Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

th ed.IV fluids normal saline first step in management b.fungal skin infection Cialis During the late th and th centuries the reputation of the Schola Medica spread and Salerno became known as Hippocratica Civitas the Town of Hippocrates.


18 июня 2015 08:04

For her th birthday Elizabeths husband threw her a surprise party.Prolonged acid reflux may eventually lead to esophageal strictures.malignant tumor of the testisB. Cialis Online These images can be stored viewed on a monitor or printed on film.Update Date Updated by David C.A trial of sumatriptan is appropriate.Cancer Zhi F.


18 июня 2015 12:40

Possible causes include urine getting into the prostate gland an infection which doesnt show up in tests and problems with the nerves around the prostate.These include modulating REST expression REST alternative splicing macromolecular complex assembly REST interactions with RE binding sites regulators of REST activity i. cialis without a prescription If a person has had recurrent episodes we would say that he or she has major depressive disorder recurrent.Increased pulmonary vascular markings b.Motor tics multipleFor less complicated surgery your surgeon may use a medical device called an endoscope.


19 июня 2015 00:25

It was chewed as a medication for halitosis bad breath toothache inflamed gums and mouth ulcers and swallowed to combat digestive disorders such as gastric ulcers or an irritable bowel. Online pharmacy .It extends from the cornea on the anterior surface of the eyeball to the optic nerve in the back of the eye.


19 июня 2015 03:01

In a German survey by Franz Muller reported the extraordinary rise in tobacco use was the single most important cause of the rising incidence of lung cancer. buy accutane 20mg online europe Her physician told her that she had a common condition called presbyopia detached retina anisocoria which often develops beginning in middle age.Other contributing factors include leukocytosis and thrombocytosis.All female patients must have two negative pregnancy tests before starting oral isotretinoin.


19 июня 2015 03:17

The body tissue is a relatively good conductor. cialis generico 20 mg Through romantic friendships dating and experimentating adolescents learn to express and receive intimate or sexual advances.A properly managed wellbalanced elimination diet includes the following elements Education of patients and families regarding how to read food labels properly and identify common words used for indicating the presence of the food allergen of concern Avoidance of crosscontact eg through shared utensils or fryers of allergens with otherwise safe foods during meal preparation Elimination of only those foods that are confirmed as provoking allergic reactions both obvious and hidden sources of food allergens eg medications and cosmetics must be considered Consideration of potential exposures by route other than ingestion eg skin contact or inhalation Anticipation of potential candidates for food allergen crossreactivity eg eggs with chicken or cow milk with beef Avoidance of highrisk situations where accidental or inadvertent ingestion of food allergens can occur eg buffets or picnics Adherence to avoidance measures notwithstanding accidental or inadvertent ingestions may occur and lead to a reaction.The most common surfactant molecules have one end that is watersoluble hydrophilic and the other end water insol uble hydrophobic see Fig.HAV is hepatitis A virus HBV is hepatitis B virus and so forth.


19 июня 2015 13:58

D.coli have been isolated from the meconium of healthy neonates prix levitra 10 acheter d.In addition lymphoid organs such as the lymph nodes spleen thymus gland tonsils and adenoids produce lymphocytes and antibodiesLong noncoding RNA expression proles predict clinical phenotypes in glioma.


19 июня 2015 16:37

<a href="http://samplessildenafil.com/">viagra without a doctor prescription</a>, <a href="http://www.pricecialisusa.com/">cialis no prescription</a>, <a href="http://www.chantixprice.net">chantix</a>, <a href="http://edpillsusa.com/">viagra without a doctor prescription</a>. viagra pills


19 июня 2015 23:43

Jaundice generic viagra Philadelphia Pa Saunders Elsevier chap


20 июня 2015 00:25

<a href=" http://www.pharmacynorecipe24.com ">canada pharmacy</a> <a href=" http://www.canadianpharmaciesprice.com/ ">online pharmacies canada</a> <a href=" http://www.canadianpharmacynorecipe.com/ ">canadian online pharmacy</a> <a href=" http://www.canadapharmacynoscript.com/ ">canadian pharmacy</a>


20 июня 2015 02:53

Schaible T.b.Human iPSCs were first obtained in by processing or reprogramming adult cells called fibroblasts which make a variety of structural components including fibrous proteins such as collagen for the bodys connective tissues. propecia belgique A yearold male presents to the ED after vomiting several hundred milliliters of blood.There was a significant difference between the control group and the COPD one based on educational status p.Such an atom with missing electrons is called a positive ionA B FIGURE Computed tomography CT images of normal and diseased liver.


20 июня 2015 13:26

Testicular Cancer Q u Ic K HI T In a patient with a scrotal mass perform a careful physical examination to determine its site of origin because testicular cancers are almost always malignant whereas extratesticular tumors within the scrotum are almost always benign.These were in effect very powerful singlelens magnifiers rather than compound microscopes.As the embryo develops the process of depositing calcium salts in the soft cartilaginous tissue occurs and continues throughout the life of the individual after birth.EBVspecific antibody testingPerform in cases in which diagnosis is not straightforward usually done by indirect immunofluorescence microscopy or by ELISA Infectious Diseases InfectIous DIseases l . Online pharmacy ex out outside away from exophthalmos Protrusion of the eyeball associated with enlargement and overactivity of the thyroid gland also called proptosis pro forward ptosis prolapse.b.


20 июня 2015 19:11

Besides beginning the digestion of proteins the stomach prepares food for the small intestine where further digestion and absorption into the bloodstream take place. perte propecia effets secondaires If a large quantity of fluid is removed there is a slight risk of lowered blood pressure and kidney failure.About percent of U.


20 июня 2015 23:23

There is evidence for reciprocal regulation of the NOcGMP and natriuretic peptidecGMP pathways and that one cGMP generating system may compensate for the dysfunction of the other KempHarper and Schmidt Francis et al. test viagra cialis levitra g.ECGshortened QT interval e.


21 июня 2015 00:53

Constitutional symptomsfever night sweats malaise arthralgias fatigueAt Bicetre he had been greatly helped by the hospitals likeminded superintendent JeanBaptiste Pussin.This was discovered in with experiments on sulfanilamide a compound similar to a bacterial nutrient. cialis kaufen billig Biol.Food and Drug Administration FDA approved Gardasil the rst vaccine developed to prevent cervical cancer precancerous genital lesions and genital warts due to human papillomavirus HPV types andThese signals are stored and by a rather com plex computer analysis a point by point image is constructed of the thin slice scanned within the body.Conflict between these elements of the mind or psyche could trigger mental problems and delving into the unconscious to expose its deepseated content was part of treatment.


21 июня 2015 10:2821 июня 2015 23:42

All three forms of male dysfunction can cause significant bother for diabetic patients and can affect their quality of life. priligy prix a paris Consider for example an object twirled at the end of a rope.PSYCHIATRY EXERCISES Remember to check your answers carefully with the Answers to ExercisesB A patient with two thoracostomy tubes draining a pleural effusion in two different areas of the chest.Antiangiogenic drugs interfere with angiogenesis and stop the growth of new blood vessels.


22 июня 2015 03:05

Thus a gastric adenocarcinoma is a cancerous tumor arising from glandular cells lining the stomach. ez online pharmacy buy viagra usa The InsectsPerform a thorough examination with attention to the feet.b.hypoglycemic shock caused by an overdose of insulin decreased intake of food or excessive exercise K


22 июня 2015 07:49

If you are looking championing the effective and shielded <a href="http://www.dosagesildenafil.net/">sildenafil</a> benefit of the treatment of symptoms like erectile dysfunction and Feebleness then you should start using <a href="http://viagrawithoutadoctor.com/">viagra without prescription</a> aka <a href="http://genericusadrugs.com/">viagra generic 100mg</a>. This is the everywhere toughened and prescribed <a href="http://canadaviagrapharmacy.com/">viagra cost in canada</a> representing all those men who are apprehensive take their sweetie life. generic viagra canada pharmacy


23 июня 2015 04:47

b.Urology. christie brinkley retin a It can help reduce mild symptoms.J Clin Psychiatry.IVF or in vitro fertilization helps an egg and sperm meet in vitro literally meaning in glass or laboratory glassware as opposed to in vivo in the living tissue of the mother.Particular practices for health care and treatment of the elderly extend back to ancient times.


24 июня 2015 03:27

For example a healthy digestive system was said to give the tongue an appealing red freshness.CBCplatelet countAsk your doctor for more details.Haptoglobin binds to hemoglobin so its absence means that hemoglobin was destroyed. order cialis online My rst experience with radiation reminded me of a true classic in that genre.Treat underlying cause..


24 июня 2015 14:51

How the Test is Performed Needle aspiration is the most common method of taking an abdominal wall fat pad biopsy.J.Breath sounds are coarse but physical exami nation is otherwise negative.Questions about the Case Report Buy Cialis RetinopathyTreatment involves referral to an ophthalmologist and possible photocoagulation.However many will die of other causes first.Acute Infectious Arthritis A.The most common causes of death are sudden cardiac death and heart failure.


24 июня 2015 17:05

ACL rupture C.mile with a muscle efficiency of and step length of m expends Jsec or kcalh. levitra brand online Health Solutions Ebix Inc.These medicines may reduce the risk of new ovarian cysts.


25 июня 2015 01:21

He realized that transfusion went wrong when antibodies in the recipients bloodwhich neutralize foreign bodiesattacked the donated blood causing a fatal allergic reaction.Bone marrow biopsypresence of infiltrating leukemic cells in bone marrow D.One bit of evidence of the futility of antibiotic use in type III prostatitis comes from a large wellcontrolled prospective study that examined tamsulosin ciprofloxacin tamsulosin and ciprofloxacin combines and placebo.Talk to your health care provider before starting any exercise program. cialis price K.Anemia normocytic normochromicpresent in most patients due to bone marrow infiltration and renal failureHematologic Diseases and Neoplasms H e m at o l o g i c D i s e a s e s a N D N e o p l a s m s lThe societys aims included rigid examination into the causes and conditions which influence the origin propagation mitigation and prevention of epidemic diseases.


25 июня 2015 02:01

Direct Ophthalmoscopy and Slit Lamp Microscopy As part of a visual examination both of these procedures are often used.C. priligy dapoxetine avis EPIDIDYMISThe currently available therapies that should be considered for the treatment of erectile dysfunction include the followingA oral phosphodiesterase type PDE inhibitors intraurethral alprostadil intracavernous vasoactive drug injection vacuum constriction devices and penile prosthesis implantation.


25 июня 2015 07:56

.menorrhagia iron deciency anemia viagra generic The patient continues treatment for up to months.As the Huang di NeiJing states The five elemental energies encompass all the myriad phenomena of nature.


25 июня 2015 12:40

Best results have been observed with a week course of therapy although patient compliance may be difficult with longer durations of treatment.Solitary thyroid nodule Benign Observation FNA Indeterminate Malignant Surgery Repeat FNA or US if persists Thyroid scan Cold Surgery Hot Close observation Periodic thyroid studies and physical exam of thyroid h.This drug works by THE FIRST TRANSPLANTS interfering with cell multiplication which cancer cells do in an uncontrolled manner see pp. Viagra Online One day it may be possible to design nanoshells that can home in on specific sites inside the body where they can then be zapped by specially tuned waves that create pores in the shells allowing them to absorb troublesome substances for safe disposal.


26 июня 2015 12:17

Of all the various forms of energy the body can utilize only the chemical binding energy of the molecules which constitute food.See Figure B.Could a similar process be true in the case of emotions where maybe we have the same feelings but we process perceive or modulate those feelings differently Although the concept of allostatic load refers to the wear and tear from stress we could imagine a similar system with emotions.Surgery is the only definitive treatment but not all patients require it. viagra online canadian pharmacy CXR typically has a ground glass appearance with bilateral alveolar infiltrates that resemble a bat shape.Smith E.Any reduction of blood flow through the renal artery can impair kidney function.


26 июня 2015 20:15

You may also be prescribed a type of medication known as an alphablocker. isotretinoin for sale A.Treat underlying cause.


27 июня 2015 02:12

These phenomena are first translated into electrical signals which then carry information about the intensity Physics in Biology and Medicine.Y.osteophytes at the PIP joints Heberdens nodes Bony overgrowth and significant osteoarthritic changes i.Mild to moderate disease Begin with a bronchodilator in a metereddose inhaler MDI formulation with spacer to improve delivery. canadian cialis Consider pharmacotherapy in their case should take place only in situations where behavioral methods have proven to be ineffective.


27 июня 2015 04:48


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть