generic yasmin no prescription


27 марта 2014 20:28

http://tetracyclinem23.snack.ws/#56907 buy generic tetracycline online - cheapest tetracycline online http://gabapentinm23.snack.ws/#76051 buy neurontin in canada - buy neurontin online http://premarinm23.snack.ws/#22661 buy premarin canada - order premarin http://lidocainem23.snack.ws/#63515 buy generic lidocaine no prescription - purchase lidocaine no prescription http://latissem23.snack.ws/#88654 order latisse canada - buy latisse online http://tretinoinm23.snack.ws/#76296 cheap tretinoin no prescription - buy tretinoin australia http://synthroidm23.snack.ws/#73568 buy synthroid online - buy synthroid 100mcg


27 марта 2014 21:00

http://doxycyclinem22.weebly.com/#50988 buy doxycycline cheap - buy doxycycline no prescription http://lamisilm22.weebly.com/#94253 buy lamisil in uk - buy generic lamisil no prescription http://diflucanm22.weebly.com/#73808 order generic diflucan - order generic diflucan http://latissem22.weebly.com/#14699 buy latisse cheap - buy latisse http://nolvadexm22.weebly.com/#32394 order generic nolvadex - buy generic nolvadex no prescription http://permethrinm22.weebly.com/#46439 buy permethrin no prescription - order permethrin canada http://yasminm22.weebly.com/#98089 buy yasmin+india - order yasmin online


27 марта 2014 22:41

http://doxycyclinem22.weebly.com/#47598 purchase doxycycline online - buy generic doxycycline online http://lamisilm22.weebly.com/#93643 buy lamisil cheap - mail order lamisil http://diflucanm22.weebly.com/#71389 order generic diflucan - buy diflucan no prescription http://latissem22.weebly.com/#34768 buy latisse 3ml - buy generic latisse no prescription http://nolvadexm22.weebly.com/#59220 generic nolvadex no prescription - buy nolvadex 10mg http://permethrinm22.weebly.com/#41977 generic permethrin cheap - order permethrin canada http://yasminm22.weebly.com/#54051 mail order yasmin - cheap yasmin online


27 марта 2014 22:47

http://tetracyclinem23.snack.ws/#36987 order generic tetracycline - buy tetracycline cheap http://gabapentinm23.snack.ws/#00225 buy neurontin australia - order neurontin http://premarinm23.snack.ws/#43298 buy premarin - buy premarin 0.625mg http://lidocainem23.snack.ws/#37225 generic lidocaine cheap - buy lidocaine cheap http://latissem23.snack.ws/#56118 cheap latisse no prescription - generic latisse no prescription http://tretinoinm23.snack.ws/#55388 how to buy tretinoin in australia - order tretinoin no prescription http://synthroidm23.snack.ws/#55466 buy synthroid cheap - buy synthroid no prescription


27 марта 2014 22:53

http://doxycyclinem22.weebly.com/#65658 buy doxycycline uk - buy dutasteride doxycycline http://lamisilm22.weebly.com/#03267 buy lamisil cheap - buy lamisil online http://diflucanm22.weebly.com/#11765 order diflucan no prescription - buy diflucan+india http://latissem22.weebly.com/#85596 buy cheap latisse uk - buy latisse http://nolvadexm22.weebly.com/#54152 buy nolvadex cheap - buy nolvadex online no prescription http://permethrinm22.weebly.com/#70349 order permethrin online - buy permethrin in canada http://yasminm22.weebly.com/#47808 buy yasmin 3mg - buy generic yasmin online


28 марта 2014 01:03

http://doxycyclinem22.weebly.com/#46143 buy doxycycline no prescription - buy generic doxycycline no prescription http://lamisilm22.weebly.com/#16046 buy lamisil 250mg - buy lamisil http://diflucanm22.weebly.com/#78555 cheap diflucan canada - order generic diflucan http://latissem22.weebly.com/#99456 buy latisse 3ml - generic latisse online http://nolvadexm22.weebly.com/#94619 buy nolvadex no prescription - cheap nolvadex http://permethrinm22.weebly.com/#62266 buy permethrin cheap - buy permethrin no prescription http://yasminm22.weebly.com/#71137 online prescription for yasmin - buy yasmin no prescription


28 марта 2014 03:10

http://doxycyclinem22.weebly.com/#06445 buy generic doxycycline uk - buy doxycycline no prescription http://lamisilm22.weebly.com/#18403 order lamisil canada - mail order lamisil http://diflucanm22.weebly.com/#15308 buy diflucan canada - cheap diflucan http://latissem22.weebly.com/#56884 buy latisse - buy latisse generic http://nolvadexm22.weebly.com/#97729 buy nolvadex 10mg - buy nolvadex cheap http://permethrinm22.weebly.com/#43673 buy permethrin no prescription - buy permethrin uk http://yasminm22.weebly.com/#27681 generic yasmin no prescription - buy yasmin no prescription


28 марта 2014 03:12

http://doxycyclinem22.weebly.com/#40684 buy doxycycline canada - buy generic doxycycline no prescription http://lamisilm22.weebly.com/#54648 order lamisil canada - buy lamisil online http://diflucanm22.weebly.com/#41383 buy diflucan in australia - buy generic diflucan online http://latissem22.weebly.com/#86089 buy latisse uk - buy latisse online http://nolvadexm22.weebly.com/#60060 buy nolvadex uk - buy nolvadex dutasteride http://permethrinm22.weebly.com/#06237 buy permethrin canada - buy permethrin http://yasminm22.weebly.com/#94503 buy yasmin - buy yasmin uk


28 марта 2014 05:32

http://doxycyclinem22.weebly.com/#74424 cheap doxycycline no prescription - buy generic doxycycline canada http://lamisilm22.weebly.com/#53138 generic lamisil online - buy lamisil online http://diflucanm22.weebly.com/#61903 buy diflucan 150mg - buy diflucan cheap http://latissem22.weebly.com/#82914 generic latisse online - buy latisse no prescription http://nolvadexm22.weebly.com/#36865 buy nolvadex online - order nolvadex online http://permethrinm22.weebly.com/#41753 purchase permethrin no prescription - order permethrin http://yasminm22.weebly.com/#66841 buy yasmin dutasteride - buy yasmin uk


28 марта 2014 07:19

http://estracem24.snack.ws/#73795 buy generic estradiol no prescription - buy estradiol generic http://inderalm24.snack.ws/#59595 buy inderal dutasteride - buy inderal no prescription http://lexaprom24.snack.ws/#31139 order lexapro canada - buy lexapro online http://misoprostolm24.snack.ws/#90189 buy cytotec online - buy cytotec 100mg http://champixm24.snack.ws/#39275 how to buy champix in australia - buy genuine champix http://diflucanm24.snack.ws/#51472 buy diflucan cheap - buy diflucan online http://stratteram24.snack.ws/#47634 buy strattera online no prescription - buy strattera cheap


28 марта 2014 09:31

<a href=" http://www.buycialisit.com ">buy cialis</a>, 397, <a href=" http://www.buyviagragroup.com ">buy viagra online</a>, 7037, <a href=" http://www.buycialisgenericis.com ">buy cialis</a>, 2384, <a href=" http://www.genericviagrahome.com ">generic viagra</a>, 9500, <a href=" http://www.buycialistok.com ">buy cialis</a>, 4029, <a href=" http://www.sildenafilsir.com ">buy sildenafil online</a>, 4196, <a href=" http://www.kamagraonlines.com ">kamagra</a>.


28 марта 2014 10:49

http://estracem24.snack.ws/#08989 cheap estradiol no prescription - buy estradiol http://inderalm24.snack.ws/#95473 cheap inderal no prescription - generic inderal no prescription http://lexaprom24.snack.ws/#44220 buy lexapro dutasteride - buy lexapro 20mg http://misoprostolm24.snack.ws/#80743 generic cytotec available united states - buy cytotec online http://champixm24.snack.ws/#37161 buy champix no prescription - buy champix uk http://diflucanm24.snack.ws/#83292 buy diflucan uk - buy generic diflucan online http://stratteram24.snack.ws/#23942 order strattera online - buy strattera australia


28 марта 2014 12:15

http://avodartm23.weebly.com/#49179 buy avodart canada - purchase avodart no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#64287 buy nizoral cheap - buy generic nizoral no prescription http://nexiumm23.weebly.com/#71618 generic nexium online - where to buy nexium online http://propeciam23.weebly.com/#93892 buy propecia online - buy genuine propecia http://fluticasonem23.weebly.com/#06248 purchase advair diskus online - buy advair diskus cheap http://amoxilm23.weebly.com/#02737 generic amoxil cheap - generic amoxil no prescription http://effexorm23.weebly.com/#75831 buy effexor cheap - generic effexor online


28 марта 2014 12:29

http://avodartm23.weebly.com/#83607 buy avodart 0.5mg - buy avodart cheap http://nizoralm23.weebly.com/#39509 buy generic nizoral no prescription - buy nizoral online http://nexiumm23.weebly.com/#01507 buy nexium - buy nexium http://propeciam23.weebly.com/#21294 buy propecia in canada - buy propecia+india http://fluticasonem23.weebly.com/#80046 buy advair diskus 0.1mg - buy advair diskus australia http://amoxilm23.weebly.com/#69293 buy amoxil no prescription - generic amoxil online http://effexorm23.weebly.com/#19999 buy effexor canada - buy effexor


28 марта 2014 14:49

http://avodartm23.weebly.com/#58417 buy avodart uk - buy avodart canada http://nizoralm23.weebly.com/#40021 buy nizoral dutasteride - buy nizoral cheap http://nexiumm23.weebly.com/#10270 buy nexium - generic nexium cheap http://propeciam23.weebly.com/#05035 buy propecia cheap - cheapest place buy propecia http://fluticasonem23.weebly.com/#55410 buy advair diskus cheap - how to buy advair diskus in australia http://amoxilm23.weebly.com/#71814 buy amoxil cheap - order amoxil http://effexorm23.weebly.com/#61963 buy effexor australia - generic effexor cheap


28 марта 2014 17:06

http://avodartm23.weebly.com/#28191 generic avodart no prescription - buy avodart online no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#59460 buy nizoral online - buy nizoral hair loss http://nexiumm23.weebly.com/#90319 buy nexium australia - buy nexium no prescription http://propeciam23.weebly.com/#24099 buy generic propecia uk - buy propecia australia http://fluticasonem23.weebly.com/#84256 buy advair diskus 0.05mg - buy advair diskus no prescription http://amoxilm23.weebly.com/#01589 buy amoxil hair loss - buy amoxil online http://effexorm23.weebly.com/#17503 generic effexor canada - buy effexor online


28 марта 2014 17:14

http://avodartm23.weebly.com/#15141 order avodart online - buy cheap avodart http://nizoralm23.weebly.com/#49457 buy generic nizoral online - cheap generic nizoral http://nexiumm23.weebly.com/#57029 where to buy nexium cheap - buy nexium dutasteride http://propeciam23.weebly.com/#67141 buy propecia online - buy propecia in australia http://fluticasonem23.weebly.com/#86606 order advair diskus - buy generic advair diskus online http://amoxilm23.weebly.com/#12025 generic amoxil cheap - buy amoxil online http://effexorm23.weebly.com/#52225 buy generic effexor no prescription - order effexor


28 марта 2014 17:40

http://avodartm23.weebly.com/#51675 generic avodart no prescription - buy avodart online no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#32314 order nizoral online - buy nizoral dutasteride http://nexiumm23.weebly.com/#02206 order nexium no prescription - generic nexium india http://propeciam23.weebly.com/#74841 buy propecia in canada - generic propecia in canada http://fluticasonem23.weebly.com/#88009 buy advair diskus canada - buy advair diskus no prescription http://amoxilm23.weebly.com/#57656 buy generic amoxil no prescription - order amoxil canada http://effexorm23.weebly.com/#70554 buy effexor online no prescription - buy effexor uk


28 марта 2014 19:36

http://avodartm23.weebly.com/#81609 buy avodart - buy avodart online http://nizoralm23.weebly.com/#12208 buy nizoral in the uk - buy nizoral canada http://nexiumm23.weebly.com/#57803 buy nexium online - buy nexium canada http://propeciam23.weebly.com/#13208 buy propecia - generic propecia online http://fluticasonem23.weebly.com/#24604 buy advair diskus uk - cheap advair diskus no prescription http://amoxilm23.weebly.com/#30406 mail order amoxil - buy amoxil cheap http://effexorm23.weebly.com/#42370 buy effexor online - buy effexor no prescription


28 марта 2014 19:48

http://avodartm23.weebly.com/#86469 buy avodart 0.5mg - buy avodart http://nizoralm23.weebly.com/#55439 buy nizoral australia - buy nizoral australia http://nexiumm23.weebly.com/#05263 buy cheap nexium uk - generic nexium cheap http://propeciam23.weebly.com/#67897 purchase propecia no prescription - cheap propecia no prescription http://fluticasonem23.weebly.com/#76729 cheap advair diskus canada - buy advair diskus 0.1mg http://amoxilm23.weebly.com/#23699 buy amoxil cheap - buy amoxil cheap http://effexorm23.weebly.com/#14883 buy effexor canada - buy effexor in canada


28 марта 2014 21:49

http://avodartm23.weebly.com/#30050 buy avodart cheap - buy avodart dutasteride http://nizoralm23.weebly.com/#35499 buy nizoral - order generic nizoral http://nexiumm23.weebly.com/#61503 buy nexium no prescription - buy nexium in canada http://propeciam23.weebly.com/#61147 buy propecia canada - order generic propecia http://fluticasonem23.weebly.com/#64119 cheap advair diskus uk - buy advair diskus no prescription http://amoxilm23.weebly.com/#40027 buy amoxil uk - where to buy amoxil cheap http://effexorm23.weebly.com/#82206 buy effexor cheap - buy effexor


28 марта 2014 22:18

http://estracem24.snack.ws/#05378 buy estradiol australia - cheap estradiol http://inderalm24.snack.ws/#36777 buy generic inderal no prescription - buy inderal cheap http://lexaprom24.snack.ws/#11717 buy lexapro dutasteride - online prescription for lexapro http://misoprostolm24.snack.ws/#91849 buy cytotec cheap - buy generic cytotec no prescription http://champixm24.snack.ws/#83045 buy generic champix online - buy champix online uk http://diflucanm24.snack.ws/#64576 buy diflucan no prescription - generic diflucan no prescription http://stratteram24.snack.ws/#98525 how to buy strattera in australia - buy strattera 40mg


29 марта 2014 00:07

http://estracem24.snack.ws/#32399 buy estradiol no prescription - buy generic estradiol online http://inderalm24.snack.ws/#99658 buy inderal cheap - buy generic inderal uk http://lexaprom24.snack.ws/#26992 order lexapro no prescription - buy generic lexapro no prescription http://misoprostolm24.snack.ws/#02220 buy cytotec canada - buy cytotec no prescription http://champixm24.snack.ws/#07087 buy champix uk - buy champix no prescription http://diflucanm24.snack.ws/#66515 generic diflucan no prescription - generic diflucan in usa http://stratteram24.snack.ws/#01500 buy strattera in uk - order generic strattera


29 марта 2014 00:14

http://avodartm23.weebly.com/#09313 online prescription for avodart - generic avodart no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#42798 buy nizoral no prescription - buy nizoral 200mg http://nexiumm23.weebly.com/#05646 buy nexium dutasteride - buy nexium in the uk http://propeciam23.weebly.com/#50885 buy propecia australia - how to buy propecia in australia http://fluticasonem23.weebly.com/#05732 order advair diskus canada - buy advair diskus dutasteride http://amoxilm23.weebly.com/#05886 buy amoxil no prescription - buy amoxil uk http://effexorm23.weebly.com/#02355 buy effexor online no prescription - buy effexor online


29 марта 2014 01:49

http://avodartm23.weebly.com/#02279 purchase avodart no prescription - buy avodart uk http://nizoralm23.weebly.com/#96997 buy nizoral no prescription - order nizoral no prescription http://nexiumm23.weebly.com/#40722 buy nexium dutasteride - buy nexium no prescription http://propeciam23.weebly.com/#49806 order generic propecia - purchase propecia online http://fluticasonem23.weebly.com/#48862 buy advair diskus - buy advair diskus online no prescription http://amoxilm23.weebly.com/#70085 order amoxil canada - buy amoxil uk http://effexorm23.weebly.com/#08290 buy effexor in canada - order effexor


29 марта 2014 02:26


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть