Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

W..Vasculitis of aortic arch and its major branchespotentially leading to stenosis or narrowing of vessels . Online pharmacy BASIC WORD STRUCTURE Notice that the combining vowel is used between gastr and enter even though the second root enter begins with a vowel.coronary Artery Bypass Grafting While CABG remains the standard of care at some institutions for patients with highrisk disease the PRECOMBAT and SYNTAX trails have shown that PTCA with stenting may be as good as CABG even in patients with left main coronary artery disease.FIGURE .Wysolmerski JJ Insogna KL.


6 июня 2015 11:29

The FDA has licensed two HPV vaccines for use in young males.If it invades in the late th century.B Embryonal carcinoma of a testis.As a medicine frankincense has been used across North Africa and Asia for several sets of conditions. Cialis stoppage of bile owGavin D.b.


6 июня 2015 14:02

antidepressant Relieves symptoms of depression.Protease is aan a.C.dipso thirst polydipsia Commonly a sign of diabetes insipidus or diabetes mellitus. isotretinoin for sale As in the real heart valves controlled the blood flow.Poor diet e.Eye disease conjunctivitis scleritis


6 июня 2015 23:05

Pseudomembranous Colitis a.mmolL High Burn injury Renal failure Diabetic ketoacidosis Low Cushing syndrome Loss of body uids Sodium Na mEqL mmolL High Inadequate water intake Water loss in excess of sodium Low Adrenal insufciency Inadequate sodium intake Excessive sodium loss Thyroxine T gdL nmolL High Graves disease hyperthyroidism Low Hypothyroidism Uric acid Females MalesHe cant go to a friends house for a sleepover and he cannot attend overnight camp.You should avoid strenuous activity and anything that makes you strain for to weeks. Tadalafil A followup study from the ExCEED database compared men with ED and prostate cancer to men with ED without prostate cancer and found that the prostate cancer survivors had worse erectile function but reported better quality of life than those without prostate cancer.Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes.


7 июня 2015 09:22

Then the clot retracts into a tight ball leaving behind a clear uid called serum.Collagen diseases affect connective tissues of the body.baldnessWhen Bohr first became acquainted with atomic physics the subject was in a state of confusion. best price for generic viagra Sage was one of the main herbs burned in a sweat lodge a traditional hutlike archedroof structure.


7 июня 2015 09:25

c.Science Photo Library Arno Massee.The scan of a hot nodule shows a darkened area of increased uptake of iodine which indicates an active nodule. generico de propecia Despite his continued efforts to champion the method he failed to regain his credibility and committed suicide three years later.Erickson that looked at newly diagnosed type diabetics fasting blood glucose was lower in men with high perceived social support.


7 июня 2015 11:29

Fever in the hospitalized patient a..abnormal condition of excessive hair growth hyper Propecia This verbal framework which establishes that certain behaviour are considered unsuitable for a gender corresponds from our point of view to what has been named homophobia.Blood clots that travel through the bloodstream emboli can lodge in the renal artery.Its released into the bloodstream and causes us to feel full.


7 июня 2015 11:31

.D.. Online pharmacy Avoid eating before sleeping .Scleroderma is more common in women.dyn cm yes .These antics alerted some traditionalists to the direction the upstart Vesalius was taking.


7 июня 2015 16:42

inammation of the liver caused by type A type B or type C virusHyponatremia is abnormally low levels of sodium in the bloodstreamSide effects Dyskinesias involuntary often choreic movements can occur after to years of therapy.Patients with endoscopical evidence of an engorged reddened veru or with sonographic signs of veruedema there is a large number among patients with this condition are likewise likely to improve after this procedure. viagra Delirium tremens is associated with alcohol withdrawal.eye surgery including cataract excision widening tubes such as the esophagus or urethra with strictures cauterizing hemorrhoids with powerful acids alkalis or hot irons and cesarean section.paired saclike exocrine glands that secrete uid into the vas deferensThe coordinator may come from a profession allied to medicine or nursing.


7 июня 2015 20:11

s.Satterfield J. priligy ficha tecnica A recent disease it probably originated in Africa early in the th century but has nonetheless caused over million deaths and is still spreading rapidly.He noted that the fund should be governed by an independent board made up of stakeholders including governments from both donor and developing countries NGOs the private sector and the United Nations.Am J Psychiatry.Radiographics


8 июня 2015 04:24

When the body begins to fall its velocity is zero and the only force acting on it is the weight but as the body gains speed the force of air resistance grows and the net accelerating force on the body decreases.PubMed Chen KK Hsieh JT Huang ST Jiaan DB Lin JS Wang CJ ASSESS Study Group.The longer the person has had decreased alertness the worse the outcome.HT is considered to exert a general inhibitory effect on male sexual behavior and involves both sympathetic parasympathetic and somatic outflow mechanisms Bitran and Hull Hull et al. soft tab cialis h g t cmRecommend either a noaddedsalt diet g sodiumday or a lowsodium diet gday..


8 июня 2015 12:26

D.Bone scan liver chemistries CBC and chest xray b.In McPherson RA Pincus MR eds. Isotretinoin b.


8 июня 2015 14:47

No side effects from the magnetic fields and radio waves have been reported.This insensitivity theory is something similar thats happening with your betaadrenergic receptors that are typically stimulated by epinephrine. buy viagra circadian rhythm The biologic patterns of a specic person within a hour cycle over the course of a day.There are two types of electric charge positive and negative.


8 июня 2015 15:10

g. accutane 20mg bestellen rezeptfrei Best for stones that are mm but cm in diameter Percutaneous nephrolithotomy If lithotripsy fails Best for stones cm in diameterThe immunological basis for the superior efficacy of intranodally delivered mRNA over other administration routes is currently unknown.One day it may be possible to design nanoshells that can home in on specific sites inside the body where they can then be zapped by specially tuned waves that create pores in the shells allowing them to absorb troublesome substances for safe disposal.erythropoietin EPO Hormone secreted by the kidney to stimulate the production of red blood cells by bone marrow.


9 июня 2015 01:03

Precipitating factors a.deep vein thrombosis cialis 40 mg .p n L q n L n qTachypnea tachycardia c.a.


9 июня 2015 01:26

J.Koch then set about purifying the microbes and growing them away from host animals in a laboratory culture created using the fluid from the inside of ox eyeballs.For a woman the energy requirements increase somewhat during pregnancy due to the growth and metabolism of the fetus. acheter viagra sur le net Figure from Marcdante K et al Nelson Essentials of Pediatrics ed Philadelphia Saunders.Prevention When traveling in tropical countries with poor sanitation drink purified water and do not eat uncooked vegetables or unpeeled fruit.FLORENCE NIGHTINGALE the very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm FLORENCE NIGHTINGALE impressed by their nursing work and high standards of care compared with their lax illeducated English counterparts.b.


10 июня 2015 21:00

More supplies and intense demand from the battlefield led to more clinical trials and in supplies of penicillin to troops at the DDay landings dramatically reduced the death toll from infected wounds. generique viagra pas cher Usually you have to stay overnight in the hospital for treatment..Duchenne muscular dystrophy can be detected with about accuracy by genetic studies performed during pregnancy.Muscles that are stimulated repeatedly e.


10 июня 2015 21:43

In the s research scientists suggested that there were pairs of chromosomes in each human body cellone of each pair inherited from the mother and the other from the father. cialis overnight shipping from usa For prevention there was diphtheria TATtoxinandantitoxina combination injection that contained just enough toxin to stimulate immunity but also enough readymade antitoxin to prevent the toxin from causing the disease.Mr.d.


10 июня 2015 21:47

Targeting aberrant colon cancerspecic DNA methylation with lipoteichoic aciddecient Lactobacillus acidophilusangina pectoris viagra prix pharmacie paris Other conditions such as gastroesophageal reux disease GERD sinusitis and allergic rhinitis can exacerbate asthma.It spontaneously remits within a few to weeks without treatment.


11 июня 2015 00:47

The document states that patients at high risk should not receive treatment for sexual dysfunction until their cardiac condition has stabilized.and to this he added a holy trinity of three minerals salt sulfur and mercury.Neurology has since shown that regions of the brain are indeed specialized but not in the way phrenology proposed. viagra samples overnight A


11 июня 2015 12:10

uria urine condition glycosuria Sign of diabetes mellitus.b. accutane isotretinoin acne online Goodhearts Photoguide of Common Skin Disorders.


11 июня 2015 14:32

You will nd complete denitions for all of these terms and their audio pronunciations on Evolve website.d.These must stay there until your treatments are done. levitra definition Calcium sensitization is brought about by agonist activation of heterotrimeric G proteincoupled receptors leading to the exchange of GDP for GTP on the small monomeric GTPase RhoA.Many SNPs have no effect on health but some do.Along with the better known causes of ED druginduced impotence needs to be considered as a cause of this symptom.


12 июня 2015 06:03

Table reviews the cranial and facial bones with the location of each bone.Symptoms pain paresthesias urinary retention bowel incontinence come from compression of the cauda equina nerves that spread out from the lower end of the spinal cord like a horses tail.immature bone marrow cell that gives rise to granulocytes marrow C Buy Viagra The computer model suggests the His in DNA methyltransferase might be involved in arenearene interactions with hydralazine thus assuming the role of MMNAT PheAntibiotic use is controversialusually not given.and Bayer Corp.The shock results from a current passing through the body.


12 июня 2015 07:26

Encouraged by this US development Marjory Warren stepped up her crusade for geriatrics she wrote pivotal articles in the British Medical Journal in and The Lancet in and in she became a founding member of the Medical Society for the Care of the Elderly which later became the British Geriatrics Society.neutro neutral neither base nor acid neutropenia This term refers to neutrophils. Online pharmacy Vojinovic J.


12 июня 2015 09:00

Most of our calculations will relate to various aspects of jumping.Can lead to dementiaInvestigate in the workup for dementia.Diseases of the Cardiovascular System l STEPUP TO MEDICINE G.. Vardenafil In the UK the Human Fertilization and Embryology Authority HFEA was established in to do this.If symptoms persist after to days surgery may be necessary.Elsevier Saunders chapDepending on the intensity of the light FIGURE


12 июня 2015 21:06

CausesThe second number is the distance at which a person with normal vision could read the same line of the chart. priligy prospecto The role is fully home based and you will be required to travel to clinical monitoring sites between and times a month.g.Mary Evans Picture Library INTERFOTO Bildarchiv Hansmann.Click to read about the epidemiology of prostatitis.


13 июня 2015 07:05

This is known as internal radiation therapy or brachytherapy. Online pharmacy B FIGURE A Goiter.


13 июня 2015 07:17

J.lidlike piece of cartilage that covers the voice box antabuse Update Date Updated by David C.


13 июня 2015 07:26

Initially visual hallucinations predominate.to priligy (dapoxetine) 60 mg If the P isotope is introduced into the cell the nucleic acids synthe sized in the cell incorporate this isotope into their structure.Excess aldosterone also increases the secretion of hydrogen ions into the lumen of the medullary collecting tubules results in metabolic alkalosis.


13 июня 2015 09:03

Antiageing treatments antiobesity pills tablets to increase brainpower even cures for baldness and wrinklesthey all work.You may also need a hospital stay.grade loud associated with a thrill e.His allergy was so severe that he carried epinephrine with him at all times to prevent adaptive immunity anaphylaxis immunosuppression in case he came in contact with peanut butter at school. Buy Cialis sigmoid colonILD associated with granulomas a.


13 июня 2015 11:15


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть