Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

topiramate to buy http://purchase-discount-topamaxm14.snack.ws/#66274 can i order topamax online buy quetiapine online uk http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#94822 buy seroquel xr no prescription tetracycline order online no prescription http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#81282 buy tetracycline 500mg buy tretinoin nz http://tretinoin-australia-onlinem14.snack.ws/#68842 tretinoin gel buy uk cheap indocin http://buying-indocin-cheapm14.soup.io/#22905 buy indocin 75 mg


12 трав 2014 04:38

purchase losartan http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#08703 cheap losartan hctz buy indomethacin nz http://buying-indocin-cheapm14.soup.io/#13198 buy generic indocin purchase strattera http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#86142 buy strattera topix can i buy tamsulosin over the counter http://tamsulosin-online-discountm14.soup.io/#33610 flomax no prescription buy generic inderal http://uk-inderal-discountap14.snack.ws/#05918 buy inderal online no prescription uk


12 трав 2014 07:17

order low dose naltrexone http://naltrexone-buying-discountm14.snack.ws/#56169 buy naltrexone buy flomax relief http://tamsulosin-online-discountm14.soup.io/#56832 purchase tamsulosin namenda without prescription http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#18155 memantine purchase buy strattera atomoxetine http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#54765 strattera no prescription namenda mail order http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#05219 cheap namenda online buy strattera online uk http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#31467 buy strattera online uk buy methotrexate online australia http://methotrexate-uk-cheapestap14.weebly.com/#71638 buy methotrexate in uk


12 трав 2014 09:37

seroquel purchase http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#16303 seroquel cheap prices buy ranitidine for horses http://ranitidine-generic-australiap14.weebly.com/#12422 best price on ranitidine xylocaine buy uk http://xylocaine-usa-onlinem14.soup.io/#55051 xylocaine jelly where to buy where can i buy xylocaine spray http://xylocaine-usa-onlinem14.soup.io/#47041 buy xylocaine 10mg anaesthetic spray buy latisse malaysia http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#84838 buy latisse singapore


12 трав 2014 13:27

buy tetracycline for chickens uk http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#73852 starosti buy tetracycline org where can i buy tetracycline uk http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#84482 buy tetracycline cream strattera for cheap http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#74604 buy generic strattera online buy generic buspar http://cheap-order-busparap14.weebly.com/#13695 cheap buspar online buy valtrex tablets http://valacyclovir-online-usam14.snack.ws/#24856 buy valacyclovir hcl online


12 трав 2014 13:41

buy flomax online http://tamsulosin-online-discountm14.soup.io/#78363 tamsulosin without prescription buy xylocaine 5 ointment http://xylocaine-usa-onlinem14.soup.io/#83608 buy xylocaine gel buy reminyl http://reminyl-uk-cheapm14.snack.ws/#12608 buy galantamine uk buying strattera online http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#32067 cheapest pharmacy for strattera propecia without prescription forum http://uk-ordering-propeciap14.weebly.com/#01723 buy finasteride uk


12 трав 2014 14:55

paroxetine no prescription http://usa-generic-paroxetinem14.soup.io/#56734 paroxetine without prescription buy xylocaine uk http://xylocaine-usa-onlinem14.soup.io/#38327 buy xylocaine gel online india buy diclofenac sodium injection http://diclofenac-australia-onlinem14.soup.io/#13329 order diclofenac online buy obagi tretinoin cream 0.05 http://tretinoin-australia-onlinem14.snack.ws/#20871 buy tretinoin online no prescription buy ranitidine 150 http://ranitidine-generic-australiap14.weebly.com/#51037 ranitidine non prescription


12 трав 2014 19:29

buy seroquel online canada http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#32149 seroquel xr purchase purchase topamax online no prescription http://purchase-discount-topamaxm14.snack.ws/#02679 purchase topamax weight loss can i order celebrex from canada http://uk-celebrex-cheapestm14.soup.io/#90798 purchase celebrex online order rogaine 5 http://rogaine-purchase-cheapestap14.weebly.com/#02845 buy rogaine at walmart buy flomax tamsulosin http://tamsulosin-online-discountm14.soup.io/#94449 buying tamsulosin online


12 трав 2014 19:35

buy quetiapine fumarate http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#56108 buy seroquel 25 mg buy lexapro online cheap http://discount-escitalopram-usap14.weebly.com/#97483 buy escitalopram 10 mg buy sumatriptan succinate without prescription http://cheap-sumatriptan-ukm14.soup.io/#96926 buy imitrex in canada generic seroquel without prescription http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#71792 seroquel cheap cheap cetirizine hydrochloride http://uk-cheapest-cetirizinem14.snack.ws/#87841 cheap cetirizine hydrochloride 10mg


12 трав 2014 19:45

cheapest arimidex online http://canada-discount-arimidexap14.weebly.com/#80019 buy arimidex without prescription buy tetracycline for fish http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#93302 buy tetracycline in canada buy low dose naltrexone online uk http://naltrexone-buying-discountm14.snack.ws/#16721 buy low dose naltrexone online uk can you buy sumatriptan over the counter http://cheap-sumatriptan-ukm14.soup.io/#15460 purchase imitrex online buy buspirone uk http://cheap-order-busparap14.weebly.com/#07522 buy buspirone australia


12 трав 2014 21:44

buy losartan 50 mg http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#84481 purchase cozaar online indocin without prescription http://buying-indocin-cheapm14.soup.io/#81035 purchase indocin online no prescription cheapest generic celebrex http://uk-celebrex-cheapestm14.soup.io/#87686 buy celebrex online without prescription cheap generic latisse http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#16015 buy latisse online uk buy brand name seroquel http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#72582 mail order seroquel


12 трав 2014 22:06

mesalamine to buy http://asacol-cheap-discountm14.soup.io/#32280 buying asacol from canada diclofenac without prescription uk http://diclofenac-australia-onlinem14.soup.io/#97554 can you get diclofenac without prescription buy revia no prescription http://naltrexone-buying-discountm14.snack.ws/#80837 can you buy naltrexone over counter buy memantine online no prescription http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#19006 buy memantine powder purchase strattera http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#58468 buy strattera without prescription buy paroxetine http://usa-generic-paroxetinem14.soup.io/#83386 paroxetine without prescription


13 трав 2014 06:49

buy rogaine europe http://rogaine-purchase-cheapestap14.weebly.com/#96038 buy rogaine foam cheap buy imitrex from canada http://cheap-sumatriptan-ukm14.soup.io/#73349 cheapest sumatriptan buy famvir canada http://famvir-purchase-onlinem14.soup.io/#85120 buy famciclovir 125 mg tetracycline to buy http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#03598 tetracycline mail order buy galantamine supplement http://reminyl-uk-cheapm14.snack.ws/#28745 buy galantamine 8 mg


13 трав 2014 10:40

diclofenac ointment buy http://diclofenac-australia-onlinem14.soup.io/#46313 cheap diclofenac uk naltrexone no-prescription usa http://naltrexone-buying-discountm14.snack.ws/#26917 naltrexone without prescription latisse discount coupons http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#34593 buy latisse mexico purchase cozaar online http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#25971 purchase losartan potassium indomethacin to buy http://buying-indocin-cheapm14.soup.io/#10752 buy indomethacin uk


13 трав 2014 19:08

generic sumatriptan no prescription http://cheap-sumatriptan-ukm14.soup.io/#85650 buy imitrex online buy tetracycline online without prescription http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#82789 where can i buy tetracycline eye ointment generic seroquel cheap http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#86740 generic seroquel cheap order xylocaine http://xylocaine-usa-onlinem14.soup.io/#57669 xylocaine purchase buying inderal http://uk-inderal-discountap14.snack.ws/#33381 buy inderal la online


13 трав 2014 21:29

buy strattera online pharmacy http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#98486 buy cheap strattera buy xylocaine http://xylocaine-usa-onlinem14.soup.io/#08439 xylocaine gel buy uk cheapest estrogen cream http://estradiol-online-ukm14.snack.ws/#06688 purchase estradiol cream buy natural estrogen http://estradiol-online-ukm14.snack.ws/#97702 cheapest anti estrogen flomax cheap online http://tamsulosin-online-discountm14.soup.io/#87787 order flomax online


13 трав 2014 23:14

purchase seroquel canada http://ordering-seroquel-discountap14.weebly.com/#72093 seroquel online without prescription buy buspar online cheap http://cheap-order-busparap14.weebly.com/#80005 buy cheap buspar namenda without prescription http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#92320 order memantine buy generic buspar http://cheap-order-busparap14.weebly.com/#54490 buy buspirone hydrochloride order generic latisse canada http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#00215 buy latisse san diego


14 трав 2014 01:13

asacol cheapest price http://asacol-cheap-discountm14.soup.io/#49444 buy mesalamine online buy rogaine foam india http://rogaine-purchase-cheapestap14.weebly.com/#36031 buy rogaine in qatar buy galantamine amazon http://reminyl-uk-cheapm14.snack.ws/#37089 buy galantamine hydrobromide memantine purchase http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#61658 buy namenda xr order generic strattera http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#74205 buy strattera online pharmacy buy indomethacin capsules uk http://buying-indocin-cheapm14.soup.io/#09860 cheap indocin


14 трав 2014 03:48

purchase namenda http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#98870 memantine no prescription buy famvir online canada http://famvir-purchase-onlinem14.soup.io/#18382 buy cheap famvir cheap losartan http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#58726 buy losartan-hydrochlorothiazide buy zyrtec-d 12 hour http://uk-cheapest-cetirizinem14.snack.ws/#05150 can you buy cetirizine in spain tretinoin liquid buy http://tretinoin-australia-onlinem14.snack.ws/#89056 tretinoin purchase


14 трав 2014 05:31

buy generic latisse without prescription http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#72578 generic latisse no prescription buy tetracycline cream http://tetracycline-online-usam14.snack.ws/#98605 buy tetracycline online uk inderal to buy http://uk-inderal-discountap14.snack.ws/#09578 buy inderal for anxiety buy valacyclovir tablets http://valacyclovir-online-usam14.snack.ws/#22288 buy real valtrex online losartan no prescription http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#53193 purchase cozaar online


14 трав 2014 07:15

buy sumatriptan boots http://cheap-sumatriptan-ukm14.soup.io/#61082 buy cheap sumatriptan buy paroxetine online no prescription http://usa-generic-paroxetinem14.soup.io/#77117 buy paroxetine online without prescription buying asacol canada http://asacol-cheap-discountm14.soup.io/#65756 buy asacol cheap buy losartan potassium http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#79269 purchase losartan potassium cheap generic celebrex http://uk-celebrex-cheapestm14.soup.io/#59183 celebrex to buy


14 трав 2014 11:38

buy reminyl online http://reminyl-uk-cheapm14.snack.ws/#02807 galantamine to buy order asacol hd online http://asacol-cheap-discountm14.soup.io/#12563 purchase asacol online order generic anastrozole http://canada-discount-arimidexap14.weebly.com/#72001 purchase peptides arimidex buy memantine canada http://purchase-namenda-genericm14.soup.io/#50182 memantine without prescription order strattera online http://strattera-uk-discountap14.weebly.com/#41115 order strattera online canada order indocin online http://buying-indocin-cheapm14.soup.io/#97368 buy indocin online


14 трав 2014 14:18

purchase galantamine uk http://reminyl-uk-cheapm14.snack.ws/#88812 buy galantamine in australia buy inderal uk http://uk-inderal-discountap14.snack.ws/#96715 inderal online no prescription buy you rogaine lyrics http://rogaine-purchase-cheapestap14.weebly.com/#27405 cheapest rogaine uk buy cetirizine http://uk-cheapest-cetirizinem14.snack.ws/#75184 can you buy cetirizine in spain buy galantamine no prescription http://reminyl-uk-cheapm14.snack.ws/#13028 buy galantamine and choline


14 трав 2014 18:29

buy generic topamax http://purchase-discount-topamaxm14.snack.ws/#59419 buy topamax uk buy arimidex bodybuilding http://canada-discount-arimidexap14.weebly.com/#06859 cheapest arimidex online buy methotrexate uk http://methotrexate-uk-cheapestap14.weebly.com/#53864 methotrexate no prescription order cozaar http://cozaar-cheap-cheapestap14.weebly.com/#24900 buy losartan potassium 50 mg buy valtrex uk http://valacyclovir-online-usam14.snack.ws/#52142 buy valtrex canada


14 трав 2014 18:33

buy naltrexone injection http://naltrexone-buying-discountm14.snack.ws/#74460 low dose naltrexone no prescription order valacyclovir http://valacyclovir-online-usam14.snack.ws/#45707 buy valacyclovir hcl online buy ranitidine 150 mg http://ranitidine-generic-australiap14.weebly.com/#79174 cheapest ranitidine uk buy bioidentical estrogen cream http://estradiol-online-ukm14.snack.ws/#58780 buy estrogen cream australia buy topamax from canada http://purchase-discount-topamaxm14.snack.ws/#98322 order topamax without prescription


14 трав 2014 22:47

buy name brand propecia http://uk-ordering-propeciap14.weebly.com/#34974 buy liquid finasteride buying latisse in france http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#63612 cheap latisse for sale paroxetine to buy http://usa-generic-paroxetinem14.soup.io/#77729 buy paroxetine no prescription buspar online no prescription http://cheap-order-busparap14.weebly.com/#49769 purchase buspar online get latisse prescription online http://latisse-cheapest-ukm14.snack.ws/#46121 buy latisse houston


15 трав 2014 00:39

<a href=" http://www.strescialisgeneric.com ">generic cialis online</a>, 4542, <a href=" http://www.showmenucialis.com ">generic cialis</a>, 7785, <a href=" http://www.showmanymed.com ">generic cialis in canada</a>, 9558, <a href=" http://www.canadagenericonline.com ">buy generic cialis</a>.


23 трав 2014 13:20

hello its cool website http://plnfrtghy.com


6 июня 2014 12:54

hello its cool website http://plnfrtghy.com


6 июня 2014 16:37

hello, im newbie here


6 июня 2014 17:06


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть