Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

hello, im newbie here


6 июня 2014 22:22

We off contemplate that a cigarette or drinking a alcoholic drink of beer and <a href=" http://www.cheapcialisonlines.com ">generic cialis</a>, we present our body to release for a while, but this is not so. Someone does not believe <a href=" http://www.usisildenafil.com ">sildenafil</a> that john barleycorn as well as cigarettes - it's vile habits. All this is spurious, relaxing the main part and is <a href=" http://www.buysildenafilonlinee.com ">sildenafil</a> last it almost a scattering minutes or hours.


28 июня 2014 08:25

We now think that a cigarette or drinking a alcoholic drink of beer and <a href=" http://www.cheapcialisonlines.com ">online generic cialis</a>, we relinquish our body to release for the treatment of a while, but this is not so. Someone does not believe <a href=" http://www.usisildenafil.com ">sildenafil canada</a> that juice as well as cigarettes - it's bad habits. All this is spurious, relaxing the body and is <a href=" http://www.buysildenafilonlinee.com ">buy sildenafil</a> pattern it on the verge of a scarcely any minutes or hours.


3 июля 2014 01:44

To kill this type of manly weakness should focal point on its causes, as ok as adept annihilate <a href=" http://www.onlymenstyle.com ">buy sildenafil online</a>. Since this can be overpowered only on the ball psychotherapist. In all events, there are cases when, together with psychical sterility symptoms are also observed impotency, which were caused about physiological dysfunction. In this action, should be combined <a href=" http://www.citratesildenafilmedico.com ">sildenafil 100mg</a> with psychotherapy.


3 июля 2014 17:37

To obliterate this typewrite of manly inefficacy should converge on its causes, as expressively as expert blue-pencil <a href=" http://www.onlymenstyle.com ">sildenafil 50mg</a>. Since this can be overcome only experienced psychotherapist. In any case, there are cases when, together with psychological impotence symptoms are also observed weakness, which were caused close physiological dysfunction. In this case, should be combined <a href=" http://www.citratesildenafilmedico.com ">sildenafil</a> with psychotherapy.


19 июля 2014 04:21

We then characterize as that a cigarette or drinking a flask of beer and <a href=" http://www.cheapcialisonlines.com ">generic cialis canada</a>, we give our main part to slacken for the treatment of a while, but this is not so, how <a href=" http://www.sildenafilcitratee.com ">sildenafil 50mg</a>. Someone does not credence in <a href=" http://www.usisildenafil.com ">sildenafil</a> that spirits as well as cigarettes - it's rotten habits, but not <a href=" http://www.obigenericcialiscanada.com ">cialis generic</a>. All this is phony, relaxing the body and is <a href=" http://www.buysildenafilonlinee.com ">sildenafil</a> pattern it barely a occasional minutes or hours.


4 августа 2014 09:40

Population panacea recommends to reinforce men's health to take <a href=" http://www.usaviagraonlinegeneric.com ">generic viagra online</a> and herbal infusion, which includes clover, mint, nettle, St. John's wort. Connected herbs miss no <a href=" http://www.genericonlinesildenafil.com ">generic viagra</a> in evenly balanced proportions to five teaspoons of each of the components. Discharge the resulting mixture single with <a href=" http://www.on-linegenericviagra.com ">generic viagra</a> four cups of boiling water and a thermos for twenty minutes.


17 августа 2014 14:25

<a href=" http://sildenafilviagraonline.com ">viagra</a>, 422448, <a href=" http://viagraonlineusa24-7.com ">viagra</a>, bzl46y, <a href=" http://sildenafilusaonline.com ">viagra 100mg</a>, 408800. generic viagra online


18 августа 2014 15:45

<a href="http://www.viagragd.com ">cheap viagra</a>, 108330, <a href="http://viagra-noprescriptions.com ">viagra no prescription cheap</a>, jioihy, <a href="http://www.kamagrahighquality.com ">where to buy kamagra</a>, 91127. <a href="http://genericviagrawolf.com ">viagra</a>, jwax0094 cheap viagra


20 августа 2014 03:48

<a href="http://cialisnopriorprescription.com">cialis without prescription</a> is the finest to take hold of free the turbulence like impotency which extensive enduring within too innumerable men. Men with <a href="http://tadalafilnonprescription.com">non prescription cialis</a> not no more than loose the ability or benefit or say the penile erection but also relax the confidence <a href="http://www.cialisnoscript.com">cialis online without prescription</a> and the energy of performing in the bed. Fortunately, there is a <a href="http://prescriptionnocialis.com">cialis without prescription</a>, which can require you both in return 36 hours. cialis for sale


20 августа 2014 11:37

<a href=" http://cialisnopriorprescription.com ">non prescription cialis</a> is the most outstanding to take out the upset like impotency which desire undying within too uncountable men. Men with <a href=" http://tadalafilnonprescription.com ">cialis reviews</a> not exclusively unshackled the gifts or gain or carry on the penile erection but also disorganized the confidence <a href=" http://www.cialisnoscript.com ">cialis without a prescription</a> and the courage of performing in the bed. Fortunately, there is a <a href=" http://prescriptionnocialis.com ">cialis without a prescription</a>, which can support you both for 36 hours. cialis without a prescription


22 августа 2014 04:59

<a href="http://sildenafilgenericusa.com">viagra cheap</a> <a href="http://genericdrugsprice.com">generic viagra</a> <a href="http://priceviagrausa.com">viagra</a> <a href="http://drugsviagraonline.com">natural viagra alternative</a> generic viagra


30 августа 2014 01:05

<a href="http://overthecountertadalafil.com ">tadalafil generic buy</a> <a href="http://tadalafilnonprescription.com ">cialis no prescripion</a> <a href="http://tadalafilcanadian.com ">tadalafil</a> <a href="http://www.cialisnoscript.com ">over the counter cialis substitute</a> cialis no prescription generic


2 сентября 2014 11:18

We then think that a cigarette or drinking a manfulness of beer and <a href=" http://www.cheapcialisonlines.com ">cialis online</a>, we present our body to relax throughout a while, but this is not so, how <a href=" http://www.sildenafilcitratee.com ">sildenafil</a>. Someone does not suppose <a href=" http://www.usisildenafil.com ">sildenafil citrate</a> that alcohol as well as cigarettes - it's rotten habits, but not <a href=" http://www.obigenericcialiscanada.com ">generic cialis</a>. All this is phony, relaxing the remains and is <a href=" http://www.buysildenafilonlinee.com ">sildenafil discount</a> matrix it almost a occasional minutes or hours.


5 сентября 2014 04:27

The <a href="http://www.usagarciniacambogia.com ">garcinia cambogia and diabetes</a> of the plant looks like a nugatory, green pumpkin and is used in multifarious traditional Asian dishes on its sour flavor. In the skin of the <a href="http://walmartgarciniacambogia.com ">garcinia cambogia dosage</a>, there is a portly amount of a accepted fabric called <a href="http://www.salegarciniacambogia.com ">miracle garcinia cambogia</a> Hydroxycitric Acid (HCA). nutrigold garcinia cambogia


7 сентября 2014 04:46

<a href="http://www.edpillsusa.com">sildenafil canada</a> 34786 <a href="http://www.tadalafilcitratemd.com">tadalafil buy cheap</a> aazqkb <a href="http://viagraonlinegenuine.com">viagra on line</a> 393536 <a href="http://pricecomparisonviagra.com">generic viagra</a> 701763 cheap viagra online


7 сентября 2014 17:35

We off deem that a cigarette or drinking a manfulness of beer and <a href=" http://www.cheapcialisonlines.com ">generic cialis usa</a>, we present our body to relieve for a while, but this is not so, how <a href=" http://www.sildenafilcitratee.com ">sildenafil without prescription</a>. Someone does not credence in <a href=" http://www.usisildenafil.com ">sildenafil no prescription</a> that hard stuff as ok as cigarettes - it's substandard habits, but not <a href=" http://www.obigenericcialiscanada.com ">generic cialis canada</a>. All this is phony, relaxing the portion and is <a href=" http://www.buysildenafilonlinee.com ">sildenafil</a> matrix it on the brink of a occasional minutes or hours.


8 сентября 2014 13:58

<a href="http://genericsildenafilviagra.com">generic viagra</a> <a href="http://genericviagrausapharmacy.com">generic viagra online</a> <a href="http://www.viagragd.com">viagra online</a> <a href="http://viagrapharmacygeneric.com">viagra generic</a> lowest price viagra


13 сентября 2014 00:25

<a href=" http://www.tadalafilpriceusa.com ">soft cialis</a> 318577 <a href=" http://genericcialiscoupon.com ">cialis dosage 40 mg</a> ghjvbg <a href=" http://cialisprescriptionusa.com ">buy cialis online</a> 587546, <a href=" http://buycialisnoscript.com ">cialis price</a> 382292 cialis cheap


16 сентября 2014 23:52

<a href=" http://www.genericviagracostusa.com ">generic viagra</a>


22 сентября 2014 19:25

<a href=" http://www.usaviagraonlinepharmacy.com/ ">online viagra</a>, <a href=" http://www.viagragenericonlinepharmacy.com/ ">generic viagra</a>, <a href=" http://www.genericviagracostusa.com/ ">generic viagra</a>, <a href=" http://www.viagraonline100mgusa.com/ ">viagra online</a>.


2 октября 2014 01:35

<a href="http://walmartgarciniacambogia.com/">garcinia cambogia side effects liver</a>, <a href="http://garciniacambogiaozdr.com/">garcinia cambogia natural</a>, <a href="http://www.usapropecia.com/">propecia</a>, <a href="http://pricegarciniacambogia.com/">garcinia cambogia walmart</a>. propecia


4 октября 2014 06:07

<a href=" http://www.viagraonlinenoscript.com/ ">viagra online</a>, <a href=" http://www.viagragenericonlinepharmacy.com/ ">cheap generic viagra</a>, <a href=" http://www.viagragenericwww.com/ ">generic viagra</a>, <a href=" http://www.viagraonline100mgusa.com/ ">viagra online</a>.


9 октября 2014 14:12

<a href="http://www.pricecialisusa.com/">cialis coupon</a>, <a href="http://www.viagraonlineusawww.com/">viagra online</a>, <a href="http://genericsildenafilwww.com/">discount viagra</a>. viagra for sale


9 октября 2014 16:01

<a href="http://orderdrugsonline24-7.com/">viagra online</a>, <a href="http://genericdrugsonline24.com/">generic viagra online</a>, <a href="http://drugsedprice24-7.com/">viagra coupon</a>. generic viagra online


14 октября 2014 02:53

<a href="http://www.achat-cialis-france.com/">cialis pas cher</a> <a href="http://www.prixviagrafrance.com/">prix viagra</a> <a href="http://www.cialis-achat-france.com/">cialis effet secondaire</a> <a href="http://www.prix-cialis-france.com/">cialis 5mg prix</a>. viagra pour femme


14 октября 2014 14:50

<a href=" http://www.usaviagraonlinepharmacy.com/ ">viagra online</a>, <a href=" http://www.viagragenericonlinepharmacy.com/ ">generic viagra</a>, <a href=" http://www.genericviagracostusa.com/ ">generic viagra</a>, <a href=" http://www.viagraonline100mgusa.com/ ">viagra online</a>.


17 октября 2014 13:18

<a href="http://wwwviagraonlineusa.com/">online viagra</a> is a right breakthrough treatment that can escape men who flunk to attain intense grandeur of <a href="http://wwwviagraonlinecanada.com/">buy viagra online</a> manful reproductive fortnightly when they are aroused with a view viagra online making love.


22 октября 2014 02:59

<a href=" http://www.bestonlinepharmacies24.com/ ">online pharmacy canada</a> <a href=" http://www.canadianpharmacies24.com/ ">online pharmacy</a> <a href=" http://www.24pharmacynoprescription.com/ ">online pharmacy</a>


23 октября 2014 18:51

<a href=" http://www.genericviagrapillsusa.com/ ">generic viagra</a> <a href=" http://www.genericpricemed.com/ ">generic viagra</a> <a href=" http://www.genericusamed24.com/ ">generic viagra</a>


24 октября 2014 07:23


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть