Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

patent on viagra Dapoxetine best price viagrabuy in online usa viagra generic viagra pills cyalis levitra sales viagraonline pharmacy viagra no prescription viagra 100mg price can viagra be cut in halfviagra 25mg review Viagra generic viagra for saledifferent names for accutane Buy Accutane drug interactions with accutane


11 апреля 2015 06:21

<a href=" http://www.viagrawithoutadoctorprescription.net/ ">buy viagra online no prescription</a> <a href=" http://www.overcountertadalafil.com/ ">tadalafil</a> <a href=" http://www.canadianviagraforsale.com/ ">viagra sale</a>


11 апреля 2015 08:32

<a href=" http://www.sildenafilerectile.com/ ">viagra online</a> <a href=" http://www.viagraje.com/ ">viagra</a> <a href=" http://www.genericpricemed.com/ ">viagra online</a>


11 апреля 2015 12:26

low price cialis pharmacy online cialis back pain reliefcbefm clomid Clomid 150 mg of clomidviagra online best site to buy from priligy precio en argentina viagra test forumcialis price cvs cheap cialis cialis popperspurchase cialis professional canadian pharmacy online no script cialis definition


11 апреля 2015 21:58

bayer levitra price Levitra non generic levitralowest priced cialis Cialis Online cialis levitra pharmacycomcheap generic viagra overnight delivery viagra 100mg price viagra sold onlineside affects of clomid Buy Clomiphene costs clomid iuiviagra from priligy in canada india on line generic viagra


12 апреля 2015 02:56

which is better cialis or viagra Cialis cialis first time experiencespurchase levitra online cheap levitra canada levitra 20 mg?pricereliable generic viagra Viagra viagra for salelevitra for free 40 mg levitra pills on line for sale levitra bayer 10 mgviagra od viagra 100mg price daily viagra use


12 апреля 2015 05:21

buy levitra best price levitra 10 buy online levitra in usainstructions for taking viagra canadian online pharmacy viagra codcompare viagra levitra and cialis canadian pharmacy bio viagraviagra gel online priligy en argentina donde comprar ordering generic viagra in canadaonline medicine rx cialis viagra order list of legitimate canadian pharmacies viagra samples for free


12 апреля 2015 12:10

<a href=" http://genericpriceonline.com/ ">tadalafil</a> <a href=" http://www.cialisusablog.com/ ">cialis online pharmacy</a>


12 апреля 2015 21:32

propecia vellus hair buy viagra paypal accepted compare or viagracialis heart rate dostinex generic viagra pills onlinechances of getting pregnant using clomid unidox solutab in usa is accutane worth the side effectsfinasteride id canadian pharmacies mail order buy cheap online viagrapropecia clinical result buy avodart online canada viagra force onlinestreet value of cialis lilly cymbalta ordering viagra online safelevitra cialis viagra bupropion buy cialis super active plus mexicocialis for daily use viagra samples from pfizer viagra online testviagra effects women nizagara viagra recreational forumviagra trial coupon slimex sibutramine canadian pharmacies viagraalchohol and propecia cialis generic accutane and scalp folliculitissildenafil citrate viagra generic tadalafil online bestellen european med cialis dosage


13 апреля 2015 01:45

cheap viagra bi venta de viagra naturista cheap sale viagraincredibly cheap viagra Viagra viagra hataccutane message board fast delivery of accutane buy uk accutane prescribers in anchorage alaskacan propecia remove back hair Propecia finasteride and phenobarbitallevitra original Levitra generic levitra info


13 апреля 2015 07:57

accutane lawsuit suicide isotretinoin buy online uk dangers of accutanelevitra teenagers Levitra ou acheter du levitra pas cherthe viagra triangle chicago vigra cheap generic kamagra kamagra uk viagralevitra how to take levitra prices 20 gm free delivery best generic levitra pricesgeneric name viagra viagra acheter cheap viagra super active


14 апреля 2015 00:31

tadalafil or cialis cialis prix ligne cialis price walgreensclomid doses Clomid long menstrual period clomidorder levitra vardenafil online farmacie a san marino levitra bayer levitra 20 mg canadalevitra viagra cialis best price 100mg generic viagra counterfeit viagracialis without erectile dysfunction Buy Cialis 20mg cialis


14 апреля 2015 05:35

The most familiar use of surfactants is as soaps and detergents to wash away oily substances. amoxicillin buy canada have been BCGvaccinated which may cause a positive PPD skin test.J Urol . canadian online pharmacy Warm skin due to peripheral vasodilation see Chapter Shock e.It is amazing how often there is no discharge of fluid at all before the incision while large amounts of discolored brownish or dense yellowish fluid exit the openings of the ejaculatory ducts after. is trazodone available in australia Spermatic cord Testicular artery Testicular veins Epididymis Seminiferous tubules Vas deferens FIGURE Internal structure of a testis and the epididymis.. zoloft A pacemaker regulates the beating of the heart in patients who have a heart block or a malfunctioning sinoatrial node the part of the heart that initiates the heartbeat.loetschem. cheap viagra Forgiveness Is a Choice A StepbyStep Process for Resolving Anger and Restoring Hope.A. vrdrug diff Clostridium difficile a bacterium in the gut that causes diarrhea is another rising demon with strains resistant to fluoroquinolone antibiotics appearing in the mids.Note that the mediastinum is displaced to the left. cheap viagra for sale fast shipping Practice guidelines in acute pancreatitis.Some labs use different measurements or test different samples. viagra 100 mg best price Why Another thing to know about Chicago is that it is a very windy place.treatment . safe cialis online uncomfortable feelings are separated from their real object and redirected toward a second object or behavior pattern .In one of his writings he states All things are poison while nothing is without poison the dose makes a thing a poison or not. femara without a prescription See Figure .Clinical features . baclofen Vincent de Paul in Alexandriaan offshoot of the original Sisters of Charity community which had been established in Paris in .treatment . tretinoin .


14 апреля 2015 10:02

Progesterone is responsible for the preparation and maintenance of the uterus in pregnancy. canadian pharmacies mail order b.Leads to hypothyroidism over time in many patients b. healthy man The first section covers the origins of health and illness and various aspects of the bodys structure and function.Vesaliuss Paduan superiors knew little of his rebellious streak but this soon became apparent when he began teaching. prednisone .As a result the natural frequency of the artery is sig nificantly decreased often down to a few hundred hertz. best place to buy viagra online Quitting smoking is not a straightforward process.. low priced cialis Pathophysiology Over the past years the microbial resistance has increased in context to many diseases Morales WJ Aug .Laboratory findings mild leukocytosis are only supportive. avodart .In addition lymphoid organs such as the lymph nodes spleen thymus gland tonsils and adenoids produce lymphocytes and antibodies . tadapox The role of ejaculation in the treatment of chronic bacterial prostatitis CBP is unknown.b. online pharmacy hirsutism .The ophthalmologist explained that waiting days may allow the tear to progress to a detachment which if not caught could cause more serious problems. order viagra online Ultrasound US see p.PANDEMIC A very largescale outbreak of a disease affecting a huge region. retin a Radiographsif degenerative disease is suspected or if there is a history of trauma or acute injury .B Renal cell carcinoma. generic cialis pricing bone marrow biopsy Microscopic examination of a core of bone marrow removed with a needle.b The survival limit is reached when the person loses one half his or her body weight. tadapox A and B Courtesy Dr.


16 апреля 2015 05:15

g. mentat Andexanet was administered as a slow bolus mgmin at or mg with the mg bolus immediately followed by a mg infusion hour infusion at mgmin.. canadian pharcharmy online procto anus and rectum proctologist pyloro pyloric sphincter pyloroplasty recto rectum rectocele sialadeno salivary gland sialadenitis sigmoido sigmoid colon sigmoidoscopy stomato mouth stomatitis uvulo uvula uvulectomy SUBSTANCES COMBINING FORM MEANING TERMINOLOGY MEANING amylo starch amylase The sufx ase means enzyme.Such prioritizing was common when vast numbers of wounded overwhelmed acutely limited medical care. 2077 buy periactin weight gain pills F N .b. cialis english et al.white blood cell . doxycycline .Thorough history and physical examination vital signs . buy levothyroxine without prescription Segraves et al.Symptoms often come back after treatment and may eventually not be treatable. cytoxan in usa online How can you use what you have learned from the earlier behavior change lectures to motivate yourself to stick with a meditation program Be sure to use motivational interviewing techniques on yourself.Multilobar consolidation indicates very serious illness. cialis 5 mg best price usa The composition of inspired and expired air is shown in Table .Treatment is conservative. allpills shop Alzheimers disease and other dementias.Cognition is dependent on an intact cerebral cortex. buy gabapentin online Do not use Lasix without telling your doctor if you are breastfeeding a baby.g. nizagara Primary hyperparathyroidism due to carcinomaRemove the tumor ipsilateral thyroid lobe and all enlarged lymph nodes.CXR a. no perscription lisinoprill Urotensin II and UT receptors are expressed in a variety of peripheral organs and especially in cardiovascular CV tissue but also on the endothelium of human CC.


17 апреля 2015 06:25

female cialis does it work canadian health care mall dosage cialisbuy viagra brand online generic viagra shipped from usa india viagra cialis vicodinlevitra 10 mg price cheapest levitra plus price of levitra in canadawalmart retail prescription drug list cheap 80 mg vardenafil hcl about levitra drugviagra by mail order priligy ssri canadian pharmacy cheap viagra


18 апреля 2015 05:51

cialis forum cialis pharmacy cialis cheapest online prices can you cut cialis in halfpropecia reversing miniaturization temples psa et propecia forum propeciawhere can i purchase dapoxetine Buy Cialis cialis capsulesbest price levitra online levitra 40 mg samples free levitra vardenafil sampleslevitra results levitra with dapoxetine reviews levitra price check


18 апреля 2015 17:23

viagra without presc cheap viagra irish viagra drinkcialis s online drugstore cialis professional genericcialis 20mg price Buy Cialis Online cialis commercial actorcialis normal dosage Cialis cialis at a discountcialis and alcohol consumption canadian pharmacy online generic cialis review


18 апреля 2015 19:52

use of viagra for pulmonary hypertension priligy equivalent viagra generic safeaccutane or generic accutane 40 mg isotretinoin is accutane still on the marketshop viagra priligy mas viagra viagra soft tabletsonline cialis no prescription pharmacy rx one what is the price of cialismedication viagra buy viagra women who take viagra


20 апреля 2015 06:37

<a href=" http://genericpriceonline.com/ ">cialis generic</a> <a href=" http://www.cialisusablog.com/ ">tadalafil</a>


20 апреля 2015 19:51

cialis dosage dose Tadalafil generic cialis viagracan you buy cialis over the counter Cialis cialis online in the usaviagra and side effects Buy Viagra Online viagra levitra cialis comparisongeneric viagra online prescription Sildenafil buy viagra online next day deliverycialis otc thailand Buy Cialis Online cialis what does it do


21 апреля 2015 03:29

natural viagra substitute Buy Priligy viagra identificationgeneric brand viagra difference priligy en argentina donde comprar 50mg viagra retail pricepurchase female viagra online Viagra viagra to orderfinasteride balding ineffective acheter du propecia 1 mg propecia rite aid online viagraogden viagra viagra generic viagra and liver damage


21 апреля 2015 05:39

online college degree online college degree quite online colleges classes according check whether online courses lower end clothes had life insurance quotes then wait work auto insurance quotes online coverage


21 апреля 2015 06:36

order telephone viagra overnight delivery viagra generico de calidad how to make viagrasearch staxyn cheap vardenafil canadian pharmacy viagra cialis levitralevitra lower back pain levitra paypal accepted cheap levitra on linebuy viagra london priligy se vende en argentina viagra and wellbutrinbuy viagra cialis levitra Buy Cialis Online buy cialis soft tabs online


21 апреля 2015 12:52

cialis super active review buy cialis does cialis make you last longerlevitra 10 mg buy levitra super active online best price for levitraviagra and lisinopril vigra cut viagra in halfgeneric cialis canadian pharmacy avis sur le cialis 5 mg can you mix cialis and viagralevitra drug reviews levitra professional levitra dose


21 апреля 2015 13:00

<a href=" http://www.canadianpharmacies24.com/ ">online pharmacy without a doctor prescription</a> <a href=" http://www.pharmacynoprescriptionusa.com/ ">pharmacy online without prescription</a> <a href=" http://www.24hourcanadiandrugstore.com/ ">canadian pharmacy</a>


21 апреля 2015 13:55

cheap viagra from pfizer efectos de la viagra en el hombre viagra low costgeneric for levitra levitra 20mg generique en ligne bev stayart levitraherbal equivalent of viagra generic viagra shipped from usa buy viagra online united kingdomcialis deals Tadalafil best place to buy viagrawomen take kamagra kamagra 50p kamagra stockholm hotell


21 апреля 2015 15:22

cialis expiry date canadian online pharmacy cialis fastviagra uses buy viagra online viagra bphcialis user forum cialis what if cialis does not workwhen does viagra go off patent Viagra nitric oxide and viagrasuper viagra pro Viagra Online viagra trial voucher


21 апреля 2015 22:56

cialis online legale cialis generique 5mg cialis headachegeneric viagra available in india canada pharmacy 24h dog on viagrageneric viagra contains sildenafil citrate acheter du priligy quebec viagra canada forumhow to buy levitra online buy generic levitra onlineusa levitra orosolubile onlinefree kamagra fast kamagra suppliers kamagra stockholm leverans


22 апреля 2015 00:23

buying levitra online safe generic levitra 20mg internet levitracialis length of action cialis 5 prix cialis 5mg daily reviewscialis for young men Cialis cialis target marketorder cheap levitra levitra samples overnight levitra lower back paincialis headaches Cialis Online cialis splitting 20mg


22 апреля 2015 01:29


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть