Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

http://avodartm23.weebly.com/#82887 generic avodart no prescription - buy generic avodart no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#04609 buy nizoral online no prescription - buy nizoral cheap http://nexiumm23.weebly.com/#59789 generic nexium no prescription - buy nexium uk http://propeciam23.weebly.com/#01788 buy propecia uk - buy propecia in the uk http://fluticasonem23.weebly.com/#98696 buy advair diskus uk - buy advair diskus http://amoxilm23.weebly.com/#85985 buy amoxil cheap - buy amoxil australia http://effexorm23.weebly.com/#74874 order effexor online - buy effexor uk


29 марта 2014 04:38

http://estracem24.snack.ws/#76491 buy estradiol online - order estradiol no prescription http://inderalm24.snack.ws/#62366 buy generic inderal no prescription - how to buy inderal in australia http://lexaprom24.snack.ws/#95326 buy generic lexapro online - buy lexapro+india http://misoprostolm24.snack.ws/#78920 generic cytotec cheap - generic cytotec in usa http://champixm24.snack.ws/#08913 order champix no prescription - cheap champix online http://diflucanm24.snack.ws/#63967 buy diflucan 150mg - buy diflucan http://stratteram24.snack.ws/#18719 order strattera no prescription - generic strattera no prescription


29 марта 2014 04:58

http://avodartm23.weebly.com/#34831 buy avodart online no prescription - buy avodart cheap http://nizoralm23.weebly.com/#36274 buy generic nizoral no prescription - buy nizoral http://nexiumm23.weebly.com/#29197 buy nexium no prescription - buy nexium online no prescription http://propeciam23.weebly.com/#94838 buy propecia australia - buy propecia australia http://fluticasonem23.weebly.com/#37174 order generic advair diskus - generic advair diskus in canada http://amoxilm23.weebly.com/#47148 buy amoxil no prescription - buy amoxil+india http://effexorm23.weebly.com/#05548 buy effexor hair loss - buy generic effexor no prescription


29 марта 2014 06:48

http://estracem24.snack.ws/#02051 buy estradiol canada - buy dutasteride estradiol http://inderalm24.snack.ws/#94684 buy inderal australia - generic inderal available united states http://lexaprom24.snack.ws/#50048 buy lexapro online - how to buy lexapro in australia http://misoprostolm24.snack.ws/#66101 cheap cytotec no prescription - cheap cytotec online http://champixm24.snack.ws/#78627 cheap champix - generic champix cheap http://diflucanm24.snack.ws/#98602 order generic diflucan - buy diflucan uk http://stratteram24.snack.ws/#62701 buy generic strattera uk - buy strattera australia


29 марта 2014 07:01

http://estracem24.snack.ws/#62075 buy estradiol in uk - buy estradiol 2mg http://inderalm24.snack.ws/#70967 buy generic inderal no prescription - buy inderal 40mg http://lexaprom24.snack.ws/#15427 how to buy lexapro in australia - buy lexapro in the uk http://misoprostolm24.snack.ws/#77889 buy generic cytotec no prescription - buy generic cytotec canada http://champixm24.snack.ws/#90754 how to buy champix in australia - buy genuine champix http://diflucanm24.snack.ws/#18353 buy diflucan cheap - buy generic diflucan no prescription http://stratteram24.snack.ws/#87316 purchase strattera no prescription - buy strattera online uk


29 марта 2014 07:13

http://avodartm23.weebly.com/#12309 buy avodart canada - buy generic avodart no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#67884 buy nizoral uk - buy nizoral online http://nexiumm23.weebly.com/#70359 generic nexium no prescription - buy genuine nexium http://propeciam23.weebly.com/#44193 generic propecia online - mail order propecia http://fluticasonem23.weebly.com/#84005 buy generic advair diskus canada - buy advair diskus australia http://amoxilm23.weebly.com/#24148 buy amoxil cheap - buy amoxil online http://effexorm23.weebly.com/#19657 generic effexor in canada - buy effexor online


29 марта 2014 08:20

http://avodartm23.weebly.com/#30541 buy generic avodart online - buy avodart no prescription http://nizoralm23.weebly.com/#96821 order nizoral canada - buy nizoral online no prescription http://nexiumm23.weebly.com/#61237 buy nexium australia - buy nexium dutasteride http://propeciam23.weebly.com/#11065 buy propecia - generic propecia in usa http://fluticasonem23.weebly.com/#13103 mail order advair diskus - buy advair diskus cheap http://amoxilm23.weebly.com/#35956 cheap amoxil no prescription - buy amoxil http://effexorm23.weebly.com/#53367 order effexor canada - generic effexor cheap


29 марта 2014 08:40

http://avodartm23.weebly.com/#51254 generic avodart online - cheap avodart online http://nizoralm23.weebly.com/#58063 buy nizoral online no prescription - buy nizoral 200mg http://nexiumm23.weebly.com/#05537 order nexium no prescription - buy generic nexium canada http://propeciam23.weebly.com/#06706 generic propecia cheap - buy propecia no prescription http://fluticasonem23.weebly.com/#44313 buy advair diskus 0.05mg - buy advair diskus australia http://amoxilm23.weebly.com/#63009 buy gsk amoxil - order amoxil http://effexorm23.weebly.com/#61167 purchase effexor no prescription - generic effexor online


29 марта 2014 08:47

http://priligym24.weebly.com/#47842 buy priligy - buy priligy dutasteride http://ciprom24.weebly.com/#58869 purchase cipro no prescription - buy cipro online http://stratteram24.weebly.com/#11465 buy strattera no prescription - buy strattera dutasteride http://premarinm24.weebly.com/#87988 buy premarin - buy premarin in canada http://cephalexinm24.weebly.com/#14826 buy keflex cheap - buy keflex no prescription http://flagylm24.weebly.com/#77099 cheap flagyl uk - online prescription for flagyl http://cytotecm24.weebly.com/#01395 buy cheap cytotec uk - cheap cytotec no prescription


29 марта 2014 14:18

http://priligym24.weebly.com/#94491 buy priligy no prescription - cheapest priligy online http://ciprom24.weebly.com/#95873 buy cipro no prescription - buy cipro in canada http://stratteram24.weebly.com/#98479 buy strattera cheap - order strattera online http://premarinm24.weebly.com/#28236 buy premarin cheap - buy premarin no prescription http://cephalexinm24.weebly.com/#09390 buy keflex online - buy keflex 250mg http://flagylm24.weebly.com/#65218 generic flagyl online - cheap flagyl no prescription http://cytotecm24.weebly.com/#78826 buy cytotec online - order cytotec no prescription


29 марта 2014 17:27

http://metforminm25.snack.ws/#58228 buy generic metformin no prescription - buy metformin cheap http://priligym25.snack.ws/#00331 buy cheap priligy uk - buy priligy uk http://doxycyclinem25.snack.ws/#51288 buy doxycycline uk - how to buy doxycycline in australia http://ivermectinm25.snack.ws/#72634 buy ivermectin 3mg - buy generic ivermectin online http://domperidonem25.snack.ws/#89322 order domperidone no prescription - buy cheap domperidone http://effexorm25.snack.ws/#90906 buy effexor online - buy effexor uk http://prednisonem25.snack.ws/#88617 buy prednisone in canada - buy prednisone online


29 марта 2014 18:08

http://priligym24.weebly.com/#54803 buy priligy canada - buy priligy online no prescription http://ciprom24.weebly.com/#36834 purchase cipro online - buy genuine cipro http://stratteram24.weebly.com/#97286 order strattera online - generic strattera available united states http://premarinm24.weebly.com/#38697 buy generic premarin online - buy premarin http://cephalexinm24.weebly.com/#54761 buy keflex no prescription - buy generic keflex online http://flagylm24.weebly.com/#55138 buy flagyl dutasteride - order flagyl no prescription http://cytotecm24.weebly.com/#18165 buy cytotec - buy generic cytotec no prescription


29 марта 2014 19:30

http://metforminm25.snack.ws/#58377 buy metformin online no prescription - cheap metformin no prescription http://priligym25.snack.ws/#85798 buy priligy online - generic priligy in canada http://doxycyclinem25.snack.ws/#38718 buy doxycycline online - order doxycycline online http://ivermectinm25.snack.ws/#91141 generic ivermectin canada - mail order ivermectin http://domperidonem25.snack.ws/#68944 cheap domperidone no prescription - order domperidone no prescription http://effexorm25.snack.ws/#78359 buy effexor uk - buy effexor in the uk http://prednisonem25.snack.ws/#52304 generic prednisone no prescription - buy prednisone in canada


29 марта 2014 20:47

http://metforminm25.snack.ws/#36060 buy generic metformin no prescription - order metformin online http://priligym25.snack.ws/#29018 buy priligy uk - cheap priligy online http://doxycyclinem25.snack.ws/#22448 buy doxycycline online - buy generic doxycycline no prescription http://ivermectinm25.snack.ws/#48502 how to buy ivermectin in australia - order ivermectin canada http://domperidonem25.snack.ws/#05879 buy domperidone online - cheap domperidone no prescription http://effexorm25.snack.ws/#27379 buy effexor online no prescription - order effexor no prescription http://prednisonem25.snack.ws/#64837 buy prednisone generic - where to buy prednisone cheap


29 марта 2014 23:13

http://prednisonem25.weebly.com/#93527 buy prednisone no prescription - buy prednisone no prescription http://zithromaxm25.weebly.com/#71056 order zithromax online - best place buy zithromax http://proscarm25.weebly.com/#48622 buy generic proscar no prescription - buy proscar cheap http://cymbaltam25.weebly.com/#87645 generic cymbalta available united states - buy cymbalta no prescription http://lexaprom25.weebly.com/#48517 generic lexapro no prescription - buy lexapro http://zoviraxm25.weebly.com/#97132 buy zovirax 400mg - buy zovirax 800mg http://xenicalm25.weebly.com/#61661 buy generic xenical no prescription - buy xenical cheap


30 марта 2014 09:56

http://paxilm26.snack.ws/#90322 buy generic paxil canada - cheap paxil no prescription http://lamisilm26.snack.ws/#04129 buy lamisil no prescription - generic lamisil cheap http://amoxicillinm26.snack.ws/#03263 buy amoxil cheap - buy amoxil dutasteride http://ventolinm26.snack.ws/#88146 buy ventolin dutasteride - mail order ventolin http://piracetamm26.snack.ws/#30084 buy piracetam in canada - buy piracetam online http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#17711 buy cipro canada - buy cipro cheap http://flagylm26.snack.ws/#66958 generic flagyl cheap - buy flagyl cheap


30 марта 2014 11:12

http://paxilm26.snack.ws/#90103 order paxil online - buy cheap paxil http://lamisilm26.snack.ws/#24228 generic lamisil canada - buy lamisil cheap http://amoxicillinm26.snack.ws/#91451 generic amoxil cheap - generic amoxil no prescription http://ventolinm26.snack.ws/#30497 buy ventolin no prescription - cheap ventolin canada http://piracetamm26.snack.ws/#89719 buy piracetam - buy piracetam no prescription http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#45178 purchase cipro no prescription - order cipro no prescription http://flagylm26.snack.ws/#46126 cheap flagyl - buy generic flagyl uk


30 марта 2014 13:38

http://paxilm26.snack.ws/#34811 buy paxil cheap - buy paxil http://lamisilm26.snack.ws/#53132 buy lamisil online uk - buy lamisil no prescription http://amoxicillinm26.snack.ws/#25972 buy amoxil - generic amoxil no prescription http://ventolinm26.snack.ws/#05798 buy ventolin australia - generic ventolin online http://piracetamm26.snack.ws/#90058 buy piracetam online - buy generic piracetam online http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#43781 order cipro - mail order cipro http://flagylm26.snack.ws/#89228 buy flagyl cheap - cheap flagyl uk


30 марта 2014 13:41

http://paxilm26.snack.ws/#25604 online prescription for paxil - buy paxil online http://lamisilm26.snack.ws/#38214 cheap lamisil no prescription - buy lamisil uk http://amoxicillinm26.snack.ws/#12863 buy amoxil online - buy amoxil cheap http://ventolinm26.snack.ws/#17052 buy ventolin - buy ventolin online http://piracetamm26.snack.ws/#80865 buy piracetam - buy piracetam australia http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#36008 buy cipro generic - cheap cipro no prescription http://flagylm26.snack.ws/#99275 generic flagyl no prescription - online prescription for flagyl


30 марта 2014 16:07

http://paxilm26.snack.ws/#44434 buy paxil no prescription - mail order paxil http://lamisilm26.snack.ws/#09284 buy lamisil 250mg - buy lamisil http://amoxicillinm26.snack.ws/#13500 buy amoxil cheap - buy amoxil 500mg http://ventolinm26.snack.ws/#21747 generic ventolin india - cheapest place buy ventolin http://piracetamm26.snack.ws/#38919 where to buy piracetam online - buy piracetam uk http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#98825 buy cipro australia - buy cipro cheap http://flagylm26.snack.ws/#64961 buy flagyl in australia - buy flagyl in canada


30 марта 2014 18:35

http://prednisonem25.weebly.com/#05403 cheap prednisone no prescription - buy prednisone http://zithromaxm25.weebly.com/#70017 generic zithromax in canada - buy zithromax in canada http://proscarm25.weebly.com/#58039 buy proscar cheap - buy proscar uk http://cymbaltam25.weebly.com/#07161 buy cymbalta cheap - cheap cymbalta online http://lexaprom25.weebly.com/#64766 buy lexapro 10mg - generic lexapro no prescription http://zoviraxm25.weebly.com/#80326 buy zovirax online - buy zovirax http://xenicalm25.weebly.com/#86936 buy xenical 120mg - buy generic xenical online


30 марта 2014 20:45

http://paxilm26.snack.ws/#29622 buy paxil dutasteride - buy paxil http://lamisilm26.snack.ws/#22753 buy lamisil - buy lamisil cheap http://amoxicillinm26.snack.ws/#24268 order amoxil canada - buy amoxil in canada http://ventolinm26.snack.ws/#55969 order ventolin canada - generic ventolin online http://piracetamm26.snack.ws/#86615 buy piracetam no prescription - cheapest place buy piracetam http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#74402 buy generic cipro no prescription - buy cipro online http://flagylm26.snack.ws/#32528 generic flagyl no prescription - buy flagyl online canada


30 марта 2014 21:05

http://prednisonem25.weebly.com/#62510 purchase prednisone no prescription - buy prednisone uk http://zithromaxm25.weebly.com/#23953 buy zithromax online - buy zithromax http://proscarm25.weebly.com/#02736 mail order proscar - buy proscar uk http://cymbaltam25.weebly.com/#43298 cheap cymbalta - buy cymbalta http://lexaprom25.weebly.com/#90356 buy lexapro - how to buy lexapro in australia http://zoviraxm25.weebly.com/#19504 generic zovirax no prescription - buy zovirax uk http://xenicalm25.weebly.com/#35760 buy xenical canada - generic xenical no prescription


30 марта 2014 23:17

http://prednisonem25.weebly.com/#84646 buy prednisone online - cheap prednisone http://zithromaxm25.weebly.com/#25489 buy zithromax uk - order zithromax online http://proscarm25.weebly.com/#78830 buy proscar dutasteride - order proscar no prescription http://cymbaltam25.weebly.com/#94784 buy cymbalta no prescription - buy cymbalta http://lexaprom25.weebly.com/#88289 buy lexapro online no prescription - buy lexapro no prescription http://zoviraxm25.weebly.com/#76379 mail order zovirax - buy generic zovirax no prescription http://xenicalm25.weebly.com/#47650 generic xenical cheap - buy xenical no prescription


31 марта 2014 01:12

http://paxilm26.snack.ws/#27794 buy generic paxil no prescription - buy generic paxil no prescription http://lamisilm26.snack.ws/#90292 buy lamisil online uk - buy lamisil australia http://amoxicillinm26.snack.ws/#09591 buy genuine amoxil - buy amoxil http://ventolinm26.snack.ws/#96111 buy ventolin cheap - buy ventolin 4mg http://piracetamm26.snack.ws/#09563 buy piracetam - buy piracetam australia http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#56889 buy cipro - order cipro online http://flagylm26.snack.ws/#99494 generic flagyl online - cheap flagyl


31 марта 2014 01:32

http://paxilm26.snack.ws/#10220 buy paxil no prescription - order generic paxil http://lamisilm26.snack.ws/#88161 order lamisil canada - generic lamisil cheap http://amoxicillinm26.snack.ws/#91404 generic amoxil no prescription - buy amoxil dutasteride http://ventolinm26.snack.ws/#92652 where to buy ventolin cheap - buy ventolin generic http://piracetamm26.snack.ws/#73601 order piracetam canada - order piracetam canada http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#21506 buy cipro 250mg - generic cipro available united states http://flagylm26.snack.ws/#29134 where to buy flagyl cheap - buy generic flagyl no prescription


31 марта 2014 01:35

http://prednisonem25.weebly.com/#05556 buy prednisone - buy prednisone no prescription http://zithromaxm25.weebly.com/#31434 order zithromax no prescription - buy zithromax no prescription http://proscarm25.weebly.com/#21793 how to buy proscar in australia - where to buy proscar cheap http://cymbaltam25.weebly.com/#08936 buy generic cymbalta no prescription - buy cymbalta no prescription http://lexaprom25.weebly.com/#82361 buy lexapro no prescription - generic lexapro cheap http://zoviraxm25.weebly.com/#45857 cheap zovirax no prescription - purchase zovirax no prescription http://xenicalm25.weebly.com/#11435 buy generic xenical online - order generic xenical


31 марта 2014 05:27

http://prednisonem25.weebly.com/#55442 cheap prednisone - buy generic prednisone no prescription http://zithromaxm25.weebly.com/#77901 buy zithromax no prescription - buy zithromax online http://proscarm25.weebly.com/#05760 buy proscar in canada - purchase proscar no prescription http://cymbaltam25.weebly.com/#45406 buy cymbalta online - buy cymbalta in canada http://lexaprom25.weebly.com/#54676 buy lexapro online - cheap lexapro no prescription http://zoviraxm25.weebly.com/#09024 buy zovirax no prescription - buy zovirax australia http://xenicalm25.weebly.com/#63655 generic xenical online - buy xenical


31 марта 2014 05:33

http://paxilm26.snack.ws/#37555 buy paxil online - buy paxil no prescription http://lamisilm26.snack.ws/#98328 buy lamisil dutasteride - order generic lamisil http://amoxicillinm26.snack.ws/#79520 buy generic amoxil no prescription - buy amoxil http://ventolinm26.snack.ws/#09296 buy ventolin cheap - buy ventolin 4mg http://piracetamm26.snack.ws/#16585 buy piracetam no prescription - generic piracetam in usa http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#25840 buy cipro no prescription - order cipro canada http://flagylm26.snack.ws/#65887 buy flagyl online - mail order flagyl


31 марта 2014 06:24

http://paxilm26.snack.ws/#30637 buy paxil - buy generic paxil no prescription http://lamisilm26.snack.ws/#57424 buy lamisil online - buy lamisil cheap http://amoxicillinm26.snack.ws/#51600 buy amoxil cheap - order amoxil no prescription http://ventolinm26.snack.ws/#18697 buy ventolin online uk - buy ventolin uk http://piracetamm26.snack.ws/#67687 buy piracetam - order piracetam http://ciprofloxacinm26.snack.ws/#86782 order cipro canada - buy cipro http://flagylm26.snack.ws/#99353 buy flagyl australia - buy flagyl cheap


31 марта 2014 06:27


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть