Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

Personal history of prior CRC or adenomatous polyps.It also shows antibiotic action and contains substances that are poisonous to intestinal parasites such as whipworm Trichuris trichurath ed. levitra bucodispersable precio The effect sizes are small but in randomized controlled trials we see that cognitive function actually does increase from these relatively simple interventions..The majority of myxomas are sporadic but autosomaldominant transmission has been noted.PET has a long history including advances made in the early s at the Brookhaven National Laboratory by James Roberston and Sy Rankowitz and in Montreal Canada by Chris Thompson Ernst Myer and Lucas Yamato.


13 июня 2015 11:30

Depressingly a quarter of the vegetable consumption in the United States is french fries.An aneurysm is a common type.It was invented by and named for a Greek physician Georgios Papanikolaou.CE by whose time medicine had moved on from the Huangdi NeiJing although it still relied on central concepts such as zangfu and the five phases. bienfaits propecia She said his is excellent and he can expect total recovery.


13 июня 2015 12:25

This is very rare. Propecia Conversely codelivery of mRNA with the argininerich protein protamine strongly activat ed the innate immune system but failed to express the encoded protein.mIUml Female Before puberty


13 июня 2015 14:0913 июня 2015 16:42

Allergic Reaction Prognosis Most allergic reactions respond well to medications.Because atoms temperature.Associated with gallstones in most cases other risk factors include cholecystoen teric fistula and porcelain gallbladder Clinical features are nonspecific and suggest extrahepatic bile duct obstruction jaundice biliary colic weight loss anorexia and RUQ mass.Prevention Genetic counseling may be helpful for prospective parents when one or both have achondroplasia. propecia 2 5 She also has had back pain for the past several months.


13 июня 2015 18:2115 июня 2015 07:08

This procedure detects the presence of abnormal levels of antibodies in patients with conditions such as multiple myeloma and Waldenstrom macroglobulinemia.Oliguria progressing to anuria may not be reversible if therapy is delayed Quick Hit Excessive water intake alone rarely leads to hypo natremia because the kid neys have a great capacity to excrete water. Online pharmacy PubMed Tolra JR Campana JM Ciutat LF Miranda EF.Adapted from Benedict .


15 июня 2015 08:0515 июня 2015 14:22

References Mehler M. viagra no prior prescription Diuretics are used for symptom control volume overload c.


15 июня 2015 17:51

biliary atresiaShort denitions reinforce your understanding of the terms.Weide B.Alternative Names Adrenoleukodystrophy Adrenomyeloneuropathy Childhood cerebral adrenoleukodystrophy ALD SchilderAddison Complex References Kwon JM. antabuse greece ankylosing spondylitis Chronic progressive arthritis with stiffening of joints primarily of the spine.It may be that some antibiotics have antiinflammatory properties as well or that they may clear some bacteria that are difficult to find when your urine is tested.


15 июня 2015 20:51

M.Hysterectomy womb removal and other gynecological procedures heart valve and coronary artery bypass the removal of tumors and neurosurgery have all been carried out in this way and forms of telesurgery in which patient and surgeon are far apart are on the increase.Patients with FEV of predicted value were considered to have severe and FEV as moderate COPDThus the whole cable to the right of line b is replaced by R T as shown in Fig. boutique de propecia Unlike HIV this is not a newly evolved germ but an established common inhabitant of watery and damp environments.High levels measured on this test lead to the suspicion of renal disease.And is the drop also associated with a drop in associated complaints Chills back pain fatigue No answer here.inhalation


16 июня 2015 01:0216 июня 2015 08:01

Key Responsibilities Prepare and review regulatory submissions Develop global regulatory strategies and advise on these Provide regulatory technical expertise Manage key client projects Oversee project budgetforecasting Support global projects for other functions Ensure compliance according to SOPs and working practices The role will require you to possess a relevant medical or scientific degree you must have a minimum of years direct regulatory affairs experience gained from a CRO or pharmaceutical company ideally on a globalinternational level previous exposure to people management is essential and CMC experience would be advantageous. viagra 50mg phobiaAnother great name of the time is Trotula di Ruggiero of Salerno who lived during the latter half of the th century although her personal life is shadowy and opinions vary on whether she was real or mythical.FIGURE


16 июня 2015 08:35

This occurs multiple sometimes hundreds of times overnight.Heart rate variability can be measured by looking at an electrocardiogram and taking the standard deviation of normal to normal heart beats.Venous thromboembolisms DVT and PE are the most common sequelae. cialis 20mg prix en pharmacie Hyponatremia is abnormally low levels of sodium in the bloodstreamAndrogens rise to peak levels at around the ages of and start to decline after years of age in malesCurrents in the range of a few hundred milli amperes flowing across the head produce convulsions resembling epilepsy.


16 июня 2015 11:02

By comparison the measured diffusion J V D C J V D C J J J V D C C J D Chapter Heat and Kinetic Theory coefficient of salt NaCl in water for example isMODERN MEDICINE The first openheart surgery was carried out with the aid of a mechanical cardiopulmonary bypass CPB device or heartlung machine see pp.curettage Cialis Treat complications.Hemochromatosis Wilsons diseasewhich shows a section of the worm.


16 июня 2015 11:49

Children in the hospital may need oxygen therapy and fluids given through a vein IV. Online pharmacy .See Figure .c..


16 июня 2015 11:52

A Notice the facial features of this beautiful weekold fetus in a very early baby picture of my granddaughter Beatrix Bess Thompson B Bebe smiling at months of age.Patients with untreated diabetes have high blood glucose levels.Avoid drugs that precipitate hemolysis.The shape of the action potential is the same in both cases but the duration of the action potential in plant cells is a thousand times longer lasting about sec. buying accutane online safe Contrast material may be injected intravenously to highlight abnormalities.


16 июня 2015 12:04

Hemorrhagic strokes are caused by cerebral arterial wall rupture. generic levitra professional 20 mg Part of this balance involved the interaction of metals and other minerals both within the body and outside in the rocks water soil and air.In fish that possess swim bladders the decrease in density is provided by the gas in the bladder.


16 июня 2015 14:29

A In quiescent cells transcription factors microphthalmiaassociated transcription factor MITF andor upstream transcription factor USF are inhibited by the histidine triad nucleotidebinding protein Hint through direct binding and by formation of inhibitory complexes.b.Other scientists working with insulin also claimed recognition. generic cialis One study showed that the combination of a leukotriene receptor antagonist and a nonsedating antihistamine was superior to the antihistamine alone in treating chronic idiopathic urticaria.Desperate for help his mother took him to Pasteur.Consumption reached a level of three litres of alcohol per head in litres inThe B refers to the bursa of Fabricius an organ in birds in which B cell differentiation and growth were rst noted to occur.


16 июня 2015 17:31

Florence Nightingale was instrumental in bringing about these reforms.Combination Therapy.atrial septal defect repair cialis tablets for sale Demethylation can occur either via passive or active processes.


16 июня 2015 19:02

Transmitters and Mediators A.It is usually asymptomatic.His father is years of age and is healthy.CXR May be a clear indicator of a pathogenic process or even diagnostice. antabuse for sale Most of the heat generated by the body is produced deep in the body far from the surfaces.It does not seem too risky to consider that both fears of loosing the erection and of being homosexual are connected.


16 июня 2015 21:21

His doctor did a digital rectal examination to examine his prostate gland urinary bladder vas deferens cialis without a prescription .


17 июня 2015 01:49

The Clinical Practice of Emergency Medicine.H. Cialis Online Why the Test is Performed This test is performed if your health care provider suspects you have a disorder that affects your ADH level.


17 июня 2015 03:01

Filling it out and sharing the results with your physician helps the patient stay active in their medical care. buy cialis Wellcome Library London cl Science Photo Library Dr P.Both treatments and triage success rates have improved in leaps and bounds but the basic practical and ethical issues remain the same and armed conflict is still a catalyst for advances in emergency medicine.metaplasiaThe force F n includes the weight W the surface.


17 июня 2015 06:47

Clinical featuresShe began to show an interest in nursing citing the example of the Catholic nuns who helped others in hospitals.pattern resembling small microscopic sacs alv Cialis Online High glucose load may lead to hyperglycemia and hypertriglyceridemia.


17 июня 2015 07:35

In Goldman L Ausiello D eds.Bichat had little time for the latest compound microscopes and was wary of the concept of the cell.Rarely you may be given medicine to help you relax. generique levitra 20 10mg .type and errorsSee an acupuncture specialist.But stroking it the other way helps the blood to head back up the arm to the heart.


17 июня 2015 07:38

Albumin keeps fluid in the blood vessels.Injection of muscimol GABAA receptor agonist into the PVN reduced in a dosedependent manner penile erection and yawning induced by apomorphine and NMDA. Buy Cialis Online Other therapies such as thrice weekly prostate massage have been proposed although the supportive data are limited.Diseases of the Gastrointestinal System DiSeaSeS of the GaStrointeStinal SyStem l b.Scott B.


17 июня 2015 14:09

K c Buy Viagra Minneapolis.the other major risk factors are Atrial fibrillation Diabetes Family history of stroke High cholesterol Increasing age especially after age Race black people are more likely to die of a stroke Stroke risk is also higher in People who have heart disease or poor blood flow in their legs caused by narrowed arteries People who have unhealthy lifestyle habits such as smoking high fat diet and lack of exercise Women who take birth control pills especially those who smoke and are older than Symptoms The symptoms of stroke depend on what part of the brain is damaged.MODERN MEDICINE Elsewhere eminent French physician JeanMartin Charcot was part of a movement in thcentury France to care for and treat older people in specialized facilitiesearly versions of what later became geriatric hospitals.


17 июня 2015 21:3518 июня 2015 01:50

Acute interstitial nephritis an increasingly common disorder may develop after use of NSAIDS nonsteroidal antiinammatory drugs such as ibuprofen and other drugs.RR BP pulseMultifocal atrial tachycardia at least three different P wave morphologies are present. how much does viagra cost at costco 104 These drugs lower cholesterol by reducing its production in the liver.However the citys regular medical hierarchy felt threatened by this regional upstart and their muttered intimidation forced Galen to make his brief return to Pergamon.


18 июня 2015 04:49


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть