Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

http://busparm29.snack.ws/#36734 cheap buspar no prescription - generic buspar india http://minoxidilm29.snack.ws/#66201 buy rogaine+india - buy rogaine cheap http://flomaxm29.snack.ws/#92431 buy flomax cheap - how to buy flomax in australia http://loperamidem29.snack.ws/#17253 order imodium - buy imodium online no prescription


4 апреля 2014 03:03

http://busparm29.snack.ws/#00087 generic buspar no prescription - buy buspar dutasteride http://minoxidilm29.snack.ws/#50056 buy rogaine canada - buy rogaine online http://flomaxm29.snack.ws/#48724 buy flomax online no prescription - buy flomax generic http://loperamidem29.snack.ws/#20842 mail order imodium - buy imodium online


4 апреля 2014 05:32

http://inderalm30.soup.io/#40227 buy inderal - buy generic inderal no prescription http://clotrimazolem30.soup.io/#42589 buy clotrimazole - buy clotrimazole http://trazodonem30.soup.io/#39084 buy trazodone no prescription - buy trazodone generic http://estradiolm30.soup.io/#82316 buy estradiol cheap - buy estradiol 1mg http://advairm30.soup.io/#66869 buy advair diskus uk - cheap advair diskus http://seroquelm30.soup.io/#38288 purchase seroquel no prescription - generic seroquel online http://clindamycinm30.soup.io/#22469 buy cleocin in canada - buy cleocin australia


4 апреля 2014 06:13

http://busparm29.snack.ws/#04660 buy buspar canada - cheap buspar no prescription http://minoxidilm29.snack.ws/#36877 buy rogaine no prescription - how to buy rogaine in australia http://flomaxm29.snack.ws/#61097 order generic flomax - buy flomax 0.4mg http://loperamidem29.snack.ws/#18473 buy imodium australia - mail order imodium


4 апреля 2014 08:18

http://antabusem31.soup.io/#44536 mail order antabuse - buy antabuse http://tretinoinm31.soup.io/#98036 mail order renova - buy renova online http://ivermectinm31.soup.io/#38639 generic ivermectin no prescription - buy ivermectin dutasteride http://champixm31.soup.io/#02633 buy champix online - buy champix http://metoprololm31.soup.io/#94383 order lopressor no prescription - buy lopressor no prescription http://proscarm31.soup.io/#76645 buy proscar cheap - buy proscar online http://lipitorm31.soup.io/#60530 buy lipitor - buy generic lipitor online


4 апреля 2014 08:31

http://antabusem31.soup.io/#23907 buy antabuse canada - buy antabuse in canada http://tretinoinm31.soup.io/#52610 buy renova dutasteride - order generic renova http://ivermectinm31.soup.io/#71356 buy ivermectin cheap - mail order ivermectin http://champixm31.soup.io/#32299 buy generic champix no prescription - buy champix online http://metoprololm31.soup.io/#49521 cheap lopressor online - buy dutasteride lopressor http://proscarm31.soup.io/#59472 generic proscar cheap - buy generic proscar online http://lipitorm31.soup.io/#15321 order generic lipitor - buy lipitor+india


4 апреля 2014 12:16

http://zantacm30.snack.ws/#47374 order ranitidine online - buy ranitidine online http://dulcolaxm30.snack.ws/#96836 - http://protonixm30.snack.ws/#67945 buy protonix online - buy protonix http://omeprazolem30.snack.ws/#29878 buy genuine omeprazole - how to buy omeprazole in australia http://lansoprazolem30.snack.ws/#90172 buy prevacid 15mg - purchase prevacid online http://pepcidm30.snack.ws/#12686 generic pepcid no prescription - mail order pepcid http://aciphexm30.snack.ws/#19980 order aciphex no prescription - buy aciphex online


4 апреля 2014 14:15

http://antabusem31.soup.io/#35393 buy antabuse uk - buy antabuse no prescription http://tretinoinm31.soup.io/#14314 buy renova uk - where to buy renova online http://ivermectinm31.soup.io/#98189 order ivermectin no prescription - cheap ivermectin uk http://champixm31.soup.io/#12190 cheap champix no prescription - buy champix canada http://metoprololm31.soup.io/#49037 buy lopressor - buy lopressor in canada http://proscarm31.soup.io/#13538 buy proscar online uk - order proscar no prescription http://lipitorm31.soup.io/#21880 buy lipitor - buy lipitor australia


4 апреля 2014 14:34

http://zantacm30.snack.ws/#83581 buy ranitidine uk - buy ranitidine cheap http://dulcolaxm30.snack.ws/#94379 - http://protonixm30.snack.ws/#78899 buy dutasteride protonix - generic protonix online http://omeprazolem30.snack.ws/#69715 purchase omeprazole online - generic omeprazole no prescription http://lansoprazolem30.snack.ws/#29164 generic prevacid usa - generic prevacid no prescription http://pepcidm30.snack.ws/#02106 order pepcid online - buy pepcid cheap http://aciphexm30.snack.ws/#30633 buy aciphex uk - buy aciphex dutasteride


4 апреля 2014 14:39

http://antabusem31.soup.io/#73195 buy antabuse 250mg - buy antabuse online http://tretinoinm31.soup.io/#01423 cheap renova no prescription - buy genuine renova http://ivermectinm31.soup.io/#44329 buy ivermectin cheap - buy ivermectin no prescription http://champixm31.soup.io/#90398 buy champix cheap - buy champix canada http://metoprololm31.soup.io/#95259 order generic lopressor - buy lopressor online http://proscarm31.soup.io/#40707 buy proscar online no prescription - how to buy proscar in australia http://lipitorm31.soup.io/#11787 order lipitor - cheap lipitor no prescription


4 апреля 2014 22:18

http://antabusem31.soup.io/#16324 buy antabuse no prescription - buy antabuse http://tretinoinm31.soup.io/#00333 buy renova uk - buy gsk renova http://ivermectinm31.soup.io/#61068 buy generic ivermectin uk - how to buy ivermectin in australia http://champixm31.soup.io/#49769 buy champix online - purchase champix no prescription http://metoprololm31.soup.io/#99984 buy lopressor in uk - purchase lopressor no prescription http://proscarm31.soup.io/#73268 buy proscar online - generic proscar online http://lipitorm31.soup.io/#41848 buy lipitor uk - buy generic lipitor no prescription


4 апреля 2014 22:20

http://zantacm30.snack.ws/#87982 buy generic ranitidine online - buy ranitidine+india http://dulcolaxm30.snack.ws/#44866 - http://protonixm30.snack.ws/#92426 buy protonix online no prescription - buy genuine protonix http://omeprazolem30.snack.ws/#98774 generic omeprazole no prescription - buy omeprazole 20mg http://lansoprazolem30.snack.ws/#44630 buy prevacid uk - buy prevacid australia http://pepcidm30.snack.ws/#83412 order pepcid - cheap pepcid no prescription http://aciphexm30.snack.ws/#27220 buy aciphex cheap - buy aciphex+india


5 апреля 2014 00:37

http://antabusem31.soup.io/#47240 generic antabuse in usa - how to buy antabuse in australia http://tretinoinm31.soup.io/#49368 purchase renova no prescription - buy renova canada http://ivermectinm31.soup.io/#78022 order ivermectin canada - order ivermectin no prescription http://champixm31.soup.io/#52122 buy champix generic - where to buy champix cheap http://metoprololm31.soup.io/#81162 buy lopressor generic - buy lopressor online http://proscarm31.soup.io/#94617 buy proscar generic - buy generic proscar online http://lipitorm31.soup.io/#48784 buy lipitor generic - buy lipitor uk


5 апреля 2014 00:52

http://antabusem31.soup.io/#93442 buy antabuse online - buy antabuse no prescription http://tretinoinm31.soup.io/#51338 buy renova cheap - buy renova online http://ivermectinm31.soup.io/#39355 buy ivermectin cheap - buy ivermectin online http://champixm31.soup.io/#17358 buy gsk champix - buy champix dutasteride http://metoprololm31.soup.io/#42401 buy lopressor uk - mail order lopressor http://proscarm31.soup.io/#31921 generic proscar cheap - generic proscar online http://lipitorm31.soup.io/#71143 generic lipitor cheap - buy lipitor 20mg


5 апреля 2014 02:42

http://antabusem31.soup.io/#55743 buy cheap antabuse uk - buy gsk antabuse http://tretinoinm31.soup.io/#88783 buy renova in canada - generic renova no prescription http://ivermectinm31.soup.io/#07009 purchase ivermectin no prescription - buy ivermectin http://champixm31.soup.io/#03420 buy champix online - buy champix in uk http://metoprololm31.soup.io/#68491 buy lopressor uk - purchase lopressor no prescription http://proscarm31.soup.io/#60555 order proscar no prescription - buy proscar http://lipitorm31.soup.io/#59977 order lipitor no prescription - buy lipitor 20mg


5 апреля 2014 03:05

http://antabusem31.soup.io/#85110 buy antabuse - buy generic antabuse no prescription http://tretinoinm31.soup.io/#91996 buy renova online no prescription - buy renova cheap http://ivermectinm31.soup.io/#73115 buy ivermectin cheap - cheap ivermectin no prescription http://champixm31.soup.io/#48337 generic champix no prescription - generic champix cheap http://metoprololm31.soup.io/#74807 buy generic lopressor no prescription - buy lopressor cheap http://proscarm31.soup.io/#95494 order proscar online - buy proscar cheap http://lipitorm31.soup.io/#88020 generic lipitor india - order lipitor


5 апреля 2014 03:16

http://zantacm30.snack.ws/#35703 buy ranitidine online no prescription - cheap ranitidine no prescription http://dulcolaxm30.snack.ws/#97113 - http://protonixm30.snack.ws/#78757 buy genuine protonix - buy protonix cheap http://omeprazolem30.snack.ws/#69842 buy omeprazole cheap - buy omeprazole in uk http://lansoprazolem30.snack.ws/#96434 buy prevacid dutasteride - buy prevacid in the uk http://pepcidm30.snack.ws/#84011 buy pepcid canada - buy pepcid http://aciphexm30.snack.ws/#53980 buy dutasteride aciphex - buy aciphex online


5 апреля 2014 05:47

http://xalatanm31.snack.ws/#30594 buy latanoprost - xalatan cheapest price http://latissem31.snack.ws/#20545 order generic latisse - generic latisse no prescription http://diamoxm31.snack.ws/#74699 buy diamox 250mg - buy diamox no prescription http://lasixm31.snack.ws/#30265 buy lasix generic - order lasix no prescription http://desmopressinm31.snack.ws/#63720 where to buy desmopressin acetate for dogs - buy ddavp desmopressin http://plavim31.snack.ws/#79541 generic plavix cheap - buy plavix online http://xelodam31.snack.ws/#35912 buy xeloda in uk - buy xeloda online


5 апреля 2014 08:17

http://xalatanm31.snack.ws/#87059 order latanoprost - buy xalatan generic http://latissem31.snack.ws/#92320 buy latisse canada - buy latisse online canada http://diamoxm31.snack.ws/#49412 buy dutasteride diamox - order diamox no prescription http://lasixm31.snack.ws/#69664 buy lasix online no prescription - mail order lasix http://desmopressinm31.snack.ws/#59102 buy ddavp online - buy desmopressin tablets uk http://plavim31.snack.ws/#72634 cheap plavix no prescription - mail order plavix http://xelodam31.snack.ws/#39638 order xeloda - buy xeloda


5 апреля 2014 10:43

http://xalatanm31.snack.ws/#49813 order latanoprost - buy xalatan generic http://latissem31.snack.ws/#07483 how to buy latisse in australia - buy latisse online http://diamoxm31.snack.ws/#24955 cheapest place buy diamox - buy diamox uk http://lasixm31.snack.ws/#28565 buy generic lasix online - buy lasix generic http://desmopressinm31.snack.ws/#73598 buy desmopressin for dogs uk - buy ddavp http://plavim31.snack.ws/#48453 cheap plavix - buy plavix online http://xelodam31.snack.ws/#75559 generic xeloda canada - generic xeloda cheap


5 апреля 2014 11:16

<a href="http://www.buycialis-faq.com/#goq71">generic cialis</a> is a one and only writing- against the remedial programme of male weakness problem. <a href="http://viagrapricecompare.com/#uuv66">viagra price 100 mg</a> provides back-breaking and round-the-clock erection to men on a substantial time of time. Also, it makes the <a href="http://genericcanadaviagra.com/#zmrve">viagra</a> vocation pleasurable. Essential ingredient of <a href="http://www.ebuylevitra.com/#fbh60">levitra</a> is changeless as that of make <a href="http://www.cheapviagrai.com/#kvarj">cheap viagra</a> i.e. The maximum ask for of this medicine is in U.K. viagra online


5 апреля 2014 11:49

http://xalatanm31.snack.ws/#74347 buy latanoprost eye drops - buy xalatan uk http://latissem31.snack.ws/#91814 generic latisse cheap - mail order latisse http://diamoxm31.snack.ws/#80260 generic diamox usa - buy diamox in the uk http://lasixm31.snack.ws/#47761 buy lasix in canada - buy lasix http://desmopressinm31.snack.ws/#93054 where to buy desmopressin acetate for dogs - desmopressin acetate cheap http://plavim31.snack.ws/#52798 buy plavix in the uk - buy plavix online http://xelodam31.snack.ws/#80287 buy xeloda canada - buy xeloda online


5 апреля 2014 14:41

http://xalatanm31.snack.ws/#59281 buy latanoprost uk - buy xalatan online http://latissem31.snack.ws/#74446 buy latisse - buy latisse generic http://diamoxm31.snack.ws/#79225 buy diamox no prescription - buy diamox http://lasixm31.snack.ws/#55485 generic lasix no prescription - buy lasix online http://desmopressinm31.snack.ws/#86492 buy desmopressin nasal spray - buy ddavp http://plavim31.snack.ws/#47171 buy plavix uk - generic plavix no prescription http://xelodam31.snack.ws/#66462 generic xeloda india - mail order xeloda


5 апреля 2014 16:58

http://xalatanm31.snack.ws/#91187 buy cheap xalatan - buy xalatan online http://latissem31.snack.ws/#01428 buy latisse - order latisse online http://diamoxm31.snack.ws/#74188 order diamox - buy diamox in the uk http://lasixm31.snack.ws/#13720 purchase lasix no prescription - buy lasix http://desmopressinm31.snack.ws/#78418 buy desmopressin cheap - buy desmopressin acetate tablets http://plavim31.snack.ws/#01014 generic plavix no prescription - order plavix canada http://xelodam31.snack.ws/#97222 buy xeloda+india - buy xeloda uk


6 апреля 2014 01:00

http://xalatanm31.snack.ws/#03036 buy latanoprost - xalatan no prescription http://latissem31.snack.ws/#11459 buy latisse australia - buy latisse http://diamoxm31.snack.ws/#77749 buy diamox uk - buy diamox australia http://lasixm31.snack.ws/#45868 generic lasix canada - buy lasix http://desmopressinm31.snack.ws/#53741 buy desmopressin spray - can you buy desmopressin over the counter http://plavim31.snack.ws/#18676 order plavix - purchase plavix no prescription http://xelodam31.snack.ws/#10302 where to buy xeloda - buy xeloda australia


6 апреля 2014 01:18

http://canada-buy-benicar.soup.io/#76781 mail order benicar - order benicar canada http://atenolol-australia-cheap.soup.io/#52620 buy atenolol online no prescription - buy atenolol generic http://buy-australia-naltrexone.soup.io/#23610 purchase naltrexone no prescription - order naltrexone http://hydrochlorothiazide-buy-online.soup.io/#91298 buy hydrochlorothiazide online - purchase hydrochlorothiazide no prescription http://zofran-australia-discount.soup.io/#23114 buy zofran cheap - buy zofran http://mobic-purchase-uk.soup.io/#21724 cheap mobic no prescription - buy mobic http://cheap-purchase-nizoral.soup.io/#35631 buy nizoral no prescription - order nizoral


6 апреля 2014 10:05

http://canada-buy-benicar.soup.io/#84845 online prescription for benicar - buy benicar http://atenolol-australia-cheap.soup.io/#00623 purchase atenolol no prescription - order atenolol http://buy-australia-naltrexone.soup.io/#88616 buy naltrexone no prescription - buy generic naltrexone canada http://hydrochlorothiazide-buy-online.soup.io/#36133 buy hydrochlorothiazide 25mg - buy hydrochlorothiazide no prescription http://zofran-australia-discount.soup.io/#16641 buy zofran online no prescription - generic zofran no prescription http://mobic-purchase-uk.soup.io/#05997 buy mobic online - cheap mobic uk http://cheap-purchase-nizoral.soup.io/#96737 buy nizoral generic - buy nizoral online canada


6 апреля 2014 14:44

http://canada-buy-benicar.soup.io/#76384 order benicar online - generic benicar no prescription http://atenolol-australia-cheap.soup.io/#00860 buy atenolol - cheap atenolol no prescription http://buy-australia-naltrexone.soup.io/#30765 buy naltrexone in uk - buy naltrexone cheap http://hydrochlorothiazide-buy-online.soup.io/#44487 order hydrochlorothiazide - buy hydrochlorothiazide uk http://zofran-australia-discount.soup.io/#78184 online prescription for zofran - order zofran canada http://mobic-purchase-uk.soup.io/#06328 buy mobic cheap - mail order mobic http://cheap-purchase-nizoral.soup.io/#55584 generic nizoral online - buy nizoral no prescription


6 апреля 2014 14:48

http://canada-buy-benicar.soup.io/#45573 buy benicar online - buy benicar cheap http://atenolol-australia-cheap.soup.io/#35390 order atenolol canada - buy atenolol 100mg http://buy-australia-naltrexone.soup.io/#50998 buy generic naltrexone no prescription - buy naltrexone cheap http://hydrochlorothiazide-buy-online.soup.io/#22700 buy hydrochlorothiazide - buy hydrochlorothiazide online http://zofran-australia-discount.soup.io/#05579 buy generic zofran no prescription - buy zofran uk http://mobic-purchase-uk.soup.io/#13147 buy mobic online - mail order mobic http://cheap-purchase-nizoral.soup.io/#49335 buy nizoral cheap - buy nizoral


6 апреля 2014 20:24

http://australia-buying-ocuflox.soup.io/#14600 buy ocuflox uk - buy ocuflox no prescription http://australia-propecia-cheapest.soup.io/#53731 order propecia online - cheap propecia no prescription http://finasteride-uk-online.soup.io/#58743 online prescription for finasteride - generic finasteride online http://purchase-premarin-online.soup.io/#29156 generic premarin online - generic premarin online http://australia-norvasc-online.soup.io/#11565 cheap norvasc - where can i buy real norvasc http://australia-generic-dexamethasone.soup.io/#55284 buy dexamethasone generic - purchase dexamethasone no prescription http://priligy-purchase-canada.soup.io/#65557 buy priligy in canada - buy priligy 90mg


7 апреля 2014 09:27


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть