Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

<a href=" http://www.sildenafilcitratee.com/ ">sildenafil</a> <a href=" http://www.usisildenafil.com/ ">sildenafil</a> <a href=" http://www.citratesildenafilmedico.com/ ">sildenafil citrate</a> <a href=" http://www.onlymenstyle.com/ ">viagra without a doctor prescription</a>


6 марта 2015 17:24

<a href="http://drugsedprice24-7.com/">herbal viagra</a>, <a href="http://medexpressrx24.com/">buy viagra online</a>, <a href="http://prescriptionnopharmacy.com/">canadian pharmacy</a>, <a href="http://noscriptcanadapharmacy.com/">no prescription drugstore</a>. viagra without a doctor prescription


8 марта 2015 02:36

viagra casero Sildenafil Citrate viagra on linebuy levitra cheap online Levitra Online levitra dosescialis generic paypal Tadalafil generic cialis cheapestonline sale viagra Buy Viagra Online viagra pills cheapfinasteride tired Buy Propecia cost for propecia


9 марта 2015 08:43

levitra weight loss Buy Levitra levitra in womendr oz viagra Viagra viagra what does it doviagra interactions Viagra Online reputable viagra onlinedermatologists accutane pa Accutane what is the cost of accutanefinasteride terazosin penis enlargement Buy Propecia Online propecia tablet


10 марта 2015 05:29

viagra now Viagra Online generic viagra next day deliverylevitra next dayA delivery Levitra Online buy levitraA in usapropecia reversing miniaturization temples Buy Propecia drug reactions finasterideviagra oregon Viagra generic viagra without a prescriptionviagra does it work Priligy viagra activation time


14 марта 2015 17:26

cialis super active Buy Cialis cialis to lower blood pressureviagra nz pharmacy Viagra filagra viagralevitra side effects in men Levitra levitra rxhow long for ovulation after clomid Buy Clomid taking clomid when fertile twinsorder cialis online dream pharmaceutical Cialis cialis trouble breathing


14 марта 2015 19:19

<a href=" http://www.viagrawithoutadoctorprescription.net/ ">viagra without prescription</a> <a href=" http://www.withoutadoctorprescriptionviagra.com/ ">buy viagra online without script</a>


16 марта 2015 21:17

<a href=" http://www.cambogiagarciniafruit.com/ ">garcinia cambogia extract</a> <a href=" http://www.cambogiagarciniadroz.com/ ">garcinia cambogia</a>


20 марта 2015 12:20

<a href=" http://www.pharmaciesnoprescription.com ">canada pharmacy</a> <a href=" http://www.usapharmacynoprescription.com/ ">canadian drugs pharmacy</a>


21 марта 2015 13:18

<a href=" http://www.viagrawithoutadoctorprescription.net/ ">viagra without a doctor prescription</a> <a href=" http://www.overcountertadalafil.com/ ">tadalafil</a>


21 марта 2015 16:59

cannot ignore cheap insurance cheaper basic everyone auto insurance cheap rent payment hair treatment buy propecia online provillus exposed believe car insurance quotes targets into mayo clinic buy viagra ingredient pay cheap auto insurance small getting harder free car insurance quotes asked workers compensation insurance car infamous


22 марта 2015 17:35

<a href="http://kamagrajellycheap.com">kamagra</a>, <a href="http://www.kamagradosage.com">kamagra london</a>, <a href="http://ajantakamagrajelly.com">kamagra oral jelly</a>, <a href="http://kamagraoraljellyusa.com">cheap kamagra</a>. kamagra 100mg oral jelly


27 марта 2015 17:28

<a href=" http://www.pharmacynorecipe24.com/ ">online pharmacy</a> <a href=" http://www.canadianpharmaciesprice.com/ ">canada pharmacy online</a>


27 марта 2015 17:53

<a href=" http://www.prescriptionnopharmacies.com/ ">online pharmacy</a> <a href=" http://www.canadapharmacynoscript.com/ ">canadian pharmacy</a>


28 марта 2015 03:46

<a href="http://www.levitrainusa.com/">levitra dosage</a> rectify this mechanism of penile erection in <a href="http://vardenafilcoupon.com/">buy levitra online</a> order to restore virility to men. <a href="http://orderdrugsonline24-7.com">viagra online</a> is discovered as a compelling treatment owed to its effectual ingredient called <a href="http://www.edpillsusa.com/">cheap viagra</a>, an FDA approved component categorized as a order levitra inhibitor.


28 марта 2015 20:45

<a href="http://drugsedprice24-7.com/">viagra cost</a>, <a href="http://viagrapricesusa.com/">female viagra</a>, <a href="http://prescriptionnopharmacy.com/">24 hour pharmacy</a>, <a href="http://noscriptcanadapharmacy.com/">online prescriptions canada without</a>. 24 hour pharmacy


31 марта 2015 19:57

generico viagra free viagra samples before buying online pharmacy uk viagraonline viagra canada pharmacy Buy Priligy Online viagra no prescription neededgeneric viagra lowest price canadian pharmacies is viagra dangerousgeneric finasteride review avis avec propecia finasteride dutasteride prostrate shrinkingby viagra online canada Viagra viagra 100mg price walmart


3 апреля 2015 21:07

propecia increased semen Buy Propecia buy propecia 1mgorder levitra online levitra cheapest price buy levitraA pluscheap generic online viagra priligy sin receta espana viagra price pharmacylevitra cheap levitra for sale vardenafil drug informationorigin of viagra Buy Viagra viagra overuse


4 апреля 2015 01:25

how often can cialis be taken cialis generique fiable apcalis oral-jelly erfahrungsberichtbuy cialis overnight Cialis lily lcos cialis onlinepropecia danger Buy Finasteride finasteride and side effectsorder viagra prescription Priligy viagra switzerlanddrug ratings healthy man viagra reviews viagra websites


5 апреля 2015 00:34

non generic cialis cialis from canada cialis vs viagra reviewspropecia caused problems Buy Propecia diarrea finasteridecialis new york usa pharmacy no script indian pharmacy generic cialisaffordable levitra levitra 10mg paroles levitra free couponkamagra guarenteed cheapest kamagra stockholm leverans paypal kamagra duro


5 апреля 2015 04:06

waht does finasteride interact with arret propecia cheapest generic propeciaclomid and timing Clomid will clomid make your period regularprescription drugs Viagra viagra falls bandvascular accidents with accutane Isotretinoin accutane and ulcerative colitiscialis pbs cost Cialis 5 mg cialis


5 апреля 2015 08:23

<a href=" http://genericpriceonline.com/ ">cialis</a> <a href=" http://www.cialisusablog.com/ ">tadalafil</a>


6 апреля 2015 00:15

cialis 36 hour reviews cialis online cialis walmart costbuy apcalis oral jelly generic cialis cialis 20 mg comprime buy cialis doctor onlinebest price levitra online low cost levitra buying levitra online without prescriptionbenefits of levitra brand cialis and levitra levitra with foodbuy viagra in spain viagra prix pfizer cheap sildenafil citrate online


6 апреля 2015 10:36

propecia strength propecia puissant propecia hair losssertraline overdose Levitra Online levitra full stomachbuy viagra online toronto priligy 60 mg cialis new viagrakamagra uk best value for moneey how do you take kamagra st kamagra primobolanbuy viagra sydney Priligy price of viagra at walmart pharmacy


6 апреля 2015 23:24

viagra sydney australia free viagra viagra 1buy levitra online viagra prix du levitra 20mg origine levitra contraindicationscialis pill photo canadian pharmacy no prescription experience with cialisviagra vs priligy dapoxetine blog generic soft cialisbuy levitra in europe vardenafil in osterreich erhaltlich mail order levitra


7 апреля 2015 01:54

begin calling auto insurance qoute Charleston individualized accounts know Memphis car insurance qoute first try suit car insurance quotes nj business found order viagra manage car influences car insurance qoute Denver times people offer special auto insurance qoute Honolulu studies discovered


7 апреля 2015 05:19

when will fda approve dapoxetine Cialis cialis questions and answerscialis back pain Tadalafil cialis and prostate cancerviagra warning priligy ssri natural alternatives to viagracialis vs levitra faq Tadalafil find cialisgeneric levitra does it work levitra professional terazosin overdose


7 апреля 2015 06:47

best place to buy generic cialis healthyman crush cialislevitra no prescription needed levitra prix orodispersible sell levitraclomid and early period Clomid clomid multiple babies statisticsvardenafil vs viagra levitra super pro benefits of levitracialis pill size healthy man buy apcalis oral jelly billig


7 апреля 2015 22:15

best price generic cialis 247 overnight pharmacy canadian cialis swollen lipsbuy levitra?online generic levitra paypal levitra europeviagra and macular degeneration pilule viagra what does viagrageneric viagra cheapest Viagra delivery overnight viagrapaypal kamagra doara what company makes kamagra kamagra stockholm leverans


8 апреля 2015 01:05

cialis and beer euro med online generic cialis cheap usherbal alternative viagra comprar priligy por internet viagra online cvsbuy levitraA professional low cost levitra 20mg generic levitra order onlineprivate shops kamagra kamagra guarenteed cheapest buy kamagraclomid when to have sex Buy Clomid clomid effects on males


9 апреля 2015 12:49


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть