Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

tb6jf7h http://www.ciproonlinesales.net/#ciprofloxacin-for-sale - ciprofloxacin for sale <a href=http://www.ciproonlinesales.net/#cipro-no-prescription >cipro no prescription </a>


30 ноября 2012 19:27

Although the medicine is beneficial, side effects do occur and should be reported to a physician. Patients should take phentermine on an empty stomach a half-hour before a meal in order to get the most benefit. cheapest phentermine online Phentermine is beneficial, but it should not be taken for longer than three to six weeks as withdrawal symptoms can occur. Some patients report experiencing constipation, upset stomach, or dry mouth.


1 декабря 2012 06:47

f2rv3f4 http://www.joyofraphael.com/#cheap-venlafaxine - cheap venlafaxine <a href=http://www.joyofraphael.com/#cheap-generic-effexor >cheap generic effexor </a>


1 декабря 2012 18:33

l9s3f7b4 http://www.windowsaudio.com/#generic-nexium-online - generic nexium online <a href=http://www.windowsaudio.com/#generic-esomeprazole >generic esomeprazole </a>


3 декабря 2012 11:283 декабря 2012 17:04

t8b3n0f8 http://www.ciprobestoffers.net/#generic-ciprofloxacin - generic ciprofloxacin <a href=http://www.ciprobestoffers.net/#cipro-drug >cipro drug </a>


4 декабря 2012 01:37

t8b3n0f8 http://www.ciprobestoffers.net/#purchase-ciprofloxacin - purchase ciprofloxacin <a href=http://www.ciprobestoffers.net/#cipro-without-rx >cipro without rx </a>


4 декабря 2012 08:08

tn4d8fg7 http://www.cossettemoana.com/#generic-accutane - generic accutane <a href=http://www.cossettemoana.com/#generic-accutane-online >generic accutane online </a>


4 декабря 2012 11:07

I1h4G3s5d9 http://www.imitrexneworder.com/#buy-sumatriptan-online - buy sumatriptan online <a href=http://www.imitrexneworder.com/#buy-cheap-imitrex >buy cheap imitrex </a>


4 декабря 2012 11:35

tn4d8fg7 http://www.menjacketsshop.com/#buy-generic-xanax - buy generic xanax <a href=http://www.menjacketsshop.com/#buy-generic-xanax-online >buy generic xanax online </a>


4 декабря 2012 23:405 декабря 2012 09:50

I1h4G0s5d9 http://www.levitrabargainprice.com/#discount-levitra - discount levitra <a href=http://www.levitrabargainprice.com/#generic-levitra >generic levitra </a>


5 декабря 2012 18:31

Xanax - Get Rid Of Your Anxiety http://tinypolitics.com/ - buy generic xanax online Xanax pills for sale. Most patientпїЅs find that the symptoms subside on their own, and those that linger are usually not bothersome enough to discontinue the use of Xanax.


6 декабря 2012 03:39

When taking Cipro, you should refrain from taking any kind of milk products such as yogurt per instance. Cipro online sales. http://www.allaboutciprofloxacin.com/ - ciprofloxacin price You should also stay away from juices that have been fortified. You should never exceed the dosage that was prescribed and stick to the instructions whenever youпїЅre taking Cipro.


6 декабря 2012 10:206 декабря 2012 17:06

t8n3m6j1h http://www.flyinglessonsmovie.com/#cymbalta-60-mg - cymbalta 60 mg <a href=http://www.flyinglessonsmovie.com/#duloxetine-drug >duloxetine drug </a>


6 декабря 2012 17:31

yndo5g7b http://www.fatfreemind.com/#discount-phentermine - discount phentermine <a href=http://www.fatfreemind.com/#generic-phentermine-37.5 >generic phentermine 37.5 </a>


6 декабря 2012 22:15

Topamax Side Effects generic topiramate Today the is also used to treat migraines and was approved for such use by the United States Food and Drug Administration. What Does Topamax Treat Topamax is a prescription medication that is very well known.


7 декабря 2012 06:297 декабря 2012 18:24

t6m2m6k7 http://www.prednisone4less.com/#buy-prednisone - buy prednisone <a href=http://www.prednisone4less.com/#buy-prednisone-online >buy prednisone online </a>


7 декабря 2012 21:59

tn4d8fg7 http://www.realairjordanssale.com/#cheap-isotretinoin-online - cheap isotretinoin online <a href=http://www.realairjordanssale.com/#cheapest-accutane >cheapest accutane </a>


8 декабря 2012 00:48

t8n3m6j1h http://www.frazierphotovideo.com/#terbinafine-no-prescription - terbinafine no prescription <a href=http://www.frazierphotovideo.com/#terbinafine-online >terbinafine online </a>


8 декабря 2012 01:57

For help with withdrawal symptoms when you stop using Phentermine, see your doctor. For help with withdrawal symptoms when you stop using Phentermine, see your doctor. http://www.apromiseconference.com/ - order phentermine 37.5 -Extreme mood swings. -Ankle/Feet swelling.


8 декабря 2012 02:40

5 times more potent than Librium, but it has become so much more because it is so versatile and is used to treat a growing number of illnesses. Today diazepam is still widely prescribed by psychiatrists, but the neurology field is actually prescribing it more often to treat many different neurological conditions. valium 10mg Side effects usually include but are not limited to impaired motor function, decreased REM sleep, lack of coordination, impaired balance, nausea, depression, and dizziness. Buy low cost Valium Diazepam at low cost.


8 декабря 2012 02:40

tn4d8fg7 http://www.bettsengineering.com/#order-zolpidem - order zolpidem <a href=http://www.bettsengineering.com/#order-zolpidem-online >order zolpidem online </a>


8 декабря 2012 06:45

t8n3m6j1h http://www.frazierphotovideo.com/#order-terbinafine - order terbinafine <a href=http://www.frazierphotovideo.com/#purchase-lamisil >purchase lamisil </a>


8 декабря 2012 08:11

tn4d8fg7 http://www.sportsmanslodgeandstonefiremotel.com/#ativan-price - ativan price <a href=http://www.sportsmanslodgeandstonefiremotel.com/#ativan-without-prescription >ativan without prescription </a>


8 декабря 2012 13:06

t6m2m6k7 http://www.prednisone4less.com/#buy-prednisolone-online - buy prednisolone online <a href=http://www.prednisone4less.com/#buy-cheap-prednisone >buy cheap prednisone </a>


8 декабря 2012 15:58

Patients must also notify their doctor if they are on any antidepressants such as Prozac. imitrex no prescription Imitrex is a prescribed medicine that is taken to relive migraines. For oral use, doctors will prescribe Imitrex in tablet form, but Imitrex can also be taken nasally as a spray.


8 декабря 2012 16:18

hm5d7hjs8 http://www.cheapcelexaoffers.net/#generic-citalopram - generic citalopram <a href=http://www.cheapcelexaoffers.net/#citalopram-20mg >citalopram 20mg </a>


8 декабря 2012 19:06


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть