Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

j8b93jg http://www.xanaxonline-noprescription.com/#buy-alprazolam-online - buy alprazolam online <a href=http://www.xanaxonline-noprescription.com/#buy-alprazolam-online-no-prescription >buy alprazolam online no prescription </a>


12 декабря 2012 18:02

l8d92h4b http://www.denmarktravelsitelayouts.com/#online-pharmacy-viagra - online pharmacy viagra <a href=http://www.denmarktravelsitelayouts.com/#order-viagra-online >order viagra online </a>


12 декабря 2012 18:20

tn8er6v5 http://www.holycms.com/#generic-imitrex-online - generic imitrex online <a href=http://www.holycms.com/#generic-sumatriptan >generic sumatriptan </a>


13 декабря 2012 03:19

a0b7s9h3 http://www.buyphentermine-noprescription.com/#phentermine-37.5-mg - phentermine 37.5 mg <a href=http://www.buyphentermine-noprescription.com/#phentermine-37.5-no-prescription >phentermine 37.5 no prescription </a>


13 декабря 2012 03:19

a0b7s9h3 http://www.ambiensleepsolution.com/#ambien-online-pharmacy - ambien 10mg <a href=http://www.ambiensleepsolution.com/#ambien-price >ambien cost </a>


13 декабря 2012 03:19

a0b7s9h3 http://www.877inmyzip.com/#generic-diazepam - generic diazepam <a href=http://www.877inmyzip.com/#diazepam-10mg >diazepam 10mg </a>


13 декабря 2012 07:36

l9s06hdf8 http://www.subqpiercing.com/#phentermine-cost - phentermine cost <a href=http://www.subqpiercing.com/#phentermine-diet-pills >phentermine diet pills </a>


13 декабря 2012 09:33

l8d92h4b http://www.klonopin365.com/klonopin.html - buy klonopin online <a href=http://www.klonopin365.com/klonopin.html>klonopin online </a>


13 декабря 2012 18:15

j8b93jg http://www.kerncnps.org/#buy-acomplia-online <a href=http://www.kerncnps.org/#buy-acomplia-online-no-prescription >cheapest acomplia </a> http://www.tattstaylortattoo.com/#imitrex-online <a href=http://www.tattstaylortattoo.com/#imitrex-online-pharmacy >imitrex for sale </a>


14 декабря 2012 02:50

http://www.propeciahowtosave.net/#finasteride-hair-loss <a href=http://www.propeciahowtosave.net/#finasteride-no-prescription >finasteride without rx </a> http://www.zithromaxforless.net/#order-zithromax-online <a href=http://www.zithromaxforless.net/#purchase-azithromycin >order azithromycin </a>


14 декабря 2012 05:37

http://www.bestpricezithromax.net/#zithromax-chlamydia <a href=http://www.bestpricezithromax.net/#zithromax-cost >order azithromycin online </a> http://www.plavixforcheap.net/#plavix-75mg <a href=http://www.plavixforcheap.net/#plavix-cost >discount plavix </a>


14 декабря 2012 05:37

l9s06hdf8 http://www.tanzonespa.com/#buy-finasteride-online-no-prescription <a href=http://www.tanzonespa.com/#buy-generic-finasteride >buy finasteride 5mg </a> http://www.retro13.org/#order-zolpidem <a href=http://www.retro13.org/#order-zolpidem-online >buy generic ambien </a>


14 декабря 2012 12:46

tn8er6v5 http://www.ssi4less.com/#clopidogrel-price <a href=http://www.ssi4less.com/#discount-plavix >plavix drug </a> http://www.isotretinoinhelp.com/#isotretinoin-accutane <a href=http://www.isotretinoinhelp.com/#isotretinoin-cost >isotretinoin price </a>


14 декабря 2012 14:43

j8b93jg http://oneandonlyeventsblog.com/#azithromycin-price <a href=http://oneandonlyeventsblog.com/#azithromycin-without-prescription >azithromycin no prescription </a> http://www.xanaxonline-noprescription.com/#order-alprazolam <a href=http://www.xanaxonline-noprescription.com/#order-xanax >buy xanax no prescription </a>


14 декабря 2012 17:24

l9s06hdf8 http://www.bullterrierproblems.com/#prednisone-prednisolone <a href=http://www.bullterrierproblems.com/#prednisone-cost >buy prednisolone </a> http://www.ascem42.org/#buy-sumatriptan-online <a href=http://www.ascem42.org/#buy-cheap-imitrex >discount imitrex </a>


14 декабря 2012 17:27

a0b7s9h3 http://gingerparkboston.com/#zoloft-no-prescription <a href=http://gingerparkboston.com/#zoloft-online >generic zoloft no prescription </a> http://www.yourprozacorder.com/#prozac-anxiety <a href=http://www.yourprozacorder.com/#prozac-medication >prozac antidepressant </a>


14 декабря 2012 18:17

l8d92h4b http://www.townofgrafton.com/#order-propecia <a href=http://www.townofgrafton.com/#order-propecia-online >cheapest propecia </a> http://www.propeciasolution.com/#order-propecia-online-no-prescription <a href=http://www.propeciasolution.com/#propecia-5mg >discount propecia </a>


14 декабря 2012 19:43

l9s06hdf8 http://www.bestpricecelexa.com/#order-citalopram <a href=http://www.bestpricecelexa.com/#generic-citalopram >celexa 20 mg </a> http://www.candlesmanufactory.com/#finasteride-without-rx <a href=http://www.candlesmanufactory.com/#generic-finasteride >propecia 5mg </a>


15 декабря 2012 04:41

l8d92h4b http://www.pegasusweddingreception.com/#carisoprodol-no-prescription <a href=http://www.pegasusweddingreception.com/#carisoprodol-online >cheap generic soma </a> http://www.ordanburdanhayattan.com/#buy-topamax-online <a href=http://www.ordanburdanhayattan.com/#buy-topiramate >topamax pills </a>


15 декабря 2012 05:05

http://www.saveonpropecia.net/#buy-cheap-propecia <a href=http://www.saveonpropecia.net/#buy-finasteride >propecia online </a> http://www.bestpriceplavix.net/#plavix-medication <a href=http://www.bestpriceplavix.net/#plavix-no-prescription >buy clopidogrel </a>


15 декабря 2012 05:59

http://www.propeciainus.net/#buy-finasteride-online <a href=http://www.propeciainus.net/#buy-finasteride-online-no-prescription >propecia online pharmacy </a> http://www.saveonpropecia.net/#buy-generic-finasteride <a href=http://www.saveonpropecia.net/#buy-generic-propecia >propecia pills </a>


15 декабря 2012 05:59

tn8er6v5 http://www.cmnwealthmanagement.com/#buy-finasteride-5mg <a href=http://www.cmnwealthmanagement.com/#buy-finasteride-no-prescription >finasteride online no prescription </a> http://www.highschoolmassacre.com/#stendra-no-prescription <a href=http://www.highschoolmassacre.com/#stendra-online >stendra for sale </a>


15 декабря 2012 13:58

a0b7s9h3 http://www.ambiensleepsolution.com/#purchase-ambien <a href=http://www.ambiensleepsolution.com/#purchase-ambien-online >cheap ambien online </a> http://www.ambienforsleep.com/ambien.html <a href=http://www.ambienforsleep.com/ambien.html>cheap generic ambien </a>


15 декабря 2012 15:39

j8b93jg http://www.highschoolmassacre.com/#generic-stendra-online <a href=http://www.highschoolmassacre.com/#avanafil-online >buy stendra online no prescription </a> http://www.propeciasolution.com/#propecia-price <a href=http://www.propeciasolution.com/#propecia-without-prescription >propecia without prescription </a>


15 декабря 2012 22:12

j8b93jg http://www.ativanforyouranxiety.com/#cheap-ativan <a href=http://www.ativanforyouranxiety.com/#cheap-ativan-online >buy ativan </a> http://www.ssi4less.com/#clopidogrel-no-prescription <a href=http://www.ssi4less.com/#clopidogrel-online >cheap generic plavix </a>


16 декабря 2012 02:00

a0b7s9h3 http://www.murdoughpsoriasis.com/#buy-topiramate-online <a href=http://www.murdoughpsoriasis.com/#buy-cheap-topamax >cheapest topamax </a> http://www.denmarktravelsitelayouts.com/#viagra-for-women <a href=http://www.denmarktravelsitelayouts.com/#viagra-medication >online pharmacy viagra </a>


16 декабря 2012 02:01

http://www.bestpricezithromax.net/#azithromycin-for-sale <a href=http://www.bestpricezithromax.net/#azithromycin-no-prescription >zithromax chlamydia </a> http://www.cheapcipromed.net/#ciprofloxacin-online <a href=http://www.cheapcipromed.net/#cipro-online >purchase ciprofloxacin </a>


16 декабря 2012 03:29

a0b7s9h3 http://www.sinchaometals.com/#generic-provigil <a href=http://www.sinchaometals.com/#generic-provigil-online >buy provigil online no prescription </a> http://www.coolestcarpictures.com/#xanax-2mg <a href=http://www.coolestcarpictures.com/#xanax-cost >buy alprazolam no prescription </a>


16 декабря 2012 08:02

l9s06hdf8 http://www.whiskersnwags.org/#lorazepam-without-rx <a href=http://www.whiskersnwags.org/#order-ativan >order lorazepam </a> http://www.tanzonespa.com/#buy-propecia <a href=http://www.tanzonespa.com/#buy-propecia-no-prescription >finasteride without prescription </a>


16 декабря 2012 08:48

a0b7s9h3 http://www.murdoughpsoriasis.com/#order-topiramate <a href=http://www.murdoughpsoriasis.com/#purchase-topamax >topiramate no prescription </a> http://www.candlesmanufactory.com/#cheap-finasteride <a href=http://www.candlesmanufactory.com/#cheap-finasteride-5mg >propecia price </a>


16 декабря 2012 12:06


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть