Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

cialis in usa usa pharmacy no script cialis and pregnancybuy cialis online now commande cialis france cialis and headachesbuy propecia uk Propecia prescribing propeciaviagra cheap price viagra inmediata do generic viagra workbrand viagra without prescription ou acheter du priligy viagra professional reviews


3 трав 2015 17:03

cheap levitra?online levitra order online levitra tabscutting cialis in half buy cheap cialis uk cialis trialtake rogaine and propecia together Propecia feel girly on propeciaconceiving children while taking finasteride costo de propecia herbal propeciauk viagra sales Priligy generic viagra new au


4 трав 2015 05:46

cheap kamagra generic viagra videos no prescription kamagra oral jelly usa kamagra next day deliverydrug reactions finasteride acheter du propecia 1 mg hair loss medication propeciabuy cialis online 32 cialis 5mg best price cialis generic equivalentwhere can i get viagra priligy janssen average age for viagracialis softtabs prescription where to buy cialis online tadalafil online cheap


4 трав 2015 08:40

effects of viagra on females efectos del viagra foro viagra online canada with prescriptioncialis 10 mg coupon buying cialis stateside cialis street pricecan i take viagra priligy janssen cilag can you buy viagra in storesgeneric cialis trial pack efectos del cialis en la mujer cialis 24canadian pharmacies viagra generic viagra american express viagra and hypertension


5 трав 2015 05:51

cialis grapefruit interaction generic cialis shipped from usa cheapest generic cialis onlinecialis good side effects generic cialis for daily use experience with cialisviagra and birth defects cheap viagra online insurance cover viagrabrand name cialis cialis temoignage cialis approval datepropecia video propecia farmacias propecia ineffective in hair loss


5 трав 2015 06:05

levitra walmart plan levitra professional expired levitra side effectscialis with cialis vendita on line rx cialis low priceviagra effects on men Dapoxetine break 25 mg viagradanders of taking finasteride 5 mg generico de propecia comprar cialis finasteride body hairprice of cialis 10mg generic cialis without prescription cialis online order


6 трав 2015 11:14

levitra online pharmacy review levitra 10mg forum buy levitra online from usaorder cialis online uk cialis bas prix cialis pharmacy rx onebuy viagra cialis online venta viagra farmacia online viagra trh pharmacypropecia caida de cabello precio propecia 1 mg propecia and minoxidillevitra bestellen levitra o viagra o cialis lowest price levitra


6 трав 2015 13:41

side efects of finasteride Propecia ed propeciageneric cialis and alcohol the most inexpensive cialis cialis viagra combois generic viagra safe and effective acheter viagra paris en antony viagra prescriptioncialis 20 mg generic cialis overnight delivery cialis 1 a dayviagra tijuana prices que es viagra y para que sirve viagra erections


6 трав 2015 14:56

provillus finasteride Buy Finasteride can you take cialis and propeciapink viagra canadian generis viagra buy viagrabuy original viagra Buy Priligy viagra for copdgeneric pharmacy review levitra sus efectos secundarios levitra.co.ukpfizer viagra patent expiration generique viagra pas cher discount viagra pharmacy


6 трав 2015 17:42

viagra competitors viagra home delivery get generic viagra onlinecocaine and cialis cheapest online cialis generic cialis cheapest pricebuy cialis professional online venta cialis en andorra generic cialis with dapoxetinecialis generic webmd cheap generic cialis online cialis how much to takelongterm effects of propecia propecia estructura does finasteride cause autism


7 трав 2015 11:41

propecia prescription online biovea et propecia propecia hair losstaking viagra daily viagra tabletas 100 mg iguana viagracialis cialis cialis en venta cialis attorneyviagra generic work buy best price viagra dangers of viagracialis and heart problems 40 mg cialis buy online apcalis cialis


7 трав 2015 18:23

levitra 10mg price prix du levitra en pharmacie en belgique buy levitra on lineis there a viagra for woman Priligy robin williams viagra skitcialis history cialis cs arginine and cialislevitra without prescription Buy Levitra Online levitra 10 mg pricecan propecia cause erection problems blog propecia propecia sperm


7 трав 2015 21:25

levitra first time use prix levitra pharmacie paris levitra resultsorder cialis online no prescription cialis viagra from canada cialis generic cialiswhat does viagra do viagra france paypal generac viagraviagra and alcohol interaction priligy generico en farmacias buy sildenafil no prescriptiontake viagra with food price of viagra 100mg kroger canadian pharmacy viagra online


7 трав 2015 22:42

blindness viagra best online viagra viagra overdose side effectsbuy cialis 5mg acheter cialis 20mg ligne cialis samplesideal levitra dosage acheter levitra original levitra uk salesgeneric viagra shipped fast viagra online overnight delivery how long viagra takes to worklevitra vs cialis female cialis testimonials cialis and yohimbe


8 трав 2015 05:54

levitra first time use discount levitra on line buy levitra 20mgzovia propecia Buy Finasteride propecia increased sex drivehow to stop taking finasteride comprar generico propecia quick forum readtopic propecia signature contentpurchase cialis in china cialis se puede comprar en farmacias cialis 20 mg couponlevitra free coupon tomar levitra es peligroso ed medications


8 трав 2015 06:04

viagra sales uk priligy interdit en france viagra online chemistviagra and nitro cheap viagra levitra cialis viagra buy it online nowfinasteride and dutesteride Propecia propecia proscar sarafem prozac wellbutrin zybanviagra generic pharmacy online priligy que es what to do if viagra does not workbest price on levitra generic levitra online pharmacy sildenafil citrate 100mg plus


8 трав 2015 06:09

buy viagra prescription america priligy en argentina donde comprar viagra samples for freeviagra w overnight shipping el viagra se vende con receta viagra no prescription neededpropecia video compra de propecia propecia dose mgpropecia costs Buy Propecia Online finasteride results regrowthred devil tadalafil generic cialis cialis generic safe cialis use in women


8 трав 2015 08:05

order viagra by phone Priligy average age for viagra usersdreampharmaceuticals order cialis online cialis heure compare cialis and viagralevitra and bph buy levitra generic online where to buy levitra onlineherbal remedies for vardenafil compra levitra zaragoza levitra and grapefruit juicedutasteride vs finasteride propecia facmed hair propecia


8 трав 2015 10:13

viagra cialis and cialis vente libre france cialis non prescriptionbuy viagra online no prescription priligy gratis cheapest generic viagra onlinecialis next day delivery canadian...5mg cialis cialis samplecialis purchase online australia cialis 5mg online without prescriptions cialis uk priceprescribing propecia acheter propecia propecia sex


8 трав 2015 12:45

buy levitra onlines levitra para mujeres generic levitra online reviewsbuy cialis online overnight shipping cialis a vendre generic cialis united statescialis failed cialis 20mg lilly france cialis pharmacy pricesbuy cheap generic propecia propecia chibro proscar pill decription of propeciacialis with viagra viagra pas cher buy online viagra


8 трав 2015 14:31

cialis from canada comprar cialis por internet espana non prescription cialisviagra pill splitting brand viagra overnight delivery sildenafil citrate generic viagra 100mggeneric viagra cvs priligy canada where to buy viagra in storesnegative side effects of viagra cheepest viagra .ca does viagra make your penis largernon-prescription cialis vente cialis au canada generic cialis sale


8 трав 2015 15:54

discount viagra from canada Priligy buy cheap online uk viagracheapest place to buy propecia prix propecia parapharmacie side effects of propeciafree trial medicationsviagra fast priligy janssen cilag viagra at gas stationsviagra medication online non generic viagra online pharmacy viagra online overnight shippingdoes the levitra you can buy online work the same levitra lowest price buying levitra online safe


9 трав 2015 03:25

cialis australia online shopping cialis once daily 5mg best price order cialis online dream pharmaceuticalpropecia hurts your liver propecia femmes propecia causes sterilitycialis 20 mg female cialis recomended dose cheapest price for cialisgeneric chewable cialis buycialis with out a prescription cialis espanolviagra clones Buy Viagra viagra and liver disease


9 трав 2015 06:01

where to buy cialis in canada 2.5mg cialis online order cialis nowcialis vs levitra vs viagra cheapest strongest viagra supplier viagracheapest levitra online bayer levitra 10mg enzyte drug interactionswhere can i buy levitra online comprar levitra en espana levitra next dayviagra cheap canada rx site 24 buy cheap viagra products negative effects of viagra


9 трав 2015 15:23

viagra alternative venta de viagra original a contrareembolso viagra horror storiesviagra and alcohol interaction buy generic viagra australia can i buy viagra with paypalwalmart pharmacy drug prices real cheap levitra levitra be ordered in usalevitra side effects levitra indications levitra buy genericviagra and heart attacks priligy euroclinix viagra buy viagra


9 трав 2015 19:32

propecia and hair growth propecia barcelona propecia half lifehow to get viagra online best price cialis 20mg usa cialis daily pricescialis images viagra and cialis for sale daily dose cialiscialis no insurance buy generic cialis cialis 10 or 20 mgaspirin and viagra cialis y priligy cheap viagra overnight delivery


9 трав 2015 20:05

buy cheap cialis generic levitra viagra online cialis with no prescription cialis femaleviagra as a performance enhancing drug order viagra next day shipping 333 viagra low pricebuy cialis online usa dosage cialis can woman take cialislevitra v viagra phifer viagra buy viagra online inuhow to buy cialis quien vende cialis cialis 20 mg daily


9 трав 2015 21:59

buy cialis professional cialis 100mg buy cialis with no prescriptionpropecia and viagra Propecia hair propeciafree online sample viagra viagra pills for sale lavitra vs viagraherbal alternatives to viagra acheter viagra sur le net oral jelly viagraviagra online test costo priligy dapoxetina viagra south africa


10 трав 2015 14:31

how does levitra work duree effet levitra levitra what does it dolevitra synthesis levitra 20mg tablets mfg gsk generic levitra workpharmacy viagra Priligy online pharmacy generic viagradoes cialis cause heartburn buy brand cialis cialis mixed with viagraviagra discount india buy generic soft viagra cheapest 4 quantity of viagra


11 трав 2015 01:03

<a href="http://prescriptiondrugsno.com/ ">online pharmacy without a prescription</a>, <a href="http://drugswithoutadoctorsprescription.com ">drugs online no prescription</a>, <a href="http://drugswithoutadoctorprescription.com ">prescription drugs without a doctor</a>, <a href="http://viagrawithoutadoctor.com ">buying viagra without prescription</a>, <a href="http://viagrawithoutadoctorsapproval.com ">online viagra without prescription</a>. viagra without prescription


11 трав 2015 07:10


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть