Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

best price generic viagra priligy generico en farmacia misuse of viagrapurchase levitra levitra soft tabs levitra online cheapclomid for men Buy Clomid Online 50 mg clomid success ratesviagra san francisco viagra sin dolor de cabeza long term effects of viagraramipril and viagra viagra pills maximum dose viagra


22 апреля 2015 01:47

cialis back pain cause Cialis buy discount cialiscialis harder Cialis cialis free trial couponlevitra patent expiration date buy generic levitra uk best levitra pricelevitra interaction cost of levitra 20mg levitra under tongueget generic viagra overnight Viagra buy viagra in spain


22 апреля 2015 04:48

viagra in the philippines 247 overnight pharmacy canadian viagra long term useeuropean viagra el viagra necesita receta tolerance to viagracialis patent expires cialis 5mg cialis creambuy cialis online london canadian cialis homemade cialiscaverta vs viagra canadian pharmacy viagra ship free viagra sample


22 апреля 2015 05:35

taking viagra and cialis together best price 100mg viagra viagra and goutcialis and nitric oxide Cialis cialis online coupon codelevitra equivalent in india levitra 10 rover orodispersible levitra how long to workviagra project for opiniones sobre priligy viagra and advilcanadian pharmacy no prescription discount levitra canada simvastatin overdose


22 апреля 2015 08:57

viagra for altitude sickness canadian pharmacy 24h viagra generic onlineno rx viagra Priligy viagra blue visionviagra food priligy equivalent viagra generic costcheap viagra online Viagra how dose viagra workpropecia exam prix propecia taking sustanon 250 mg with finasteride


23 апреля 2015 08:41

what is kamagra oral gel cheep kamagra kamagra zeldoes cialis increase size Cialis active ingredient in cialishow to get cialis without prescription Tadalafil cialis and side effectslaser vs propecia Buy Propecia finasteride syrupherbal cialis order cialis online cialis generic from canada


23 апреля 2015 08:51

cialis stock symbol Buy Cialis Online cialis dosage for womenviagra new york viagra for men buy cialis viagraviagra and vision problems priligy farmaco generico generic viagra caverta veegaviagra potency priligy dapoxetine en pharmacie viagra high blood pressurehow to buy viagra online without prescription Viagra 50 mg viagra


23 апреля 2015 09:54

levitra ordering occasion levitra 10 mg orodispersible levitra 20 mg how long does it lastwhere to buy cialis in canada order cialis online women cialisviagra grapefruit juice online viagra viagra patent expiration datesnatural alternative to viagra viagra online madrid viagra youngcan i buy viagra online Priligy buy viagra online fast shipping


23 апреля 2015 11:25

cialis 20mg online australia Cialis cialis 20 mg price cvslowest best pricing for propecia brand Buy Propecia finasteride for prostate cancercialis interaction generic 5mg cialis best price cialis prescription onlineviagra before and after pics viagra 100 mg best price viagra storieshow effective is viagra compra de viagra on line generic viagra available in india


23 апреля 2015 23:45

counterfiet propecia prostate propecia 1 mg propecia anxiety attacksaccutane before and after picture buy generic isotretinoin cheap accutane for blackheadsonline pharmacy uk viagra viagra suave levitra v viagraviagra cialis comparison Viagra insurance cover viagracheap generic viagra le viagra pas cher en montauban purchase viagra super active


23 апреля 2015 23:54

cialis discount code Cialis cialis from canadian pharmacywhat is better viagra or cialis priligy mexico costo buy viagra jelly onlinedhea with propecia la propecia cuir chevelu finasteride effetti collateralipurchase viagra without a prescription Dapoxetine viagra and blindnesscialis brand name buy online Cialis cialis 20 mg daily


24 апреля 2015 01:24

viagra to buy online viagra no prescription viagra testosteronelevitra costco Levitra levitra online us pharmacysildenafil citrate 100mg plus buy levitra professional best pill splitterlegal cialis Buy Cialis generic cialis online ukaccutane personal roaccutane 40 mg using self tanner on accutane


24 апреля 2015 18:51

cheap levitra canadian pharmacy levitra online buying europe vardenafil without prescriptioncialis get viagra cialis 40 mg generic cialis goodpropecia picture Propecia best buy for finasteride 5mggeneric viagra cialis prix bas viagra cialis comparedviagra philippines priligy generico comprar generic viagra next day shipping california


26 апреля 2015 02:00

viagra or cialis which is better best price on viagra 100mg recommended viagra dosebuy viagra phentermine meridia adipex xenical priligy est il efficace buy online viagra viagrahow to get cialis cialis 5 mg best price usa double dose of cialisplastic surgery accutane Accutane can accutane make your periods shortercompare viagra price como utilizar priligy viagra drug store


26 апреля 2015 02:17

what does viagra mean Viagra viagra and cialislevitra manufacturer levitra paypal accepted buy levitra usacialis effectiveness over time cialis 5 mg best price usa cialis for dailybuy cheap cialis online Cialis cialis withoutinvention of viagra priligy sintomas taking viagra without ed


26 апреля 2015 17:23

cialis warning 4 hours cialis acheter pas cher cialis boots ukwomen taking viagra buy viagra viagra for sale without prescriptionbuy viagra safely Viagra Online generic viagra new aucialis generic canada pharmacy Tadalafil 36 hour cialisviagra message boards Sildenafil viagra online canada with prescription


26 апреля 2015 21:15

cialis not working canadian pharcharmy online cialis fertilitycialis 30 day cialis vs viagra cialis generic ukgeneric levitra side effects levitra shipped from us levitra infoviagra hard Buy Priligy Online viagra videocheapest uk supplier viagra free viagra viagra testosterone


26 апреля 2015 22:45

levitra price in canada levitra derniere minute levitra bayer 10 mgsafe medications online Priligy viagra rectallyhow much is propecia Propecia propecia canadageneric viagra does not work comprar priligy barcelona online viagra safetylevitra lloyds pharmacy levitra cialis viagra levitra generic


27 апреля 2015 01:07

cialis s cialis tablets for sale cialis side effects alcoholbuying viagra in mexico Buy Viagra viagra or levitrakamagra st for sale kamagra reviews kamagra leverans stockholmbuy levitra online with prescription 60 mgs dapoxtine with levitra simvastatin overdosecialis softtabs prescription Buy Cialis cialis erectile


27 апреля 2015 01:36

cialis viagra levitra Buy Cialis cialis australia online shoppingcialis serious side effects Cialis Online cialis online seguropills levitra levitra cialis viagra levitra manufacturergeneric cialis black 800mg cialis pour homme does cialis cause heartburnlevitra under tongue levitra equivalent where can i buy levitra in massachusetts


27 апреля 2015 06:32

no prescription kamagra overnight buy kamagra discrete uk paypal kamagra duro on linecan i cut cialis in half cialis viagra levitra buy apcalis oral jelly generic cialischeap online viagra priligy generico - dapoxetina natural viagra supplementswhere to buy levitra cheap levitra price per pill levitra mgviagra how to take acheter viagra sur le net order generic viagra


27 апреля 2015 14:18

<a href=" http://www.pharmaciesnoprescription.com ">online pharmacy without a doctor prescription</a> <a href=" http://www.usapharmacynoprescription.com/ ">canadian pharmacies online</a>


27 апреля 2015 17:11

<a href=" http://genericpriceonline.com/ ">cialis without a doctor prescription</a> <a href=" http://www.usacialisusa.com/ ">tadalafil</a>


27 апреля 2015 18:22

viagra prescription nhs Priligy viagra and other medicationspropecia kidney stones propecia perte de cheveux cheap propeciaonline viagra canada pharmacy Viagra Online viagra online canadian pharmacy reviewswhat company makes cialis Cialis Online buy apcalis oral jelly wirkungcialis refractory period online pharmacy cialis online free sample


28 апреля 2015 06:25

cialis australia over the counter cialis tablets for sale cialis vs viagra vs levitraviagra alternative ou acheter priligy en france cheapest viagra onlinekamagra uk cheap paypal kamagra plus side effects kamagra soft tabsgeneric cialis tadalafil 20mg northwest pharmacy canada cialis 26 norvasccialis 5 mg tablet canadian pharmacy cialis pill splitting


28 апреля 2015 07:10

viagra synthesis Buy Viagra viagra versus cialisviagra online with prescription uk online pharmacies how long does viagra take to workbuy levitra online in canada cost of levitra at cvs 360 cheap levitra professionalblue-light accutane buy roaccutane ship internationally internal accutanepropecia active ingredient propecia acheter propecia sun


29 апреля 2015 04:19

paxil viagra viagra nombre generico cialis europe viagrairis polinger accutane review isotretinoin harmful risks of accutanecan women take kamagra generic kamagra kamagra soft tabletshow to make viagra Priligy macular degeneration viagralevitra effects on women acheter levitra gratuits tadalafil


29 апреля 2015 06:16

propecia discount mail order achat du cialis propecia finasteride finasteride newperiod one week early on clomid Clomid clomid steroids effectsdoes accutane stunt growth roaccutane 40 mg use accutaneed medications Vardenafil levitra uk next daycialis online coupon code cialis 5 mg best price usa comparison levitra cialis


29 апреля 2015 16:38

daily levitra levitra 100mg guaranteed lowest price levitra shoplevitra kidney stones Levitra levitra online couponscheap female viagra pills online pharmacies viagra airport customsviagra oral jelly Viagra viagra and how it workscialis label Cialis cialis pharmacy prices


1 трав 2015 19:38

levitra generic price levitra contre indication purchase levitra professionallevitra for sale online only here what is levitra levitra trialgeneric viagra cialis online pharmacy Tadalafil cialis hypertension treatmentviagra for babies cheap drugs best price generic viagralevitra online purchase Levitra Online generic levitra (vardenafil) 20mg


3 трав 2015 16:30


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть