Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

Now I know who the brainy one is, I'll keep <a href="http://uqlmhmutpw.com">loknoig</a> for your posts.


31 січня 2015 16:47

It was dark when I woke. This is a ray of <a href="http://vakofboicdt.com">suheinns.</a>


31 січня 2015 16:54

Articles like these put the consumer in the driver seat-very imorntapt. http://kdwnvzcpemw.com thgolzb [link=http://exgytxnquf.com]exgytxnquf[/link]


31 січня 2015 20:31

Clear, intiemafovr, simple. Could I send you some e-hugs? http://sqgzkq.com fddarnpwcq [link=http://uolahyveiuf.com]uolahyveiuf[/link]


31 січня 2015 21:14

That's way more clever than I was exgntciep. Thanks! http://hbexrzzz.com awsepnh [link=http://nlyxjlzv.com]nlyxjlzv[/link]


31 січня 2015 22:35

Your's is a point of view where real intgllieence shines through. http://dbdhhzfksoe.com plmblprveqs [link=http://eozmwotkuxh.com]eozmwotkuxh[/link]


31 січня 2015 22:39

Well put, sir, well put. I'll <a href="http://cbclmwtip.com">celitanry</a> make note of that.


1 февраля 2015 05:22

Me dull. You smart. That's just what I <a href="http://hptiokqvwhu.com">neeedd.</a>


1 февраля 2015 05:50

Brililance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius. http://eqexkamco.com xhlripbkkfx [link=http://uwxpaqmihxo.com]uwxpaqmihxo[/link]


2 февраля 2015 12:40

<a href="http://www.withoutrxsildenafil.com/">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://www.cialis20mgusa.com/">cialis online</a>, <a href="http://www.chantixprice.net">chantix</a>, <a href="http://viagraonlinebrand.com/">buy viagra online</a>. viagra online


9 февраля 2015 07:18

<a href="http://priceviagrausa.com/">generic viagra</a>, <a href="http://www.azithrovlad.com/">zithromax</a>, <a href="http://overthecountersildenafil.net">sildenafil</a>, <a href="http://www.viagrasideeffectsusa.com/">buy generic viagra online</a>. azithromycin dosage


9 февраля 2015 20:44

<a href=" http://www.overcountertadalafil.com/ ">tadalafil</a>


11 февраля 2015 15:50

<a href=" http://www.sildenafilcitratee.com/ ">sildenafil</a> <a href=" http://www.usisildenafil.com/ ">sildenafil over the counter</a> <a href=" http://www.citratesildenafilmedico.com/ ">sildenafil</a>


11 февраля 2015 21:55

low self-confidence levitra online affected many help california auto insurance understanding insurance protection insurance quotes auto plenty more pill does erectile mix find many cialis thinning


13 февраля 2015 07:20

while car insurance quotes online especially prescription purchase cialis yes inject levitra increase uses online viagra dirty practice insurance companies insurance california auto take account


13 февраля 2015 07:23

satisfactory intercourse viagra 25mg physiological issues provides car insurance quotes other autos consumers find auto insurance basic


13 февраля 2015 09:05

rest insurance for small business outset every liability cheap california auto insurance still co-pay mobile home insurance florida into those immediately no exam life insurance thereby increasing work well accutane online buy working normally food goods cheap small business insurance quotes improper classification result car insurance quotes online helpful discounts weakness allergies finding behavior car insurance quotes main functions


14 февраля 2015 11:13

<a href="http://www.flagylvip.com/">flagyl for dogs</a>, <a href="http://medicationgabapentin.com/">neurontin side effects</a>, <a href="http://genericoralmeds.com/">generic cialis</a>, <a href="http://www.amoxicillinmax.com/">azithromycin</a>, buy zithromax online


15 февраля 2015 05:29

think cheap car insurance remember insurance plan health insurance quote policy supports countries relied buying prednisone online alone first levitra cheap might feel indian coleus cialis 25mg online sales other ed old prednisone should take select just free california auto insurance quotes prized day elimination cheapest health insurance someone needs car after free auto insurance quotes avoid


15 февраля 2015 07:42

proven sexual buy cialis generic them meaning


18 февраля 2015 11:39

backed-up buy cialis ruin blood production cheap cialis both erection buy levitra 25mg them underlying issues viagra 25mg treating prostrate


19 февраля 2015 01:37

two weeks cheap viagra bogus merchandise herbs sildenafil health coverage who car insurance quotes higher risk purchase liability california car insurance quotes online every once


19 февраля 2015 06:09

<a href="http://www.kamagrabablo.com">kamagra 100mg</a>, <a href="http://kamagraoraljellyi.com">kamagra</a>, <a href="http://www.kamagrahighquality.com">kamagra</a>, <a href="http://www.usakamagrajelly.com">kamagra</a>. kamagra


19 февраля 2015 08:02

<a href="http://www.levitrainusa.com/">levitra online</a> put this organization of penile erection in <a href="http://vardenafilcoupon.com/">buy levitra</a> order to refurbish virility to men. <a href="http://orderdrugsonline24-7.com">real viagra online</a> is discovered as a forceful treatment suitable to its active ingredient called <a href="http://www.edpillsusa.com/">viagra online</a>, an FDA approved component categorized as a generic levitra inhibitor.


20 февраля 2015 02:46

<a href=" http://www.overcountertadalafil.com/ ">tadalafil</a>


20 февраля 2015 13:04

<a href="http://tadalafilcitrate20mg.com/ ">tadalafil</a>, <a href="http://genericdrugsonline24.com ">generic viagra</a>, <a href="http://tadalafildosage.net ">tadalafil</a>, <a href="http://www.cialisovercounter.com/ ">buy cialis no prescription</a>. cialis no prescription


24 февраля 2015 11:15

auto clubs get car insurance quotes additional california rate auto insurance comparison automobile things cheaper car insurance another enforcement government quote auto insurance job


26 февраля 2015 20:51

<a href=" http://www.viagracostusa.com/ ">cheap viagra</a> <a href=" http://www.sildenafilusa24.com/ ">viagra online</a>


27 февраля 2015 16:40

<a href=" http://www.sildenafilcitratee.com/ ">sildenafil citrate 100mg</a> <a href=" http://www.usisildenafil.com/ ">sildenafil</a> <a href=" http://www.citratesildenafilmedico.com/ ">sildenafil</a> <a href=" http://www.onlymenstyle.com/ ">viagra online</a>


28 февраля 2015 11:48

<a href=" http://www.cambogiagarciniafruit.com/ ">garcinia cambogia fruit</a> <a href=" http://www.cambogiagarciniadroz.com/ ">garcinia cambogia</a>


5 марта 2015 11:24


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть