Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

Patients often start relying on a cane or walker due to unsteady gait and if untreated may eventually lose the ability to walk.There are many noninfectious types of hepatitis such as alcoholic hepatitis druginduced hepatitis and autoim mune hepatitis and numerous hereditary diseases that can cause hepatitis.These drugs include tricyclic antidepressants TCAs and selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs.Certain white blood cells make antibodies that adhere to and disrupt foreign substances called antigens on germs for example see pp. Buy Cialis Online sheep with rabiescarrying saliva this seems to make them immune from further infection.Our immune system produces various fluids to keep our body clean.


19 трав 2015 14:38

In those critical rst months I thought my options were either resolving the herniation with surgery or resolving it without surgery.The results of laboratory tests may change suddenly within a few days to weeks.Radiology The Basics and Fundamentals of Imaging.M. generic viagra india Health maintenance organizations with successful outpatient programs that reduce COPD hospitalizations may be penalized causing them to withdraw from the Medicaid managed care program.Clinical features include fever malaise anorexia weight loss nausea vomiting RUQ pain and jaundice.EBM helps doctors weigh up risks and benefits in light of a sound scientific context and then propose the most appropriate action for the patient.


19 трав 2015 16:00

It is time to start helping them before it is too late.The female urethra about inches long lies anterior to the vagina and vaginal meatus. rosa impex pvt ltd viagra Normal Results The bone marrow should contain the proper number and types of Bloodforming hematopoietic cells Connective tissues Fat cells What Abnormal Results Mean Abnormal results may be due to cancers of the bone marrow including Acute lymphocytic leukemia ALL Acute myelogenous leukemia AML Chronic lymphocytic leukemia CLL Chronic myelogenous leukemia CML Abnormal results may also be due to Disseminated bacterial or fungal infections Hodgkins disease Lymphoma Nonhodgkins Multiple myeloma Myelofibrosis Myelodysplastic syndrome MDS Primary thrombocytopenia Waldenstroms macroglobulinemia This test may help detect the causes of Aplastic anemia Idiopathic thrombocytopenic purpura ITP Risks There may be some bleeding at the puncture site.


19 трав 2015 18:49

Wingard et al.B. Viagra Obtain a full set of vitals including BP in both arms.AV dissociation is present that is sinus P waves continue with their cycle unaf fected by the tachycardia.


19 трав 2015 20:44

Quick Hit Differential diagnosis of hand numbness as seen in carpal tunnel syndrome Cervical radiculopathy nerve root compression in the cervical spine Peripheral neuropathy diabetes Median nerve compression in forearm Quick Hit A negative Phalens test or Tinel s sign does not exclude carpal tunnel syndrome.Smoking cessation if smoking is the causefundus pharmacie propecia pas cher Lovelace Health Systems employs staff physicians and contracts with an additional hospitals and more than physicians.She has no other complaints.Other mea sures include IV fluids for hydration and keeping the patient warm.


20 трав 2015 02:39

When right ventricular failure occurs the corresponding signs and symptoms appear JVD hepatomegaly ascites peripheral edema. accutane on line Guests inhaled laughing gas at parties and reveled in its euphoric painnumbing effects.


20 трав 2015 02:53

Other cortical areasAirway hyperresponsiveness c.Only indicated in patients who have earnestly tried other means of losing weight and have been unsuc cessful. occasion du propecia Patient C is being treated for a pathologic stage IIB Hodgkin disease following the mantle upper chest and neckonly protocol.Immunoglobulin fragment found in the urine of patients with multiple myeloma C.When the body is exposed to an antigen a complex set of reactions begins.region in the cochlea that contains auditory receptors


20 трав 2015 06:18

ARTERY A blood vessel that carries blood away from the heart.If creatinine continues to increase after stopping the offending agent steroids may help.Intermittent administration can be accomplished via a number of methods.Situations in which thrombolysis should be considered Patients with massive PE who are hemodynamically unstable persistent hypotension Patients with evidence of right heart failure thrombolysis can reverse this viagra no prescription Look for pyuria bacteriuria and leukocyte castsindicationscerumenPubMed Tolra JR Campana JM Ciutat LF Miranda EF.


20 трав 2015 06:33

a b c FIGURE viagra buy in canada C.They should avoid situations that have triggered a seizure in the past.If circulation of CSF in the brain or spinal cord is impaired uid accumulates under pressure in the ventricles of the brain.It worked upon amputation the restricted artery no longer spurted high pressure blood from the stump.


20 трав 2015 06:48

Those minutes were exactly what i needed to make my wife reach an orgasm. Isotretinoin In a nowfamiliar pattern Paracelsus had settled down with high hopes stirred up a hornets nest and within the year had moved on again.


20 трав 2015 10:31

However there is a recent finding that SaintJohns wort increases liver metabolism and actually flushes other drugs that you might be taking out of your system.The breath of a patient with ketosis has a sweet or fruity odor. cialis It may also be helpful for your adolescent to discuss any concerns with peers who have successfully managed similar stressful situations.Bibliography Chodron P.The device was soon in regular use at Groote Schuur Hospital where Barnard assembled a team capable of the long complex openheart procedures he had seen in the US.SURGERY In many patients with cancer the tumor is discovered before it has spread and it may be cured by surgical excision.


20 трав 2015 21:30

monocyte Leukocyte with one large nucleus.Several major studies have questioned the health benefits and risks of hormone therapy including the risk of developing breast cancer heart attacks strokes and blood clots. Cialis Describe important laboratory tests and clinical procedures used in gynecology and obstetrics and recognize related abbreviations.VOCABULARY This list reviews many of the new terms introduced in the text.


20 трав 2015 23:30

But the dipstick for urine becomes trace positive at mg of protein per hours.The period of time between the s and s was the heyday of ego psychology.Most common cause of autoimmune thyroid disorder more common in women Buy Levitra Online Sasso et al.ACL reconstructionEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version ACL reconstruction is surgery to rebuild the ligament in the center of your knee with a new ligament.blockersblock sympathetic stimulation of heart.


20 трав 2015 23:37

to buy antabuse online discount Glucocorticoids stabilize mast cell membranes and inhibit further histamine release.


20 трав 2015 23:43

Youngs modulus has been measured for many materials some of which are listed in Table Viagra Online Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figured.phlebotomy


21 трав 2015 00:07

Behavioral economists especially those of the public health persuasion are trying to exploit these human tendencies to our favor.Clearly a force must act along the myosinactin threads to produce such a contracting motion.Alkaline phosphatase alk phos is another enzyme that may be elevated in patients with liver bone and other diseases.The cervical MRI study showed a. canadian pharmacy cialis It is induced or exacerbated by intentional activity such as drinking from a cup or use of utensils and is markedly decreased by alcohol use useful in diagnosis.


21 трав 2015 00:13

Grade I tumors are very well differentiated so that they closely resemble cells from the normal parent tissue of their origin.Staphylococci other berryshaped bacteria grow in small clusters like grapes. Vardenafil Biol.B Uterine dilators Hanks or Hagar in graduated sizes are used to gradually dilate the cervix.For extensive disease chemotherapy is used alone as initial treatment.is ideal.


21 трав 2015 01:11

.Geomancy is an allied technique in which objects are cast onto patterns drawn on the ground. pfizer viagra 100mg price dantrolene for malignant hyperthermia.Other symptoms nauseavomiting early satiety and weight loss Quick Hit If a peptic ulcer is uncom plicated a barium study or endoscopy is not needed ini tially.In Robert Koch received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis.


21 трав 2015 01:38

Transmitted via mosquito bite in endemic areas Quick Hit The onset of illness in malaria usually occurs weeks to months after infec tion but it is dependent on the specific cause. Buy Accutane Online d.carbon dioxide CO


21 трав 2015 11:51

As a result of advances in assisted reproduction and stem cell research see pp. buy accutane 40 mg cheap canada Our employees operate in more than countries delivering a broad spectrum of fullservice and StrategicEmbedded clinical trial solutions that meet the demands of a diverse marketplace.


21 трав 2015 18:17

d.She arranged visits from general physicians surgeons M E DIC I N E A N D C A R E F OR T H E E L DE R LY WORLD POPULATION AGED OVER IN ESTIMATED POPULATION AGED OVER BY pharmacists practitioners set up multidisciplinary of expert nurses rehabilitation specialists physical therapists occupational therapists social workers and chaplains and brightened the wards.Based on your level of intellectual functioning you are assigned homework or training exercises so that you can increase your scores in those categories where you are lowest. achat levitra 10 mg orodispersible Epsteins anomalycongenital malformation of tricuspid valve in which there is downward displacement of the valve into the RV e.There are however many unstable nuclei which undergo transformations accompanied by the emission of energetic radiation.b.


21 трав 2015 20:01

However any condition that mimics largeairway broncho spasm can cause wheezing.Hospital care of the chronically sick had been dispensed sporadically through the centuries often by religious orders such as the Knights Hospitaller. quesque le viagra .The focal length f for the converging lens is given by cm cm or f cmThe doctor will look for Diseases that cause similar problems Diseases that often occur with this condition especially inflammatory bowel disease Gallstones Tests that show cholangitis include Abdominal CT scan Abdominal ultrasound Endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP Liver biopsy Magnetic resonance cholangiopancreatography MRCP Percutaneous transhepatic cholangiogram PTC Blood tests include Liver enzymes liver function tests Treatment Medications that may be used include Cholestyramine Ursodeoxycholic acid ursodiol Fatsoluble vitamins D E A K Antibiotics for infections in the bile ducts Medications that quiet the immune system prednisone azathioprine cyclosporine methotrexate Surgical procedures Inserting a long thin tube with a balloon at the end to open up narrowing endoscopic balloon dilation of strictures Placement of a drain or tube for major narrowing strictures of biliary ducts Proctocolectomy for those who have both ulcerative colitis and sclerosing cholangitis Liver transplant Outlook Prognosis How well patients do varies.


22 трав 2015 02:44

Fg.exocrine cells of the pancreas brand viagra et al.Priligy Review I used Priligy to delay ejaculation mg cause me to ejaculate after too long this is not what i wanted so I tried mg and it was doing wonders.


22 трав 2015 02:57

We showed a high level of reversal with out of patients achieving reversal at the mg dose and this was prolonged with the additional infusion.A stepwise multimodal approach can be successful for the majority of patients who present with this difficult condition.People dont enjoy the support relationships or activities anymore. levitra 10 mg prospecto inammationRoutine followup is important.However the recurrence rate after surgery is high.we presented relatively simple models of walking and running.


22 трав 2015 06:16

<a href="http://healthymaleviagra.com/">Home Page</a> <a href="http://canadianhealthandcaremallreviews.com/">Canadian Health Care Cost</a> <a href="http://rhineinccialis.com/">Rhine Inc in India</a> <a href="http://eddrugsonline.org/">buy ed drugs online</a>


22 трав 2015 10:58

The hormonereceptor complex stimulates certain normal tissues such as breast or uterine lining cells to divide and grow. Buy Accutane Liver transplantation if cirrhosis is present Jaundice a.This involves weakening the cap at the front end of the sperm cell so that the sperm can fuse with the egga process that happens naturally in the body when the sperm comes into contact with the fluids in the vagina and the uterus.The following tests provide an adequate basis for treating PE with anticoagulation Intraluminal filling defects in central segmental or lobular pulmonary arteries on helical CT or high prob ability with a scan and clinical suspicion DVT diagnosed with ultrasound and clinical suspicion Positive pulmonary angiogram definitely proves PE The following can essentially rule out PE Lowprobability V Q scan or normal helical scan and low clinical suspicion Negative pulmonary angiogram definite Negative d dimer assay plus low clinical suspicion Adapted from PIOPD data.


22 трав 2015 15:13

The classic example is an asthmatic child who has a Pa co that goes from abnormal to normal with no treatment.Obturator sign Pain in RLQ when flexed right thigh is internally rotated when patient is supine. retin a articular cartilage Smooth glistening white tissue that covers the surface of a joint.Attention is given to defining the problem clearly distinguishing ED from complaints about ejaculation andor orgasm and establishing the chronology and severity of symptoms.Treat underlying disorder a.


22 трав 2015 15:57

Their disease may be well controlled on oral antidiabetic drugs.To get the immune cells to a site of injury the blood flow to the capillaries around the injury has to increase and the permeability of those capillaries also increases.Anticipate a possible return of the reaction and a need to return to the medical office or emergency department.The events around the surgery itself were pretty straightforward. retin a for sale Consider starting acid suppression before endoscopy.Most of the heat generated by the body is produced deep in the body far from the surfaces.


22 трав 2015 17:52

The tolllike receptor dsRNA signaling complex.Can occur with minimal or no trauma in patients with osteoporosis. Clomid semicircular canals Passages in the inner ear associated with maintaining equilibrium.Update Date Updated by Linda J.


22 трав 2015 20:18

Diseases of the stoMaCh Peptic ulcer Disease a. cialis online canada The details of how immunity works are fiendishly complex and still being unraveled.That is the specific metabolic rate is proportional to M M MPenicillin killed or inhibited the growth of many bacteria including Staphylococcus and Streptococcus which were responsible for illnesses that ranged from sore throats to pneumonia.The D map representations resulting from SOMbased clustering display the overall compound density of the reference compounds Collection of Bioactive Reference Analogs COBRA together with drugs Library of Pharmacologically Active Compounds LOPAC A and the set of known HDAC inhibitors used in this study B


22 трав 2015 23:58


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть