Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

http://prednisonem25.weebly.com/#33056 buy cheap prednisone - cheap generic prednisone http://zithromaxm25.weebly.com/#55252 buy zithromax 250mg - buy gsk zithromax http://proscarm25.weebly.com/#70442 generic proscar india - purchase proscar no prescription http://cymbaltam25.weebly.com/#45678 where to buy cymbalta online - buy cymbalta in the uk http://lexaprom25.weebly.com/#07524 buy lexapro - order lexapro canada http://zoviraxm25.weebly.com/#91905 cheap zovirax - generic zovirax canada http://xenicalm25.weebly.com/#30132 order xenical - buy generic xenical online


31 марта 2014 07:36

http://xenicalm27.snack.ws/#06036 buy xenical dutasteride - generic xenical usa http://niacinm27.snack.ws/#88147 where can u buy niacin pills - buy niacin vitamin b3 http://advairm27.snack.ws/#94410 generic advair diskus in canada - buy advair diskus online http://celebrexm27.snack.ws/#17288 buy celebrex no prescription - order celebrex online http://lipitorm27.snack.ws/#35785 order lipitor canada - cheap generic lipitor http://acyclovirm27.snack.ws/#39335 buy generic zovirax uk - buy genuine zovirax http://omeprazolem27.snack.ws/#52795 where to buy omeprazole online - buy omeprazole uk


31 марта 2014 09:03

http://lipitorm26.weebly.com/#62613 buy lipitor - buy lipitor australia http://lasixm26.weebly.com/#79858 buy lasix online - order lasix no prescription http://propranololm26.weebly.com/#54313 buy inderal canada - buy inderal http://estracem26.weebly.com/#71368 buy estradiol generic - order estradiol online http://domperidonem26.weebly.com/#38167 buy domperidone online - buy domperidone in canada http://piracetam26.weebly.com/#00287 where to buy piracetam - buy piracetam online http://clomidm26.weebly.com/#18789 buy clomid - generic clomid online


31 марта 2014 09:58

http://xenicalm27.snack.ws/#43716 buy xenical no prescription - mail order xenical http://niacinm27.snack.ws/#39442 buy niacin walmart - where can you buy vitamin b3 http://advairm27.snack.ws/#52884 cheap advair diskus no prescription - cheap advair diskus http://celebrexm27.snack.ws/#61984 buy celebrex online - buy celebrex australia http://lipitorm27.snack.ws/#96841 buy lipitor - buy lipitor dutasteride http://acyclovirm27.snack.ws/#87115 buy zovirax in canada - buy zovirax no prescription http://omeprazolem27.snack.ws/#71862 buy generic omeprazole no prescription - generic omeprazole no prescription


31 марта 2014 11:04

http://lipitorm26.weebly.com/#39735 buy lipitor online - order lipitor no prescription http://lasixm26.weebly.com/#42836 buy lasix no prescription - buy generic lasix online http://propranololm26.weebly.com/#43540 buy inderal online - order inderal no prescription http://estracem26.weebly.com/#89093 buy estradiol no prescription - purchase estradiol no prescription http://domperidonem26.weebly.com/#33402 buy domperidone - buy domperidone uk http://piracetam26.weebly.com/#58928 cheap piracetam canada - generic piracetam in canada http://clomidm26.weebly.com/#09093 buy generic clomid no prescription - buy clomid generic


31 марта 2014 12:30

http://lipitorm26.weebly.com/#24890 buy lipitor online - mail order lipitor http://lasixm26.weebly.com/#12048 buy generic lasix online - buy lasix no prescription http://propranololm26.weebly.com/#39787 buy inderal cheap - buy inderal dutasteride http://estracem26.weebly.com/#48243 how to buy estradiol in australia - mail order estradiol http://domperidonem26.weebly.com/#31988 buy domperidone generic - cheap domperidone http://piracetam26.weebly.com/#81106 buy piracetam online - purchase piracetam no prescription http://clomidm26.weebly.com/#42425 buy cheap clomid uk - buy clomid australia


31 марта 2014 14:44

http://xenicalm27.snack.ws/#37019 generic xenical cheap - buy xenical online http://niacinm27.snack.ws/#14762 where to buy vitamin b3 pads - buy niacin flush pills http://advairm27.snack.ws/#28798 cheap advair diskus uk - online prescription for advair diskus http://celebrexm27.snack.ws/#74597 buy celebrex cheap - buy celebrex http://lipitorm27.snack.ws/#52304 buy lipitor australia - buy lipitor hair loss http://acyclovirm27.snack.ws/#29415 buy generic zovirax no prescription - buy zovirax uk http://omeprazolem27.snack.ws/#75100 buy omeprazole dutasteride - generic omeprazole online


31 марта 2014 18:14

http://lipitorm26.weebly.com/#62463 cheap lipitor - order lipitor canada http://lasixm26.weebly.com/#25109 generic lasix online - buy lasix online http://propranololm26.weebly.com/#08776 buy dutasteride inderal - buy inderal in canada http://estracem26.weebly.com/#21116 generic estradiol no prescription - buy estradiol 1mg http://domperidonem26.weebly.com/#92177 buy domperidone - buy domperidone in canada http://piracetam26.weebly.com/#98006 buy piracetam no prescription - generic piracetam in canada http://clomidm26.weebly.com/#26834 purchase clomid online - order generic clomid


31 марта 2014 21:53

http://lipitorm26.weebly.com/#61893 buy lipitor online - buy lipitor online http://lasixm26.weebly.com/#21525 buy generic lasix online - order lasix http://propranololm26.weebly.com/#12831 purchase inderal no prescription - generic inderal online http://estracem26.weebly.com/#30016 buy estradiol no prescription - buy estradiol no prescription http://domperidonem26.weebly.com/#98987 order domperidone no prescription - buy domperidone no prescription http://piracetam26.weebly.com/#62489 buy piracetam in the uk - buy piracetam uk http://clomidm26.weebly.com/#63656 order clomid canada - generic clomid no prescription


1 апреля 2014 00:06

http://lipitorm26.weebly.com/#38386 buy lipitor in australia - buy lipitor in canada http://lasixm26.weebly.com/#38550 generic lasix no prescription - buy lasix dutasteride http://propranololm26.weebly.com/#91760 buy inderal online no prescription - buy inderal australia http://estracem26.weebly.com/#88162 buy estradiol no prescription - mail order estradiol http://domperidonem26.weebly.com/#05243 buy domperidone online - purchase domperidone no prescription http://piracetam26.weebly.com/#03447 order generic piracetam - cheap piracetam http://clomidm26.weebly.com/#54311 order clomid online - buy clomid cheap


1 апреля 2014 00:20

http://xenicalm27.snack.ws/#03034 buy xenical dutasteride - order xenical http://niacinm27.snack.ws/#95740 purchase slo-niacin - buy niacin online australia http://advairm27.snack.ws/#87235 purchase advair diskus no prescription - cheap advair diskus no prescription http://celebrexm27.snack.ws/#65351 buy celebrex online - generic celebrex cheap http://lipitorm27.snack.ws/#06953 order generic lipitor - buy lipitor generic http://acyclovirm27.snack.ws/#49451 buy zovirax no prescription - generic zovirax no prescription http://omeprazolem27.snack.ws/#38065 buy omeprazole online - buy omeprazole dutasteride


1 апреля 2014 02:06

http://xenicalm27.snack.ws/#32178 buy dutasteride xenical - buy generic xenical online http://niacinm27.snack.ws/#36180 where can i buy vitamin b3 - buy curva niacin supplement http://advairm27.snack.ws/#54309 generic advair diskus online - buy advair diskus in canada http://celebrexm27.snack.ws/#54142 cheap celebrex no prescription - buy generic celebrex canada http://lipitorm27.snack.ws/#86258 order lipitor no prescription - buy lipitor in canada http://acyclovirm27.snack.ws/#81631 purchase zovirax online - where can i buy real zovirax http://omeprazolem27.snack.ws/#78814 where to buy omeprazole - generic omeprazole cheap


1 апреля 2014 02:19

http://lipitorm26.weebly.com/#62748 generic lipitor cheap - buy lipitor uk http://lasixm26.weebly.com/#21267 buy lasix uk - buy lasix dutasteride http://propranololm26.weebly.com/#94508 buy inderal online - buy inderal no prescription http://estracem26.weebly.com/#47276 generic estradiol no prescription - generic estradiol no prescription http://domperidonem26.weebly.com/#19193 buy domperidone dutasteride - buy domperidone online http://piracetam26.weebly.com/#48301 buy generic piracetam uk - generic piracetam no prescription http://clomidm26.weebly.com/#05064 buy clomid canada - purchase clomid no prescription


1 апреля 2014 02:24

http://lipitorm26.weebly.com/#05554 buy lipitor online no prescription - buy lipitor no prescription http://lasixm26.weebly.com/#74968 buy lasix in uk - buy lasix cheap http://propranololm26.weebly.com/#24618 buy inderal cheap - buy inderal http://estracem26.weebly.com/#43290 buy estradiol cheap - generic estradiol online http://domperidonem26.weebly.com/#92156 buy genuine domperidone - mail order domperidone http://piracetam26.weebly.com/#11581 cheap piracetam no prescription - buy piracetam no prescription http://clomidm26.weebly.com/#21359 buy clomid 100mg - buy clomid


1 апреля 2014 05:01

http://lipitorm26.weebly.com/#25677 purchase lipitor no prescription - order lipitor no prescription http://lasixm26.weebly.com/#99054 cheap lasix canada - buy lasix online http://propranololm26.weebly.com/#50993 buy inderal dutasteride - cheapest inderal online http://estracem26.weebly.com/#33822 buy gsk estradiol - mail order estradiol http://domperidonem26.weebly.com/#73025 buy domperidone uk - cheap domperidone no prescription http://piracetam26.weebly.com/#17965 buy cheap piracetam uk - buy piracetam in the uk http://clomidm26.weebly.com/#02212 buy clomid generic - where can i buy real clomid


1 апреля 2014 07:16

http://trimethoprim28.soup.io/#84489 cheap trimethoprim no prescription - generic trimethoprim canada http://vermoxm28.soup.io/#58472 buy vermox in the uk - cheap vermox no prescription http://ventolinm28.soup.io/#50730 buy ventolin online uk - buy ventolin 4mg http://zithromaxm28.soup.io/#55911 order generic zithromax - mail order zithromax http://metforminm28.soup.io/#94586 buy metformin australia - buy metformin australia http://xenicalm28.soup.io/#28734 buy xenical no prescription - buy xenical 60mg http://acyclovirm28.soup.io/#79617 buy zovirax cheap - mail order zovirax


1 апреля 2014 11:53

http://tretinoinm27.weebly.com/#80471 buy tretinoin in uk - buy genuine tretinoin http://metforminm27.weebly.com/#43820 buy metformin online - generic metformin no prescription http://albuterolm27.weebly.com/#60872 buy ventolin generic - buy ventolin no prescription http://champixm27.weebly.com/#64288 buy champix no prescription - cheap champix uk http://synthroidm27.weebly.com/#19866 buy synthroid online - buy generic synthroid online http://paxilm27.weebly.com/#84701 buy paxil - buy paxil canada http://neurontinm27.weebly.com/#82967 buy neurontin - buy genuine neurontin


1 апреля 2014 12:19

http://trimethoprim28.soup.io/#42771 buy trimethoprim 800mg - buy trimethoprim online http://vermoxm28.soup.io/#18341 buy vermox no prescription - buy generic vermox online http://ventolinm28.soup.io/#71795 order ventolin canada - buy ventolin cheap http://zithromaxm28.soup.io/#67121 generic zithromax usa - order zithromax no prescription http://metforminm28.soup.io/#65167 buy metformin - order generic metformin http://xenicalm28.soup.io/#31902 buy xenical cheap - buy xenical canada http://acyclovirm28.soup.io/#72561 buy zovirax cheap - generic zovirax no prescription


1 апреля 2014 12:38

http://tretinoinm27.weebly.com/#21123 buy tretinoin online no prescription - generic tretinoin usa http://metforminm27.weebly.com/#00198 cheap metformin no prescription - buy metformin cheap http://albuterolm27.weebly.com/#89390 buy ventolin australia - buy ventolin 4mg http://champixm27.weebly.com/#41749 buy champix no prescription - buy champix australia http://synthroidm27.weebly.com/#91266 buy synthroid cheap - order synthroid no prescription http://paxilm27.weebly.com/#05447 buy paxil online - cheap paxil online http://neurontinm27.weebly.com/#11085 buy neurontin generic - order neurontin online


1 апреля 2014 14:12

http://trimethoprim28.soup.io/#92304 buy trimethoprim online - buy trimethoprim 400mg http://vermoxm28.soup.io/#66564 cheap vermox no prescription - buy generic vermox canada http://ventolinm28.soup.io/#33355 buy ventolin online - buy ventolin in canada http://zithromaxm28.soup.io/#83354 buy zithromax online - buy generic zithromax no prescription http://metforminm28.soup.io/#86693 buy generic metformin no prescription - buy generic metformin canada http://xenicalm28.soup.io/#18312 buy xenical australia - purchase xenical no prescription http://acyclovirm28.soup.io/#96925 buy zovirax - buy generic zovirax no prescription


1 апреля 2014 14:48

http://tretinoinm27.weebly.com/#13949 generic tretinoin cheap - buy tretinoin no prescription http://metforminm27.weebly.com/#28108 where to buy metformin online - generic metformin no prescription http://albuterolm27.weebly.com/#72453 cheap ventolin no prescription - buy ventolin in canada http://champixm27.weebly.com/#69714 generic champix usa - buy champix australia http://synthroidm27.weebly.com/#57573 buy synthroid 100mcg - buy synthroid cheap http://paxilm27.weebly.com/#86924 buy paxil uk - buy generic paxil canada http://neurontinm27.weebly.com/#83909 buy neurontin no prescription - generic neurontin no prescription


1 апреля 2014 14:52

http://trimethoprim28.soup.io/#79329 generic trimethoprim in canada - cheap trimethoprim uk http://vermoxm28.soup.io/#05856 mail order vermox - buy vermox 100mg http://ventolinm28.soup.io/#26632 buy ventolin online - buy generic ventolin online http://zithromaxm28.soup.io/#78588 purchase zithromax no prescription - buy zithromax in canada http://metforminm28.soup.io/#21118 order generic metformin - generic metformin no prescription http://xenicalm28.soup.io/#89607 buy xenical online - order xenical online http://acyclovirm28.soup.io/#68949 buy zovirax online - buy dutasteride zovirax


1 апреля 2014 15:01

http://trimethoprim28.soup.io/#54093 buy trimethoprim online - generic trimethoprim no prescription http://vermoxm28.soup.io/#20353 buy vermox+india - buy vermox online http://ventolinm28.soup.io/#57405 buy ventolin uk - buy ventolin cheap http://zithromaxm28.soup.io/#06108 buy zithromax - order zithromax canada http://metforminm28.soup.io/#10230 buy metformin cheap - buy generic metformin no prescription http://xenicalm28.soup.io/#50392 generic xenical no prescription - how to buy xenical in australia http://acyclovirm28.soup.io/#55393 buy zovirax 400mg - generic zovirax no prescription


1 апреля 2014 17:36

http://tretinoinm27.weebly.com/#79157 buy tretinoin - buy tretinoin online http://metforminm27.weebly.com/#33650 buy metformin cheap - buy generic metformin no prescription http://albuterolm27.weebly.com/#21679 how to buy ventolin in australia - generic ventolin cheap http://champixm27.weebly.com/#74522 buy generic champix canada - buy champix in uk http://synthroidm27.weebly.com/#53162 how to buy synthroid in australia - buy synthroid no prescription http://paxilm27.weebly.com/#64122 cheap paxil no prescription - cheap paxil no prescription http://neurontinm27.weebly.com/#11889 buy neurontin 300mg - where can i buy real neurontin


1 апреля 2014 19:03

http://tretinoinm27.weebly.com/#07826 generic tretinoin cheap - order tretinoin online http://metforminm27.weebly.com/#75720 cheap metformin uk - buy metformin online http://albuterolm27.weebly.com/#53780 cheap ventolin - buy ventolin dutasteride http://champixm27.weebly.com/#77442 buy champix online - generic champix online http://synthroidm27.weebly.com/#28557 mail order synthroid - buy synthroid dutasteride http://paxilm27.weebly.com/#95137 buy paxil 40mg - buy paxil in canada http://neurontinm27.weebly.com/#48452 generic neurontin canada - buy neurontin uk


1 апреля 2014 19:26

http://trimethoprim28.soup.io/#22979 buy generic trimethoprim online - cheap trimethoprim http://vermoxm28.soup.io/#97797 buy vermox generic - generic vermox online http://ventolinm28.soup.io/#18051 buy ventolin no prescription - buy ventolin http://zithromaxm28.soup.io/#76989 cheapest place buy zithromax - buy zithromax uk http://metforminm28.soup.io/#82434 buy metformin generic - order generic metformin http://xenicalm28.soup.io/#02700 order generic xenical - cheap xenical canada http://acyclovirm28.soup.io/#84254 buy zovirax cheap - order generic zovirax


2 апреля 2014 01:06

http://trimethoprim28.soup.io/#09453 purchase trimethoprim online - generic trimethoprim no prescription http://vermoxm28.soup.io/#11250 generic vermox cheap - purchase vermox no prescription http://ventolinm28.soup.io/#53057 mail order ventolin - buy ventolin online http://zithromaxm28.soup.io/#32548 buy genuine zithromax - buy zithromax cheap http://metforminm28.soup.io/#42099 buy metformin online - cheap metformin http://xenicalm28.soup.io/#40022 buy xenical online - buy generic xenical online http://acyclovirm28.soup.io/#12587 buy generic zovirax no prescription - generic zovirax no prescription


2 апреля 2014 03:52

http://trimethoprim28.soup.io/#04742 buy generic trimethoprim online - buy generic trimethoprim uk http://vermoxm28.soup.io/#10522 purchase vermox no prescription - purchase vermox no prescription http://ventolinm28.soup.io/#66207 generic ventolin no prescription - buy ventolin online http://zithromaxm28.soup.io/#15609 buy generic zithromax no prescription - order zithromax canada http://metforminm28.soup.io/#22176 buy metformin - buy metformin online http://xenicalm28.soup.io/#62031 order generic xenical - cheap xenical no prescription http://acyclovirm28.soup.io/#34540 buy zovirax canada - cheap zovirax no prescription


2 апреля 2014 03:56

http://trimethoprim28.soup.io/#40735 buy trimethoprim in canada - buy trimethoprim http://vermoxm28.soup.io/#40524 buy vermox online - purchase vermox no prescription http://ventolinm28.soup.io/#89208 buy ventolin online - generic ventolin no prescription http://zithromaxm28.soup.io/#09226 buy zithromax no prescription - buy zithromax http://metforminm28.soup.io/#53949 buy generic metformin no prescription - buy metformin online http://xenicalm28.soup.io/#09945 cheap xenical uk - cheap xenical no prescription http://acyclovirm28.soup.io/#55957 buy generic zovirax no prescription - cheap zovirax no prescription


2 апреля 2014 04:04

http://tretinoinm27.weebly.com/#85611 buy tretinoin australia - mail order tretinoin http://metforminm27.weebly.com/#70174 where can i buy real metformin - buy metformin canada http://albuterolm27.weebly.com/#77684 buy ventolin online - buy ventolin dutasteride http://champixm27.weebly.com/#21140 buy champix cheap - buy champix http://synthroidm27.weebly.com/#93955 how to buy synthroid in australia - buy synthroid uk http://paxilm27.weebly.com/#60126 buy paxil cheap - buy paxil cheap http://neurontinm27.weebly.com/#21568 mail order neurontin - buy neurontin cheap


2 апреля 2014 06:45


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть