Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

levitra generic uk levitra generic levitra ineffectivecan you take viagra with high blood pressure cost of viagra in aruba how many viagra prescriptions per yearmultiple orgasms with viagra priligy testimonios viagra powderlevitra vs cialis vs viagra acheter viagra sans ordonnance paris viagra comviagra invention Priligy original viagra


11 трав 2015 19:18

levitra wiki prix levitra en pharmacie best price for levitracompare prices viagra pedidos de viagra does viagra help premature ejaculationhow long viagra works off shore viagra what happens when girls take viagrafinasteride riteaid price tarif du propecia buy finasteridewhere can i buy cialis without a prescription buy cialis online europe cialis dosage 20mg


11 трав 2015 21:59

generic viagra with duloxetine brand viagra 100mg internet order viagralevitra for cheap acheter levitra online generic levitra ingredientscialis results buying cialis stateside free generic cialiscialis viagra sale Cialis buy online generic cialisbuy viagra in the philippines pfizer viagra precio cheap viagra 100mg


12 трав 2015 10:39

levitra soft staxyn whoesale levitra pills levitra researchbetter than propecia propecia agencia tributaria propecia vellus hairsviagra cheap generic viagra review online sales viagrabuy apcalis oral jelly 20mg cialis buy in new jersey cialis and grapefruit40 grams of cialis no perscription 20 mg cialis cialis 20 mg dosage


12 трав 2015 13:24

course love cheap essay writing use sensory take research writing service make sure starting essay writers ancient how essay writing help people writing college essay help deceiving fortunato just using homework help online place ivan research paper help separated


12 трав 2015 14:04

buy cialis pharmacy cialis types cialis boots ukcialis generics cialis 20 mg for sale cialis loss of hearinglevitra online buy levitra vs viagra comparison levitra buy cheapbuy levitra online viagra priligy junto con cialis watermelon rinds viagrabuy cialis online united states precio cialis andorra cialis how does it work


12 трав 2015 18:34

cialis buy cialis ... cheap.... 40mg cialis generic wikicialis premature ejaculation cialis professional england who makes cialisviagra blue vision viagra sales india if a girl takes viagra.25 mg dose of propecia Propecia testosterone and propeciaviagra vs cialas Priligy viagra over counter


12 трав 2015 21:33

viagra mail viagra 20 mg for purchase without rx rush limbaugh viagrafinasteride cancer boutique de propecia propecia pharmacybuy levitra no prescription vardenafil india bay levitra dosage 40 mgcialis commercial bathtubs cialis pills cheapest buy cialis online in the ukcompare viagra cialis and levitra cialis online canada performance anxiety cialis


13 трав 2015 02:45

cialis and xanax free cialis samples cialis 10mg or 20mgviagra cialis generic cialis 30 mg comprar cialis onlineviagra as a party drug achat vrai viagra ligne adderall viagracialis uk muscle cheap cialis generic online cialis and argininecialis placebo viagra vs, cialis generic cialis 50 mg


13 трав 2015 05:04

patent expiration for viagra priligy medicamento taking cialis and viagra at the same timeto buy viagra online viagra rosario viagra website reviewsgeneric levitra super force acheter levitra medicament levitra rxlistcialis female experience super cialis 100mg cialis online forumbuy viagra online canadian no prescription viagra cialis online pharmacy 100mg viagra


13 трав 2015 11:34

viagra dick viagra online purchase usa buy generic cialised cialis side effects cialis price cialis marijuanaviagra online store cheap brand viagra online viagra cialis and levitrapropecia length of prescription Propecia price propeciacialis shelf life comprar cialis en canada free coupon for cialis


13 трав 2015 21:12

risks to taking non prescription propecia Propecia does viagra counteract effects of propecianame brand viagra online reasonably priced viagra pills on line generic viagra 100mg priceis cialis a controlled substance cialis 5mg preisvergleich generic soft tab cialiscialis viagra sale cialis suisse buy cialis in usaviagra online purchase usa mejor que viagra generic viagra free shipping


14 трав 2015 00:30

generic levitra from uk levitra se vende sin receta vardenafil generic vs brandhistory viagra achat pilule viagra generic viagra vs viagrageneric viagra real or fake generic viagra usa shipping generic viagra online pharmacypropecia in the uk propecia farmacocinetica propecia tampacan you take cialis every day cheap cialis online legit india cialis where to buy


14 трав 2015 02:10

propecia forums Propecia subaction showcomments propecia thanks postedviagra online generic lowest price viagra 100mg form canada viagra prices onlinecialis pharmacy online cialis 20 mg comprar cialis femalegeneric viagra overnight delivery Buy Priligy Online legitimate generic viagrablue viagra Viagra levitra viagra or cialis


15 трав 2015 06:41

brand generic online viagra acheter viagra ligne france buying viagra with no prescription3 citrate generic sildenafil viagra viagra cialis on line sales generic viagra 25 mgcialis pharmacy prices fastestshiponcialis cialis and levitra viagra generic brandestrogen and the prostate finasteride tarif du propecia finasteride 5mgcialis versus levitra versus viagra cialis viagra habitamos viagra cialis generic


15 трав 2015 10:43

<a href="http://prescriptiondrugsno.com/ ">prescription drugs without a doctor</a>, <a href="http://drugswithoutadoctorsprescription.com ">drugs without a doctors prescription</a>, <a href="http://drugswithoutadoctorprescription.com ">pharmacy no prescription needed</a>, <a href="http://viagrawithoutadoctor.com ">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://viagrawithoutadoctorsapproval.com ">order viagra online without a prescription</a>. generic viagra online without prescription


15 трав 2015 11:15

cialis and muscle pain lowest prices for cialis generic cialis wholesaleavodart viagra priligy seguridad social cheap viagra fasteffects propecia sexual side Propecia testosterone and finasteride taken togetherviagra europe viagra sans ordonnance belgique viagra on linebuy cialis online cheap cialis non prescription needed usa cialis treatment for high blood pressure


15 трав 2015 22:21

levitra espanol levitra 20mg best price levitra brand namecialis as treatment for bph achat du vrai cialis en france buy cialis online cheap ukviagra two days in a row viagra from canida viagra and sports performancelevitra australia online Levitra levitra uk cheapviagra soft generic viagra in tre giorni on line viagra interactions


16 трав 2015 20:43

cialis buy cheapest cialis generic online cialis cut in halfwoman take viagra viagra online prescription viagra amazonhow long does cialis work for existe cialis generico viagra levitra or cialisis viagra bad priligy de 60 mg viagra recreational forumsexual potency men's health pharmacy viagra viagra s


16 трав 2015 22:06

purchase cialis online canada cialis with priligy cialis daily use costgeneric viagra mail order Priligy on line pharmacy viagrahow is viagra made best price for generic viagra blue viagra pillcialis lawyer buy 5mg daily cialis cheap cialis equivalent in indiapropecia muscle strength propecia belgique finasteride women hair loss


17 трав 2015 00:03

cialis online compare vente cialis 5 mg cialis 20 mg reviewsbuy viagra 1 espn radio viagra commercial viagra uk saleonline sale viagra priligy viagra viagra pharmacy onlinecanadian pharmacy generic cialis cialis legale quebec paypal cialis 5 cealiscialis natural alternative cialis professional 20 mg germany apcalis cialis regalis tadalafil


17 трав 2015 05:46

40 grams of cialis cialis online fast delivery cialis success storyalternative for viagra australia viagra senior which is safer viagra or cialislevitra tablet levitra sans prescription levitra genericcialis vision 36 hour cialis online buy cialis super active plus canadapropecia rogaine sale uk prix propecia finasteride cipla finasteride


17 трав 2015 10:36

cialis no prescription Cialis Online what to do when cialis doesn't workbuy 150 mg viagra buy canadian viagra online where can i buy viagra inpremature ejaculation viagra priligy san pablo topical viagra for womenalcohol viagra viagra en espanol viagra online yahoo answersis viagra over the counter Buy Priligy viagra tie


17 трав 2015 11:39

staxyn levitra patente levitra cheapestcialis boots uk cialis q es cialis 5mg reviewsviagra and kidney disease priligy come funziona buy viagra in san franciscoviagra online for cheap adquirir priligy overnight viagra deliverygeneric viagra cvs brand name viagra by pfizer viagra generic on line


17 трав 2015 12:26

levitra stopped working cialis levitra viagra cual es mejor generic levitra side effectscialis generic lowest price el cialis es mejor que el viagra cialis placebobuy propecia Propecia i switched from propecia to proscarlevitra fast delivery Levitra Online levitra pricesmen and viagra priligy mastercard other viagra


17 трав 2015 15:13

cialis online prescription prix du cialis en suisse cialis and caffeinecialis viagra levitra comprar cialis en la red cialis overnight deliveryviagra erectile dysfunction viagra pills free shipping viagra drug storelevitra plus levitra vardenafil generico levitra en espanolviagra 10 mg viagra indicaciones contraindicaciones where to buy cheap viagra


17 трав 2015 16:01

cialis birth control cialis on line spedizione italia cialis daily use costcomparison viagra cialis priligy cuanto cuesta buy discount online viagracialis injury lawyer columbus precio cialis 20 mg en farmacia buying cialis in canadatransdermal finasteride finasteride generique acheter propecia farrell propecia childrenlevitra tabs Vardenafil buy levitra professional


17 трав 2015 21:58

generic viagra over the counter vente viagra ligne france en lille viagra tampaviagra light headed Buy Priligy Online trustworthy viagra onlinelevitra comparison levitra no prescription necessary levitra is it safeviagra levitra cialis which is best off shore viagra cheap generic viagra no scriptcialis with alcohol lilly cialis cialis for daily use cost


17 трав 2015 23:34

Diseases of the Cardiovascular System l STEPUP TO MEDICINE G.Lets make one more step into the modern medicine and ask why so many companies in the USA sell contact lenses glasses and eye drops Visine For example CLARITIN and other allergy medicines cause dry eyes I suspect they interfere with body liquid production in some way because they also cause dry mouth.Those epigenetic mechanisms are not something that are only active in the first few years of life.endocrine drug A hormone or hormonelike drug. Buy Accutane When to Contact a Medical Professional Call your health care provider if You develop symptoms of alcoholic liver disease.This was so successful that in a year it needed bigger premises eventually becoming what is now the New York University Downtown Hospital.The frequency of the scattered sound is altered by the Doppler effect.Ensure adequate renal function urine output before administering these.


19 трав 2015 08:00

b.Mean survival is to years from the time of diagnosis.There may be signs of a swollen spleen liver or lymph nodes. cheap levitra online What are the potential epigenetic consequences of beneficial bacteria The epigenetic consequences may include DNA methy lation histone modification in target gene regions e.The doctor will look for Diseases that cause similar problems Diseases that often occur with this condition especially inflammatory bowel disease Gallstones Tests that show cholangitis include Abdominal CT scan Abdominal ultrasound Endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP Liver biopsy Magnetic resonance cholangiopancreatography MRCP Percutaneous transhepatic cholangiogram PTC Blood tests include Liver enzymes liver function tests Treatment Medications that may be used include Cholestyramine Ursodeoxycholic acid ursodiol Fatsoluble vitamins D E A K Antibiotics for infections in the bile ducts Medications that quiet the immune system prednisone azathioprine cyclosporine methotrexate Surgical procedures Inserting a long thin tube with a balloon at the end to open up narrowing endoscopic balloon dilation of strictures Placement of a drain or tube for major narrowing strictures of biliary ducts Proctocolectomy for those who have both ulcerative colitis and sclerosing cholangitis Liver transplant Outlook Prognosis How well patients do varies.


19 трав 2015 09:51


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть