Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

http://trimethoprim28.soup.io/#93390 buy cheap trimethoprim - buy trimethoprim online http://vermoxm28.soup.io/#72288 how to buy vermox in australia - buy vermox cheap http://ventolinm28.soup.io/#69951 buy generic ventolin canada - buy genuine ventolin http://zithromaxm28.soup.io/#99182 buy zithromax uk - buy generic zithromax no prescription http://metforminm28.soup.io/#59672 buy metformin online - buy generic metformin online http://xenicalm28.soup.io/#86186 order xenical canada - buy dutasteride xenical http://acyclovirm28.soup.io/#84914 buy zovirax online - buy zovirax 400mg


2 апреля 2014 06:51

http://tretinoinm27.weebly.com/#57155 buy tretinoin no prescription - buy tretinoin online http://metforminm27.weebly.com/#94819 generic metformin no prescription - cheap metformin no prescription http://albuterolm27.weebly.com/#28373 order ventolin online - buy ventolin online canada http://champixm27.weebly.com/#86761 buy generic champix no prescription - order champix online http://synthroidm27.weebly.com/#49280 buy synthroid no prescription - buy cheap synthroid uk http://paxilm27.weebly.com/#09627 buy paxil australia - buy generic paxil no prescription http://neurontinm27.weebly.com/#85510 buy neurontin - order neurontin canada


2 апреля 2014 07:23

http://colchicinem29.soup.io/#71016 buy colchicine online - mail order colchicine http://synthroidm29.soup.io/#82673 buy cheap synthroid uk - generic synthroid no prescription http://nexiumm29.soup.io/#52704 buy nexium cheap - buy nexium online http://tegretolm29.soup.io/#51567 buy tegretol uk - where to buy tegretol online http://cymbaltam29.soup.io/#09494 buy cymbalta cheap - order cymbalta no prescription http://crestorm29.soup.io/#33391 buy crestor - buy crestor no prescription http://lidocainem29.soup.io/#43044 purchase lidocaine no prescription - buy lidocaine canada


2 апреля 2014 11:13

http://clomidm28.snack.ws/#92085 buy clomid no prescription - order clomid no prescription http://methotrexatem28.snack.ws/#89419 buy methotrexate cheap - buy methotrexate dutasteride http://robaxinm28.snack.ws/#71410 generic robaxin india - buy robaxin australia http://maxaltm28.snack.ws/#14231 buy maxalt - generic maxalt available united states http://sumatriptanm28.snack.ws/#18187 buy imitrex online - generic imitrex online http://piracetamm28.snack.ws/#24489 buy piracetam online - buy generic piracetam no prescription http://stratteram28.snack.ws/#56716 generic strattera in canada - buy strattera


2 апреля 2014 12:12

http://clomidm28.snack.ws/#00503 cheap clomid - buy clomid cheap http://methotrexatem28.snack.ws/#19651 buy methotrexate uk - buy methotrexate uk http://robaxinm28.snack.ws/#54007 generic robaxin cheap - buy robaxin 500mg http://maxaltm28.snack.ws/#73386 how to buy maxalt in australia - buy generic maxalt online http://sumatriptanm28.snack.ws/#72332 generic imitrex online - mail order imitrex http://piracetamm28.snack.ws/#85713 order piracetam canada - purchase piracetam no prescription http://stratteram28.snack.ws/#70908 generic strattera no prescription - buy strattera online


2 апреля 2014 12:32

http://colchicinem29.soup.io/#20239 buy colchicine australia - buy colchicine dutasteride http://synthroidm29.soup.io/#34402 generic synthroid online - buy generic synthroid online http://nexiumm29.soup.io/#17851 buy nexium in the uk - buy nexium online http://tegretolm29.soup.io/#72368 buy tegretol online - buy tegretol online http://cymbaltam29.soup.io/#18349 buy cymbalta online - buy cymbalta cheap http://crestorm29.soup.io/#51279 buy crestor in australia - buy crestor http://lidocainem29.soup.io/#40476 buy lidocaine 30g - buy dutasteride lidocaine


2 апреля 2014 17:07

http://colchicinem29.soup.io/#87564 buy colchicine australia - order colchicine http://synthroidm29.soup.io/#89698 generic synthroid no prescription - buy synthroid http://nexiumm29.soup.io/#36644 buy nexium in canada - buy nexium no prescription http://tegretolm29.soup.io/#52701 cheap tegretol - buy generic tegretol canada http://cymbaltam29.soup.io/#90885 buy cymbalta in canada - buy cymbalta online http://crestorm29.soup.io/#86736 cheap crestor no prescription - buy crestor online no prescription http://lidocainem29.soup.io/#29678 buy generic lidocaine uk - buy lidocaine australia


2 апреля 2014 19:37

http://colchicinem29.soup.io/#27403 order colchicine - cheap colchicine online http://synthroidm29.soup.io/#36943 cheap synthroid - buy synthroid australia http://nexiumm29.soup.io/#41101 buy cheap nexium uk - mail order nexium http://tegretolm29.soup.io/#48121 order tegretol no prescription - buy tegretol generic http://cymbaltam29.soup.io/#92377 order generic cymbalta - buy cymbalta online no prescription http://crestorm29.soup.io/#10358 buy generic crestor online - buy crestor online http://lidocainem29.soup.io/#78248 buy lidocaine online uk - buy lidocaine uk


2 апреля 2014 19:54

http://colchicinem29.soup.io/#93608 buy generic colchicine no prescription - buy colchicine online http://synthroidm29.soup.io/#85589 order synthroid online - buy synthroid no prescription http://nexiumm29.soup.io/#33187 buy nexium online canada - buy nexium uk http://tegretolm29.soup.io/#01507 buy tegretol online - buy tegretol cheap http://cymbaltam29.soup.io/#67786 buy cymbalta online - buy cymbalta canada http://crestorm29.soup.io/#74861 buy generic crestor online - buy crestor no prescription http://lidocainem29.soup.io/#47106 buy lidocaine online no prescription - buy generic lidocaine online


2 апреля 2014 21:30

http://colchicinem29.soup.io/#28468 buy colchicine cheap - buy cheap colchicine uk http://synthroidm29.soup.io/#68358 cheap synthroid no prescription - buy synthroid http://nexiumm29.soup.io/#19621 order nexium online - cheap nexium online http://tegretolm29.soup.io/#04747 generic tegretol in canada - buy tegretol 200mg http://cymbaltam29.soup.io/#89285 buy cymbalta - buy cymbalta online http://crestorm29.soup.io/#24029 buy crestor dutasteride - buy generic crestor canada http://lidocainem29.soup.io/#48389 buy lidocaine cheap - buy lidocaine cheap


2 апреля 2014 22:01

http://colchicinem29.soup.io/#48127 buy colchicine+india - purchase colchicine no prescription http://synthroidm29.soup.io/#69145 buy synthroid online - buy synthroid online no prescription http://nexiumm29.soup.io/#19925 cheap nexium - generic nexium available united states http://tegretolm29.soup.io/#22278 buy tegretol online - buy tegretol 400mg http://cymbaltam29.soup.io/#75232 buy cymbalta online - buy generic cymbalta no prescription http://crestorm29.soup.io/#87714 buy crestor online - buy crestor online http://lidocainem29.soup.io/#03037 generic lidocaine no prescription - cheap lidocaine uk


3 апреля 2014 00:58

http://clomidm28.snack.ws/#65604 buy clomid online uk - purchase clomid no prescription http://methotrexatem28.snack.ws/#28079 buy methotrexate in canada - purchase methotrexate no prescription http://robaxinm28.snack.ws/#30573 cheap robaxin no prescription - buy robaxin in canada http://maxaltm28.snack.ws/#48337 buy maxalt cheap - buy maxalt no prescription http://sumatriptanm28.snack.ws/#72069 buy generic imitrex no prescription - purchase imitrex no prescription http://piracetamm28.snack.ws/#32489 generic piracetam online - generic piracetam canada http://stratteram28.snack.ws/#70918 buy strattera in the uk - generic strattera cheap


3 апреля 2014 01:09

http://colchicinem29.soup.io/#04151 buy colchicine online - order generic colchicine http://synthroidm29.soup.io/#04044 order synthroid - buy generic synthroid no prescription http://nexiumm29.soup.io/#34555 cheap nexium no prescription - buy nexium online no prescription http://tegretolm29.soup.io/#66709 buy cheap tegretol - purchase tegretol no prescription http://cymbaltam29.soup.io/#91358 buy cymbalta cheap - cheap cymbalta no prescription http://crestorm29.soup.io/#95492 buy crestor no prescription - order crestor canada http://lidocainem29.soup.io/#11130 order lidocaine canada - buy lidocaine online


3 апреля 2014 02:50

http://colchicinem29.soup.io/#21475 mail order colchicine - buy colchicine dutasteride http://synthroidm29.soup.io/#50467 order synthroid - order synthroid online http://nexiumm29.soup.io/#42297 buy nexium cheap - buy nexium online http://tegretolm29.soup.io/#92933 buy tegretol in the uk - buy tegretol australia http://cymbaltam29.soup.io/#97487 buy cymbalta cheap - buy generic cymbalta no prescription http://crestorm29.soup.io/#88590 buy crestor no prescription - buy crestor online http://lidocainem29.soup.io/#81805 buy lidocaine online - buy lidocaine dutasteride


3 апреля 2014 03:14

http://clomidm28.snack.ws/#24020 buy generic clomid no prescription - purchase clomid no prescription http://methotrexatem28.snack.ws/#38342 buy methotrexate generic - generic methotrexate online http://robaxinm28.snack.ws/#28623 buy robaxin online - buy robaxin uk http://maxaltm28.snack.ws/#76178 buy maxalt canada - order maxalt no prescription http://sumatriptanm28.snack.ws/#02859 generic imitrex canada - purchase imitrex online http://piracetamm28.snack.ws/#82592 buy piracetam cheap - mail order piracetam http://stratteram28.snack.ws/#61372 generic strattera india - generic strattera in usa


3 апреля 2014 06:11

http://busparm29.snack.ws/#96308 order buspar canada - where can i buy real buspar http://minoxidilm29.snack.ws/#35912 order rogaine online - buy rogaine cheap http://flomaxm29.snack.ws/#64046 order flomax canada - buy flomax http://loperamidem29.snack.ws/#27353 buy imodium online - generic imodium online


3 апреля 2014 08:33

http://busparm29.snack.ws/#16333 generic buspar cheap - buy buspar 10mg http://minoxidilm29.snack.ws/#48174 buy rogaine canada - buy rogaine australia http://flomaxm29.snack.ws/#29958 buy flomax cheap - buy flomax cheap http://loperamidem29.snack.ws/#08457 order generic imodium - buy generic imodium no prescription


3 апреля 2014 11:16

http://inderalm30.soup.io/#43174 buy inderal canada - buy inderal online http://clotrimazolem30.soup.io/#60982 buy clotrimazole online - buy clotrimazole http://trazodonem30.soup.io/#22128 order trazodone no prescription - mail order trazodone http://estradiolm30.soup.io/#67929 buy estradiol - buy generic estradiol no prescription http://advairm30.soup.io/#89656 buy advair diskus cheap - generic advair diskus online http://seroquelm30.soup.io/#75217 buy seroquel dutasteride - mail order seroquel http://clindamycinm30.soup.io/#90073 buy cleocin australia - order cleocin canada


3 апреля 2014 11:35

http://inderalm30.soup.io/#40161 buy inderal dutasteride - buy generic inderal canada http://clotrimazolem30.soup.io/#55318 cheap clotrimazole - buy generic clotrimazole no prescription http://trazodonem30.soup.io/#39511 buy trazodone online - buy trazodone no prescription http://estradiolm30.soup.io/#34215 buy estradiol online - mail order estradiol http://advairm30.soup.io/#09621 buy advair diskus - purchase advair diskus no prescription http://seroquelm30.soup.io/#57501 order generic seroquel - generic seroquel cheap http://clindamycinm30.soup.io/#50781 cheap cleocin online - buy dutasteride cleocin


3 апреля 2014 14:12

http://busparm29.snack.ws/#99923 generic buspar online - buy buspar no prescription http://minoxidilm29.snack.ws/#88133 buy rogaine online no prescription - purchase rogaine no prescription http://flomaxm29.snack.ws/#38197 buy genuine flomax - generic flomax cheap http://loperamidem29.snack.ws/#55485 order imodium canada - buy imodium dutasteride


3 апреля 2014 14:14

http://inderalm30.soup.io/#05790 buy inderal no prescription - buy inderal canada http://clotrimazolem30.soup.io/#46633 where to buy clotrimazole online - generic clotrimazole cheap http://trazodonem30.soup.io/#18011 buy trazodone generic - buy trazodone cheap http://estradiolm30.soup.io/#93028 cheap estradiol no prescription - buy estradiol no prescription http://advairm30.soup.io/#22067 mail order advair diskus - buy advair diskus 0.05mg http://seroquelm30.soup.io/#50419 buy seroquel online - cheap seroquel uk http://clindamycinm30.soup.io/#25435 buy cleocin - mail order cleocin


3 апреля 2014 14:21

http://inderalm30.soup.io/#96027 cheap inderal no prescription - buy inderal in canada http://clotrimazolem30.soup.io/#58507 generic clotrimazole no prescription - buy generic clotrimazole canada http://trazodonem30.soup.io/#82988 buy trazodone canada - generic trazodone online http://estradiolm30.soup.io/#16130 buy generic estradiol no prescription - buy estradiol+india http://advairm30.soup.io/#54231 buy advair diskus - buy advair diskus in canada http://seroquelm30.soup.io/#08186 buy generic seroquel no prescription - buy generic seroquel no prescription http://clindamycinm30.soup.io/#04548 generic cleocin no prescription - buy cleocin


3 апреля 2014 14:25

http://inderalm30.soup.io/#24569 buy inderal - buy inderal in canada http://clotrimazolem30.soup.io/#88953 generic clotrimazole online - buy clotrimazole http://trazodonem30.soup.io/#34614 buy trazodone no prescription - buy gsk trazodone http://estradiolm30.soup.io/#07980 buy estradiol online - buy estradiol cheap http://advairm30.soup.io/#86544 order generic advair diskus - buy advair diskus 0.05mg http://seroquelm30.soup.io/#42910 buy generic seroquel no prescription - order seroquel canada http://clindamycinm30.soup.io/#79394 buy cleocin online - buy cleocin online


3 апреля 2014 14:39

http://busparm29.snack.ws/#85938 buy buspar generic - buy buspar in uk http://minoxidilm29.snack.ws/#16563 buy rogaine in canada - buy rogaine generic http://flomaxm29.snack.ws/#44639 purchase flomax online - buy flomax in canada http://loperamidem29.snack.ws/#32846 order imodium no prescription - mail order imodium


3 апреля 2014 16:30

http://busparm29.snack.ws/#87692 buy buspar in the uk - buy buspar http://minoxidilm29.snack.ws/#95062 buy rogaine no prescription - buy rogaine no prescription http://flomaxm29.snack.ws/#32787 buy flomax uk - buy flomax no prescription http://loperamidem29.snack.ws/#00579 buy imodium online - order imodium online


3 апреля 2014 16:48

http://busparm29.snack.ws/#47525 buy buspar - buy buspar cheap http://minoxidilm29.snack.ws/#61699 buy rogaine in canada - buy rogaine http://flomaxm29.snack.ws/#41102 buy flomax no prescription - buy flomax cheap http://loperamidem29.snack.ws/#72767 buy imodium uk - generic imodium cheap


3 апреля 2014 16:49

http://busparm29.snack.ws/#23527 buy buspar online uk - cheap buspar no prescription http://minoxidilm29.snack.ws/#30240 buy rogaine no prescription - buy rogaine online http://flomaxm29.snack.ws/#92757 buy flomax online - best place buy flomax http://loperamidem29.snack.ws/#40445 buy imodium 2mg - buy imodium no prescription


3 апреля 2014 19:08

http://inderalm30.soup.io/#98956 buy inderal+india - cheap inderal canada http://clotrimazolem30.soup.io/#01258 buy clotrimazole canada - buy clotrimazole+india http://trazodonem30.soup.io/#68390 order trazodone canada - buy trazodone no prescription http://estradiolm30.soup.io/#03446 buy estradiol+india - order estradiol canada http://advairm30.soup.io/#74888 purchase advair diskus no prescription - buy advair diskus uk http://seroquelm30.soup.io/#24119 how to buy seroquel in australia - cheap seroquel no prescription http://clindamycinm30.soup.io/#47255 generic cleocin online - buy gsk cleocin


3 апреля 2014 19:13

http://busparm29.snack.ws/#36918 purchase buspar no prescription - buy buspar online http://minoxidilm29.snack.ws/#85517 buy generic rogaine no prescription - order rogaine canada http://flomaxm29.snack.ws/#07952 purchase flomax no prescription - generic flomax cheap http://loperamidem29.snack.ws/#40791 purchase imodium no prescription - generic imodium cheap


3 апреля 2014 19:43

http://inderalm30.soup.io/#40602 buy inderal online - buy inderal http://clotrimazolem30.soup.io/#68899 buy clotrimazole+india - order clotrimazole canada http://trazodonem30.soup.io/#51460 buy trazodone - buy trazodone 100mg http://estradiolm30.soup.io/#77963 cheap estradiol - order estradiol no prescription http://advairm30.soup.io/#85024 buy advair diskus no prescription - cheap advair diskus online http://seroquelm30.soup.io/#48230 mail order seroquel - buy seroquel http://clindamycinm30.soup.io/#07768 buy cleocin no prescription - generic cleocin online


3 апреля 2014 22:24


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть