Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

This demands that these type of people have to be watched keenly. provigil sale - cheap provigil - http://www.arrowheadranchtn.org/provigil/


7 августа 2013 16:00

Klonopin, just as many drugs, comes with side effects such as dizziness, tiredness, diarrhea and stomach upsets. klonopin for sale - order klonopin online - http://kissforsenate.com/


14 августа 2013 00:38

<a href=" http://www.cialisportal.com ">tadalafil</a>, 8694, <a href=" http://www.cialisprescriptionno.com ">cialis pharmacy</a>, 9578, <a href=" http://www.celkanoprescription.com ">cialis</a>, 2889, <a href=" http://www.specialistnorx.com ">cialis</a>, 2217, <a href=" http://www.cialescheap.com ">cialis online</a>, 6894, <a href=" http://www.cialisovercounter.com ">cialis</a>, 5997, <a href=" http://www.cicicheap.com ">online cialis</a>, 6425
cialis online


15 августа 2013 16:59

<a href="http://www.cialispharmacycheap.com">cialis price</a>, 598, <a href="http://www.genericviagra-faq.com">discount viagra</a> 2423, <a href="http://www.tadalafilmeds.com">tadalafil</a> 45378, <a href="http://www.levitraonlinett.com">levitra</a>, 3299, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil price</a> 74443, <a href="http://www.buyviagraqq.com">buy viagra</a>
tadalafil que es.


15 августа 2013 17:33

<a href="http://wwww.raycialisvog.com">cialis</a>, 7439, <a href="http://www.genericviagra-faq.com">viagra generic</a> 2346, <a href="http://www.tadazaebato.com">tadalafil buy online</a> 48782, <a href="http://www.levitraonlinett.com">generic levitra</a>, 3043, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil canada</a> 5524, <a href="http://www.buyviagraqq.com">buy viagra online</a>
tadalafil.


19 августа 2013 09:41

Topiramate For Weight Loss topiramate 25mg - topamax online - http://www.dianalambdinmeyer.com/topamax.html


22 августа 2013 07:44

Anxiety will stop you from focusing on a task for so long and depression will get no way if you have both disorders. cymbalta 60 mg - cymbalta online - http://www.etsfsoccer.com/cymbalta.html


22 августа 2013 21:51

You should always stop taking medication under that advisement of a medical professional that way you'll not risking any harm to yourself during this period of time. homepage - website - http://www.dianalambdinmeyer.com/topamax.html


23 августа 2013 00:12


geometry homework answers for free geometry homework help free online - Patterns: The P in RIP 1. Read aloud together with your child every day. Provide a break that requires hard pressure (called proprioceptive pressure), such as chair push-ups, stretching, lifting a pile books. So they'll know to stop. - http://www.homeworkhelpinstant.com/homework-help-online.html


2 сентября 2013 13:36

<a href=" http://aviagrawithoutprescription.com ">viagra no prescription cheap</a>, 95929, <a href=" http://prescriptionviagrano.com ">viagra prescription</a>, 4991, <a href=" http://viagra-noprescriptions.com ">viagra by prescription</a>, THODOHIG.
viagra no prescripion


5 сентября 2013 07:07

<a href="http://www.genericviagra-faq.com">generic viagra online</a>, 6508, <a href="http://www.cialispharmacycheap.com">cialis price</a>, 840, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil 20</a>, 43519, <a href="http://www.buyviagra-faq.com">viagra</a>, 6923, <a href="http://www.tadazaebato.com">dosage tadalafil</a>, 32820, <a href="http://www.levitraonlinett.com">levitra</a>, 36845., viagra buy


20 сентября 2013 11:00

does insurance cover topamax walmart pharmacy topamax how to get topamax online - http://singletonforcongress.org/topamax.html


23 сентября 2013 22:09

how much does topiramate cost topiramate costco how much is topiramate without insurance - http://singletonforcongress.org/topamax.html


24 сентября 2013 06:23

buy modafinil online no prescription uk provigil without prescription australia can i buy modafinil online - http://www.subprimelosses.com/


24 сентября 2013 17:56

The softness of your shoe lifts insoles is also essential to think about

http://coream.ru/ru/index.php?mid=record&sort_index=regdate&order_type=desc&document_srl=13367
http://carearpc.uzziel.org/?document_srl=116271
http://kanfamily.kr/main/?document_srl=65248


shoe lifts for men
shoe lifts


4 октября 2013 06:53

<a href=" http://www.cialisnorxshop.com ">order cialis</a>, 7388, <a href=" http://www.tadalafilovercounter.com ">cialis without prescription</a>, 4190, <a href=" http://www.celkanoprescription.com ">buy cialis</a>, 6934, <a href=" http://www.overthecountercialismd.com ">cialis</a>, 7468, <a href=" http://www.cialescheap.com ">buy cialis</a>, 1019, <a href=" http://www.cheapcelka.com ">order cialis</a>, 9303, <a href=" http://www.cialisnoprescriptionstarik.com ">cialis</a>, 6201
cialis pharmacy


14 октября 2013 15:08

Shoe lifts, particularly adjustable shoe lifts are also used extensively from the medical profession in the treatment of leg length discrepancy, primarily to counter act the disparity in leg length, thus negating any unevenness in gait but also as a means of pain relief

http://www.sonymusiclatin.com/blog/cheapest-mens-shoe-lift-online
http://caman.co.kr/xe/?document_srl=176152
http://knpc.ncity.net/xe/?document_srl=40823


18 октября 2013 16:22

The gel adjustable lifts are produced in top quality silica gel and are aClearly heel Lifts excellent low cost choice, incorporating a gel heel cup and four additional silicone layers, enabling the user to add levels if and when needed

http://www.emailtester.actency.fr/node/42256
http://wow-event.com/?document_srl=23968
http://www.softroom.co.kr/xe/?document_srl=219832&mid=recruitqna&sort_index=regdate&order_type=desc


21 октября 2013 14:22

<a href="http://www.onlineviagraus.com">viagra online</a>, 1756, <a href="http://www.buycialis-generic.com">buy tadalafil</a>, Winnalit, <a href="http://prescriptionviagrano.com">viagra without prescription</a>, 50127, <a href="http://www.buycialis-faq.com">buy cialis</a>, 8930, <a href="http://www.viagrapriceslist.com">viagra prices</a>, BoawsPaH, <a href="http://genericviagraname.com">buy generic viagra</a>, 3231, <a href="http://www.cheapviagrai.com">cheap viagra</a>. buy cialis uk


23 октября 2013 01:22

<a href="http://www.genericviagra-faq.com">generic viagra</a>, 3007, <a href="http://www.cialispharmacycheap.com">get cialis</a>, 3063, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil online</a>, 39568, <a href="http://www.buyviagraqq.com">buy cheap viagra</a>, 544, <a href="http://www.tadazaebato.com">tadalafil 20</a>, 14445, <a href="http://www.levitraonlinett.com">vardenafil</a>, 73715., cialis online


1 ноября 2013 11:32

<a href=" http://www.cialisnorxshop.com ">cialis</a>, 6370, <a href=" http://www.celkanoprescription.com ">cialis price</a>, exavaime, <a href=" http://www.cialwithoutrx.com ">cialis</a>, 34764, <a href=" http://www.overthecountercialismd.com ">cialis online</a>, 354, <a href=" http://www.cialescheap.com ">cheap cialis</a>, Fuckdura, <a href=" http://www.cheapestcialisbuy.com ">online cialis</a>, 5770, <a href=" http://www.cialisovercounter.com ">cialis prescription</a>. cheap cialis


4 ноября 2013 06:59

<a href=" http://www.genericviagra-faq.com ">buy generic viagra</a>, 9287, <a href=" http://www.levitraonlinett.com ">levitra side effects</a>, THODOHIG, <a href=" http://www.tadalafilmeds.com ">tadalafil</a>, 31433, <a href=" http://www.buyviagraks.com ">buy prescription viagra</a>, 2040, <a href=" http://kamagrajellycheap.com ">kamagra to buy</a>, Vaxgraws, <a href=" http://www.egenericlevitra.com ">cheap levitra</a>, 2853, <a href=" http://www.tadalafilrss.com ">tadalafil lowest price</a>., generic viagra no prescription


7 ноября 2013 08:09

http://www.buyviagraks.com buy viagra, 7594, http://www.tadalafilmeds.com tadalafil india, erartogy, http://www.egenericlevitra.com levitra canada, 44266, http://kamagrajellycheap.com cheapest kamagra uk, 6940, http://www.viagraonlinecom.com viagra online canada pharmacy, exavaime, http://genericviagra-safe.com generic viagra online, 9692, http://www.vardenafilpurchase.com cheap levitra.


8 ноября 2013 13:04

<a href="http://www.cheapviagradiscount.com">cheap viagra pills</a>, 3903, <a href="http://www.buycialis-generic.com">buy cialis</a>, NumProwN, <a href="http://genericviagraname.com">generic viagra online</a>, 2012, <a href="http://www.cheaprxmd.com">cheap viagra in uk</a>, 6870, <a href="http://www.prices-viagra.com">viagra prices</a>, NumProwN, <a href="http://viagra-noprescriptions.com">viagra prescription canada</a>, 4502, <a href="http://www.buycialis-tadalafil.com">cialis</a>. cialis


30 ноября 2013 06:35

<a href=" http://www.cialisnorxshop.com ">generic cialis</a>, 7826, <a href=" http://www.celkanoprescription.com ">cialis online</a>, lidsstar, <a href=" http://www.cialwithoutrx.com ">cialis pharmacy</a>, 17263, <a href=" http://www.cialisnoprescriptionmd.com ">cialis sale</a>, 5085, <a href=" http://www.cialescheap.com ">cialis</a>, BenibynC, <a href=" http://www.specialistnorx.com ">cialis price</a>, 2502, <a href=" http://www.cheapcelka.com ">cialis</a>. buy cialis


8 декабря 2013 19:43

<a href=" http://www.cheapviagradiscount.com ">cheap viagra from canada</a>, 641, <a href=" http://www.buycialis-generic.com ">cialis buy</a>, BoawsPaH, <a href=" http://genericviagraname.com ">where to buy generic viagra</a>, 12768, <a href=" http://www.cheaprxmd.com ">viagra</a>, 5433, <a href=" http://www.viagrapriceslist.com ">price for viagra</a>, lidsstar, <a href=" http://viagra-noprescriptions.com ">buy viagra without prescription</a>, 5090, <a href=" http://www.buycialis-tadalafil.com ">buy cialis with prescription</a>. india viagra


8 декабря 2013 21:25

<a href=" http://www.canadaonlineviagra.com ">generic viagra online</a>, 34813, <a href=" http://www.viagraonlinecanadamd.com ">viagra</a>, lidsstar, <a href=" http://www.onlineviagracanadian.com ">purchase viagra online</a>, 27346. viagra online


12 декабря 2013 09:41

<a href=" http://www.buycialiscq.com ">buy cialis</a>, 6377, <a href=" http://www.kamagrasr.com ">kamagra</a>, 7774, <a href=" http://www.buycialisit.com ">buy cialis</a>, 4743, <a href=" http://www.buyviagraprize.com ">buy viagra generic</a>, 5311, <a href=" http://www.tadalafildt.com ">tadalafil</a>.


15 декабря 2013 13:39

<a href="http://www.sildenafilvgr.com">cost of sildenafil</a>, 4604, <a href="http://www.vardenafilpurchase.com">levitra</a>, 9866, <a href="http://www.viagraonlinecom.com">viagra</a>, exavaime, <a href="http://genericviagra-safe.com">generic viagra in canada</a>, 62788, <a href="http://kamagrajellycheap.com">kamagra oral jelly</a>, 7676, <a href="http://www.buyviagraks.com">india viagra</a>, spiliora, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil buy</a>, 5909, <a href="http://www.elevitraonline.com">vardenafil</a>. generic viagra.


20 декабря 2013 02:33

<a href=" http://www.genericviagradt.com ">generic viagra online</a>, 1112, <a href=" http://www.genericviagrahome.com ">generic viagra online</a>


24 декабря 2013 08:19


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть