Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

Now if is a negative number the amplification with feedback is smaller than the amplification without feedback i.Slightly later Erasistratus BCE was also at Alexandria for a time where he helped establish the medical school and had influential ideas on the function of the heart and the blood system see p. online cialis The net flux of molecules J flowing through a membrane is given in terms of the permeability of the membrane P J P C CLiver transplantation is the only hope for a cure.My surgery had gone wellfour laparoscopic incisions through which the surgeons did most all of their work and a lateral incision in my lower abdomen through which the kidney was removed.DDAVP does not play a role in treatment.


27 июня 2015 16:34

There may be a relationship but were not quite sure.False.Morin C. viagra for sale in canada .Penicillin seemed largely ineffective against Gramnegative bacteria.it was known that the immune system defended the body against material foreign to itself especially invading germs.The concept of heat energy is therefore very useful.


28 июня 2015 02:17

FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM Invasive ductal carcinoma A B FIGURE A Arrows in mammogram point to invasive carcinoma of the breast. Cialis Diagnostic imaging procedures in gastroenterology.Blood can be seen queuing in the veins below the ligature and the valves appear as little lumps here and there.This causes blood to leak into the brain.


28 июня 2015 04:32

The term shift to the left describes an increase in immature neutrophils in the blood. Buy Accutane COPD patients oxygen can exacerbate the respira tory acidosis so administer oxygen judiciously.B Notice the scapular asymmetry in the upright position.A link to DNMT downregulation ts with the observation of global DNA hypomethylation in blood cells from systemic lupus erythe matosus patientsAfter my skiing accident Dr.


28 июня 2015 07:3829 июня 2015 14:45

A Diseases such as hepatitis orBehavioral Economics Behavioral economics seeks to unite the basic principles of classic economics with the realities of human psychology in other words it looks at how people are predictably irrational.NERVOUS SYSTEM spina bida Congenital defects in the lumbar spinal column caused by imperfect union of vertebral parts neural tube defect. accutane without prescription The cells of the morula continue multiplying until they form a hollow cluster of cells called a blastocyst which then implants in the lining of the uterus to continue its development.In running there is an interval during the step when both feet are off the ground.Figure from His E Hematopathology ed Philadelphia ElsevierChurchill Livingstone.


29 июня 2015 18:38

Initially the dyspnea may be exer tional but it can rapidly advance in severity.Dr. viagra 100 mg best price New York Free Press


29 июня 2015 22:37

uncontrollable urge to perform an act repeatedly cheap cialis online At the age of despite his medical background Vesalius began studying art at the University of Leuven and developed a talent for illustration.Sildenafil in the treatment of antipsychoticinduced erectile dysfunction a randomized doubleblind placebocontrolled flexibledose twoway crossover trial.


30 июня 2015 02:10

She denies any history of injury.This kind of symptomatic reduction is more than what is seen in many studies of oral antibiotics and alpha blockers.SREs have been studied under different pathologic conditions and in aging. Viagra pathyDiscuss the type of information that might be obtained from measurements with a ballisto cardiograph and estimate the magnitude of the forces measured by this instrument.All these figures contributed to medicine often in ways that challenged the conventional views of the time.She states that she has felt tired for the past couple of weeks but is otherwise vague.


30 июня 2015 05:18

Alcohol has a pressor action and exces sive use can increase BP.Her physical examination is unremarkable her thyroid does not seem enlarged although her face is slightly puffy.K. Online pharmacy The most significant point to note about control systems such as the one shown in Fig.Uterus and fallopian tubes are imaged xrays B.


30 июня 2015 08:31

People uses prescription drugs without a doctor prescription as measure treatment for <a href="http://canadianonlinediscountpharmacy.com/ ">canadian pharmacy</a> in all settings, including diabetes. Assorted men got joyful using <a href="http://drugswithoutadoctorprescription.com ">buying drugs online no prescription</a> category of treatment because it contains selfsame first-rate compound named <a href="http://sildenafil.cheap/ ">sildenafil</a> which was initially developed before British scientist’s and it is consisted in <a href="http://viagrawithoutadoctorsapproval.com ">order viagra online no prescription</a>.


30 июня 2015 10:48

<a href=" http://www.canadianpharmacywithoutdoctor.com/ ">online pharmacy</a> <a href=" http://www.priligywithoutadoctorprescription.com/ ">priligy 30 mg</a>


1 июля 2015 05:08

Capable of continuous Sperm cell DNA proliferationOsteophytes c. online cialis Pulmonary diseasepneumonia chronic obstructive pulmonary disease COPD pulmonary fibrosis lung cancer asthma lung abscess tuberculosis CHF with pulmonary edema Quick Hit Many patients who are labeled as having migraines actually have rebound anal gesic headacheseye abnormally turns inward G Describe the following visual conditions.


2 июля 2015 01:51

This <a href="http://tadalafilcitrate20mg.com/">tadalafil</a> is not looking for men and who tease crossed 18 years of age. Women and kids should hinder away from <a href="http://genericviagraunitedstates.com">generic viagra price</a>. Preggers women and <a href="http://usatadalafil.com/">tadalafil</a> breast feeding should be deeply careful. Talk to the doctor <a href="http://overthecountertadalafil.com">no prescription cialis</a> if the erection is persisting for a longer tempo than should be generic cheap viagra sustained.


2 июля 2015 06:52

But any being who is enchanting <a href="http://prescriptionnopharmacy.com/">buy drugs without prescription</a> has to be prescription drugs online without aroused. If you are not having importance promoting <a href="http://drugsprescriptionusa.com/">viagra cost</a> then there is no level in using <a href="http://sildenafilonlinecanada.com">canada viagra</a> as this determination not be helpful. This is male enhancement drug that will lift manly in treating their <a href="http://noscriptcanadapharmacy.com/">24 hour pharmacy</a> disorders.


2 июля 2015 10:53

Editorial Team David Zieve MD MHA Bethanne Black Stephanie Slon and Nissi Wang. la propecia homme megalychelation therapy Medical treatment in which heavy metals are ushed from the bloodstream by means of a chelator that binds metal ions used in cases of mercury or lead poisoning.to viewcephalicpertaining to the head


6 июля 2015 02:08

suture of a silicone band to the sclera to correct retinal detachmentPriligy Review I used Priligy to delay ejaculation mg cause me to ejaculate after too long this is not what i wanted so I tried mg and it was doing wonders. Buy Dapoxetine Chlorophenylpiperazine a trazodone metabolite and Ntrifluoromethylphenylpiperazine are considered partial agonists at HTC receptors and usually display HTA receptor antagonistic actions Barnes and SharpKnockdown experi ments show LysRS to be indispensable for the transloca tion and surface exposure of CRT.thalamus


7 июля 2015 06:15

Risk factors a.During the early decades of the th century the buildingblock components of DNA were identified in more detail as deoxyribose sugars phosphate groups and four types of component called nucleotide bases or simply bases.Another major figure of this time was Constantine the African who first arrived in Salerno in around . Online pharmacy Prostate biopsy culture findings of men with chronic pelvic pain syndrome do not differ from those of healthy controls.These databases contain rafts of data on research trials diagnoses treatments and outcomes and they are constantly expanded and updated to provide the most uptodate information.Miller simulated in his laboratory the type of conditions that may have existed perhaps ..


7 июля 2015 09:52

N will just dislodge the bone What would this angle be if the bones were lubricatedAntihistone Abs in are present in of cases of druginduced lupus see Clinical Pearl cialis 20mg prix en pharmacie Within the interventricular septum the bundle of His divides into the left bundle branch and the right bundle branch which form the conduction myobers that extend through the ventricle walls and contract on stimulation.


7 июля 2015 14:20

Testosterone therapy in adult men with androgen deficiency syndromes An Endocrine Society Clinical Practice guideline.The team also decided to transfer embryos at an earlier stage when they were only eight cells in size.Symptoms can be quite variable but many men experience irritative voiding symptoms possibly with pain in the back testes epididymis or penis lowgrade fever arthralgias and myalgias.org. all day chemist retin a Older age over years


7 июля 2015 15:25

King and Straus et al The Social Medicine ReaderSpermatic cord Testicular artery Testicular veins Epididymis Seminiferous tubules Vas deferens FIGURE Internal structure of a testis and the epididymis.Rapid cell death with release of intracellular con tents causes hyperkalemia hyperphosphatemia and hyperuricemia.The contractive phase of the heartbeat is called costo cialis generico b.


7 июля 2015 18:57

<a href=" http://www.24hourpharmacycanadian.com/ ">canadian pharmacy</a> <a href=" http://www.canadianpharmaciesprice.com/ ">online pharmacies</a> <a href=" http://www.canadianpharmacynorecipe.com/ ">online pharmacy</a> <a href=" http://www.canadapharmacynoscript.com/ ">canada pharmacy</a>


8 июля 2015 01:31

S. prezzo del cialis originale They focused on principled negotiation or finding acceptable solutions by determining which needs are fixed and which are flexible.Could a similar process be true in the case of emotions where maybe we have the same feelings but we process perceive or modulate those feelings differently Although the concept of allostatic load refers to the wear and tear from stress we could imagine a similar system with emotions.Immunotherapy Lightfoot Y.


8 июля 2015 05:17

Learn more about <a href=" http://www.pantoprazolesodium.com/ ">pantoprazole sodium</a>


8 июля 2015 16:029 июля 2015 08:04

<a href=" http://www.viagraonlinedoctor.com/ ">sildenafil</a> <a href=" http://www.genericusaonline.com ">sildenafil citrate</a> <a href=" http://www.usagenericusa.com/ ">viagra online</a>


9 июля 2015 16:02

HTN scleroderma systemic sclerosis a.SensationOther causes radiation therapy Sheehans syndrome infiltrative processes e.In Bradley WG Daroff RB Fenichel GM Jankovic J eds. buy cheap cialis discount online In on a visit to the Crimea she had contracted a day illness known as Crimea fever that was to cause periods of disability and bed rest throughout the rest of her life.High glucose load may lead to hyperglycemia and hypertriglyceridemia.


10 июля 2015 01:51

auditory meatus Auditory canal. best prices for on line levitra C D E c and D from George RB Light RW Matthay MA et al.tanTo classify the extent of spread of the tumor and to plan treatment b.In addition to the desired infor mation it contains spurious signals due to various sources extraneous to the main phenomenon.


10 июля 2015 23:3311 июля 2015 20:50

He does Questions l STEPUP TO MEDICINE not take any other medications. viagra online Elsevier Saunders chap


12 июля 2015 01:19


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть