Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

purchase biaxin http://biaxin-generic-australia.soup.io/#07984 biaxin no prescription needed pristiq online no prescription http://pristiq-cheapest-usa.snack.ws/#41941 buy pristiq from canada purchase zyrtec http://zyrtec-buying-generic.soup.io/#40282 buy zyrtec in singapore buy iodo-niacin http://niacin-generic-discount.weebly.com/#80354 buy niacin flush buy desmopressin http://desmopressin-discount-online.weebly.com/#49048 purchase desmopressin


16 апреля 2014 20:53

purchase terbinafine tablets http://terbinafine-discount-generic.snack.ws/#13515 buy terbinafine generic buying amoxil online http://amoxil-order-canada.soup.io/#61678 amoxil without prescription ordering lamisil online http://lamisil-discount-canada.snack.ws/#65393 buy lamisil nz buy suprax online uk http://suprax-order-canada.weebly.com/#10273 buy cefixime 400 mg online clarithromycin no prescription http://biaxin-generic-australia.soup.io/#70861 biaxin without prescription


16 апреля 2014 22:30

buy lasix furosemide http://canada-cheap-lasix.weebly.com/#16330 buy lasix online usa can you buy chloramphenicol ointment http://chloromycetin-australia-discount.weebly.com/#18925 where can i buy chloramphenicol for dogs buy lamisil spray online http://lamisil-discount-canada.snack.ws/#60749 buy cheap lamisil buy lamisil over the counter http://lamisil-discount-canada.snack.ws/#89310 buy lamisil antifungal cream buy yasmin canada http://yasmin-australia-discount.soup.io/#61473 cheap yasmin


16 апреля 2014 22:55

buy minocycline online uk http://minocin-buy-australia.soup.io/#59806 buy minocycline without prescription buy anafranil http://anafranil-canada-online.weebly.com/#62473 clomipramine to buy buy yasmin online ireland http://yasmin-australia-discount.soup.io/#26047 buying yasmin in singapore buy generic albenza albendazole http://albendazole-canada-cheapest.soup.io/#11679 buy albendazole for pets purchase desmopressin http://desmopressin-discount-online.weebly.com/#07107 buying desmopressin online


16 апреля 2014 22:58

purchase methotrexate no prescription http://uk-methotrexate-generic.soup.io/#76494 buy methotrexate 2.5mg buy cipro uk http://cheapest-uk-cipro.weebly.com/#89214 buy cipro online cheap purchase zyrtec http://zyrtec-buying-generic.soup.io/#17119 buy zyrtec canada buy zyrtec d online http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#84586 buy cetirizine walmart latisse discount coupons http://latisse-uk-cheap.weebly.com/#34826 buy latisse omaha


17 апреля 2014 01:04

buy generic effexor xr http://venlafaxine-online-canada.snack.ws/#33599 buy effexor online canada ordering latisse online http://latisse-uk-cheap.weebly.com/#54738 can you buy real latisse online buy tamoxifen citrate without prescription http://ordering-tamoxifen-cheapest.soup.io/#72879 buying tamoxifen citrate best price on zyrtec http://zyrtec-buying-generic.soup.io/#08066 purchase zyrtec buy diamox in peru http://diamox-usa-online.weebly.com/#36533 buy diamox peru


17 апреля 2014 03:34

buying diamox in kathmandu http://diamox-usa-online.weebly.com/#42648 buy diamox online no prescription buy cetirizine liquid http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#46899 best price for cetirizine lexapro no prescription needed http://lexapro-australia-generic.snack.ws/#19010 can i buy lexapro in spain augmentin antibiotic purchase http://augmentin-order-canada.soup.io/#65511 augmentin for sale without prescription order paxil online http://australia-cheapest-paxil.weebly.com/#61378 paxil buy online no prescription


17 апреля 2014 05:18

buy chewable cetirizine http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#77953 buying cetirizine hydrochloride latanoprost no prescription http://usa-xalatan-generic.weebly.com/#42431 xalatan purchase uk purchase peptides anastrozole review http://discount-buying-anastrozole.soup.io/#78539 buy gp anastrozole paxil buy online no prescription http://australia-cheapest-paxil.weebly.com/#45470 buying paxil buy niacin singapore http://niacin-generic-discount.weebly.com/#50066 can you buy niacin at rite aid


17 апреля 2014 05:36

buy amitriptyline canada http://elavil-cheap-australia.snack.ws/#27564 buy generic elavil buy arimidex (anastrozole) http://discount-buying-anastrozole.soup.io/#46539 buy anastrozole online buy discount lexapro http://escitalopram-discount-australia.snack.ws/#44561 buy lexapro canada buy amoxil canada http://amoxil-order-canada.soup.io/#13599 amoxicillin without prescriptions overnight order paroxetine canada http://uk-cheapest-paroxetine.snack.ws/#82031 purchase paroxetine online


17 апреля 2014 07:58

buy permethrin spray online http://permethrin-buy-cheap.snack.ws/#26706 buy permethrin philippines cheap cetirizine hydrochloride uk http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#84303 cheap cetirizine hydrochloride uk buy lamisil tablets online canada http://terbinafine-discount-generic.snack.ws/#13229 can i buy terbinafine pills over counter generic paxil no prescription http://australia-cheapest-paxil.weebly.com/#39099 order paxil cr anastrozole for sale no prescription http://discount-buying-anastrozole.soup.io/#19624 buy anastrozole


17 апреля 2014 10:02

cheap clomipramine for dogs http://anafranil-canada-online.weebly.com/#90691 clomipramine online no prescription can you buy lasix at walmart http://canada-cheap-lasix.weebly.com/#58947 buy generic lasix buy xalatan online uk http://usa-xalatan-generic.weebly.com/#35927 order xalatan cefixime 400 mg no prescription http://suprax-order-canada.weebly.com/#99255 buy cefixime suprax buy amoxicillin online europe http://online-amoxicillin-usa.soup.io/#69204 amoxicillin online no prescription


17 апреля 2014 10:33

buying venlafaxine online http://venlafaxine-online-canada.snack.ws/#22515 buy venlafaxine xr where to purchase rifaximin in australia\u0026#39; http://canada-xifaxan-online.weebly.com/#24663 buy rifaximin in canada buy paroxetine 20mg http://uk-cheapest-paroxetine.snack.ws/#82477 order paroxetine online cheap lexapro canada http://escitalopram-discount-australia.snack.ws/#91992 lexapro no prescription buy generic atripla http://ordering-atripla-cheapest.soup.io/#57141 buy atripla india


17 апреля 2014 12:02

zyrtec d without prescription http://zyrtec-buying-generic.soup.io/#15677 zyrtec d purchase limit can i buy diamox in the uk http://diamox-usa-online.weebly.com/#31759 diamox non prescription paroxetine to buy http://uk-cheapest-paroxetine.snack.ws/#49061 order paroxetine online uk clarithromycin no prescription http://biaxin-generic-australia.soup.io/#93889 buy clarithromycin tablets buy permethrin 5 percent elimite http://permethrin-buy-cheap.snack.ws/#21900 buy permethrin for dogs


17 апреля 2014 12:40

buy zyrtec-d 12 hour http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#21301 buy cetirizine online buy cetirizine dihydrochloride http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#18735 cetirizine hydrochloride cheap lasix canadian pharmacy no prescription http://canada-cheap-lasix.weebly.com/#37797 furosemide lasix no prescription buy anafranil online http://anafranil-canada-online.weebly.com/#87480 order anafranil no prescription buy lexapro in thailand http://lexapro-australia-generic.snack.ws/#15935 help buying lexapro


17 апреля 2014 19:03

buy yasmin online canada http://yasmin-australia-discount.soup.io/#14052 buy yasmin le bon dresses buy methotrexate tablets http://uk-methotrexate-generic.soup.io/#85948 buy methotrexate online australia order diamox http://diamox-usa-online.weebly.com/#60872 can you buy diamox in kathmandu buy clarithromycin uk http://biaxin-generic-australia.soup.io/#69124 buy clarithromycin online uk get latisse cheap http://latisse-uk-cheap.weebly.com/#81663 buy latisse online singapore


17 апреля 2014 19:14

buy arimidex in canada http://order-arimidex-online.soup.io/#07283 purchase peptides anastrozole review lamotrigine discount card http://lamictal-buying-discount.weebly.com/#56755 mail order lamictal buy keppra online http://buy-online-keppra.weebly.com/#51932 buy levetiracetam where can i buy permethrin lotion http://permethrin-buy-cheap.snack.ws/#09158 buy permethrin in uk xifaxan without prescription http://canada-xifaxan-online.weebly.com/#87719 buy xifaxan in canada


17 апреля 2014 21:54

order raloxifene http://purchase-evista-cheap.soup.io/#06495 buy evista tablets order augmentin over the counter http://augmentin-order-canada.soup.io/#08291 buy augmentin xr online buy methotrexate online without prescription http://uk-methotrexate-generic.soup.io/#76506 buy methotrexate without prescription buy permethrin powder http://permethrin-buy-cheap.snack.ws/#50368 buying permethrin canada lasix without prescription http://canada-cheap-lasix.weebly.com/#59753 cheapest lasik surgery


17 апреля 2014 22:15

buy desmopressin online without prescription http://desmopressin-discount-online.weebly.com/#70378 desmopressin acetate cheap amoxicillin purchase online http://online-amoxicillin-usa.soup.io/#62723 buy amoxicillin for cats order cetirizine hydrochloride http://discount-purchase-cetirizine.soup.io/#68741 purchase zyrtec d buy methotrexate cheap http://uk-methotrexate-generic.soup.io/#69354 buy methotrexate online no prescription can you buy amitriptyline over the counter uk http://elavil-cheap-australia.snack.ws/#52078 buy amitriptyline tablets


18 апреля 2014 02:39

can i buy simvastatin over the counter uk http://simvastatin-uk-online.snack.ws/#34987 buy simvastatin 40 mg uk buy imodium ad online http://imodium-cheapest-discount.snack.ws/#52952 buy imodium in france order sumatriptan online http://cheapest-buy-sumatriptan.soup.io/#07784 sumatriptan back order buy metformin online canada http://metformin-australia-cheap.snack.ws/#53525 can you get metformin without prescription buy pantoprazole online http://uk-cheapest-pantoprazole.weebly.com/#67832 buy pantoprazole in uk


18 апреля 2014 11:50

sumatriptan to buy http://cheapest-buy-sumatriptan.soup.io/#61256 buy sumatriptan succinate tablets where to get clomiphene no prescription http://usa-discount-clomiphene.weebly.com/#17623 cheap clomiphene 100 mg cheapest rogaine uk http://buy-rogaine-discount.snack.ws/#99502 buying rogaine on ebay purchase lansoprazole online http://lansoprazole-order-australia.weebly.com/#73791 can i buy lansoprazole over the counter cheap generic protonix http://australia-protonix-cheapest.weebly.com/#71408 purchase protonix


18 апреля 2014 16:11

order buspar online no prescription http://generic-buying-buspar.snack.ws/#38828 buspar online no prescription buy cheap ventolin online http://cheapest-buy-ventolin.weebly.com/#40792 cheapest ventolin inhaler allopurinol buy online http://allopurinol-cheap-usa.weebly.com/#51396 purchase allopurinol buy ventolin pills http://cheapest-buy-ventolin.weebly.com/#22993 buy ventolin no prescription uk where to buy robaxin in canada http://order-usa-robaxin.weebly.com/#80443 buy robaxin canada


18 апреля 2014 18:24

purchase clomiphene citrate online http://usa-discount-clomiphene.weebly.com/#66836 clomiphene citrate buy online buying xenical http://cheap-xenical-uk.snack.ws/#49850 buy redustat orlistat can i buy buspar online http://generic-buying-buspar.snack.ws/#50829 purchase buspar best price on tamsulosin http://purchase-tamsulosin-cheapest.snack.ws/#45749 buy flomax in canada buying omeprazole uk http://order-generic-omeprazole.weebly.com/#35548 buy omeprazole 10mg uk


18 апреля 2014 20:33

metformin without prescription canada http://metformin-australia-cheap.snack.ws/#17802 metformin buy online canada cheap rogaine canada http://buy-rogaine-discount.snack.ws/#20393 buy rogaine ebay buy orlistat lloyds pharmacy http://orlistat-online-usa.snack.ws/#50856 orlistat without prescription uk best price for ventolin hfa http://cheapest-buy-ventolin.weebly.com/#58158 buy ventolin inhaler online no prescription usa cheapest ranitidine uk http://zantac-buy-canada.weebly.com/#16084 buy zantac


18 апреля 2014 22:07

buy zocor no prescription http://simvastatin-uk-online.snack.ws/#18994 purchase zocor buy atomoxetine uk http://atomoxetine-cheap-online.snack.ws/#20098 cheap strattera online buy azithromycin powder packet - oral http://zithromax-purchase-australia.snack.ws/#38564 order zithromax online usa buy piracetam powder online http://australia-order-piracetam.soup.io/#67567 buy piracetam online canada buy rogaine dubai http://buy-rogaine-discount.snack.ws/#10248 purchase rogaine in india


18 апреля 2014 22:36

where can i buy ventolin evohaler http://cheapest-buy-ventolin.weebly.com/#21422 ventolin buy online getting clomid to work http://usa-clomid-cheapest.weebly.com/#50762 clomid no prescription needed buy xenical uk only http://cheap-xenical-uk.snack.ws/#99174 purchase xenical canada can you get clomid without prescription http://usa-clomid-cheapest.weebly.com/#55928 clomid online without prescription buy cheap metformin online http://metformin-australia-cheap.snack.ws/#98088 best price on metformin


19 апреля 2014 00:52

buy generic imitrex no prescription http://ordering-cheap-imitrex.soup.io/#52310 can i buy imitrex over the counter cheap prevacid online http://cheapest-prevacid-usa.weebly.com/#34208 cheap prevacid online buy spectral minoxidil http://minoxidil-usa-generic.snack.ws/#18127 buying minoxidil buy imodium capsules http://uk-loperamide-cheap.snack.ws/#16846 buy imodium in china buy clomiphene citrate (clomid) http://usa-discount-clomiphene.weebly.com/#36000 buy clomiphene citrate (clomid)


19 апреля 2014 02:52

generic maxalt no prescription http://maxalt-usa-online.weebly.com/#20293 maxalt cheap online buy maxalt rizatriptan http://maxalt-usa-online.weebly.com/#70036 buy maxalt without prescription cheapest prilosec prices http://generic-prilosec-usa.weebly.com/#79659 buy prilosec otc uk buy zocor heart pro http://simvastatin-uk-online.snack.ws/#91580 buy zocor no prescription clomid buy it online http://usa-clomid-cheapest.weebly.com/#05709 purchase clomid online uk


19 апреля 2014 04:55

buy clomiphene citrate 50 mg http://usa-discount-clomiphene.weebly.com/#47071 buy clomiphene online safe order xenical uk http://cheap-xenical-uk.snack.ws/#30301 buy xenical canada buy bisacodyl http://generic-canada-dulcolax.weebly.com/#84297 dulcolax to buy best price on micardis http://micardis-usa-online.snack.ws/#19285 cheap micardis purchase azithromycin without prescription http://cheapest-buy-azithromycin.snack.ws/#52956 azithromycin buying online


19 апреля 2014 05:05

taking metformin without prescription http://metformin-australia-cheap.snack.ws/#75800 metformin buy australia generic imitrex no prescription http://ordering-cheap-imitrex.soup.io/#81059 buying imitrex online buy primaforce piracetam http://australia-order-piracetam.soup.io/#32259 buy piracetam uk clomid buy online http://usa-clomid-cheapest.weebly.com/#33740 buy clomid cheap cheap vermox online http://vermox-australia-online.weebly.com/#79796 buy vermox nz


19 апреля 2014 08:59

buy zantac 150 http://zantac-buy-canada.weebly.com/#71526 buy zantac 150 buy imodium in india http://uk-loperamide-cheap.snack.ws/#41826 can you buy loperamide over the counter purchase clomid australia http://usa-clomid-cheapest.weebly.com/#71166 buy clomid and arimidex can i get ventolin without prescription http://cheapest-buy-ventolin.weebly.com/#31458 order ventolin online no prescription buy strattera online uk http://strattera-canada-online.snack.ws/#65763 strattera buy online no prescription


19 апреля 2014 09:19


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть