Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/topnews_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/archives_lite.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451

Warning: fopen(/home/ivfrnet/public_html/library/engine/cache/calendar_lite122007.tmp) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 449

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 450

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/ivfrnet/public_html/library/engine/modules/functions.php on line 451
Банківська справа. Кредитування » Прикарпатська бібліотека
Зробити стартовою
Додати до закладок
 Наш форум
 Написати нам
  
  Статистика
  Партнери сайту
   Вхід на сайт
  Популярне
  Пошук

Пошук по сайту:  

истання коштів при зміні процесу виробництва. Нормативне значення показника - 0,4 - 0,6.
3. Заборгованості.
сума позикових коштів
Кз=
сума власних коштів

Залежить від структури та швидкості обігу коштів.Прискорення оборотності коштів не впливає на фінансовий стан позичальника. Нормативне значення показника - 0,5 - 1,0.
4. Фінансової стабільності.
джерела власних та прирів-
нених до них коштів + дов-
гострокові позикові кошти
Кфс=
актив балансу

Коефіцієнт показує питому вагу в загальній вартості майна усіх джерел коштів, що позичальник може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів. При значенні 0,5 - ризик мінімальний.
5. Участь власних та довгострокових позичених коштів у запасах та затратах.
розділ І пасиву + довго-
строкові позичені кошти
мінус розділ І активу
Кувпк=
розділ ІІ активу

Підтверджує платоспроможність клієнта. Нормативне значення показника 0,5.
6. Загальний коефіцієнт покриття за балансом.
актив балансу мінус розділ
І активу
Кпб=
короткострокові позички +
позичені кошти + розрахунки
з кредиторами (за виключен-
ням позик для працівників)

Показує здатність позичальника розраховуватись за своїми боргами. Значення - не менше 1,0.
Необхідно мати на увазі: при розрахунках коефіцієнтів обов'язково виключаються з відповідних статей балансу знос основних засобів та нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.
При здійснені оцінки кредитоспроможності та фінансової стабільності банки можуть використовувати інші показники:
а) коефіцієнт інвестування, якщо він більше одиниці, це свідчить про достатність власних коштів.
джерела власних коштів
Кі=
основні кошти та поза-
оборотні активи

б) коефіцієнт покриття балансу дає змогу встановити, чи покривають ліквідні кошти суму короткострокових зобов'язань і характеризує спроможність позичальника розрахуватися за своїми боргами
оборотні активи
Кпб=
короткострокові зобов'язання

Цей коефіцієнт може дорівнювати 3,0, але не менше 1,0 і відповідність значення цього показника оптимальній величині є гарантією низького кредитного ризику.
в) коефіцієнт використання фінансових ресурсів (усього майна) дає змогу визначити, за який період одержаний прибуток може компенсувати вартість майна
балансовий прибуток
Квфр=
актив балансу

г) коефіцієнт ефективності використання власних коштів дає узагальнену оцінку ефективності вкладених коштів
балансовий прибуток
Кввк=
джерела власних коштів

При аналізі та визначенні оцінки діяльності позичальника можуть бути використані інші показники.

Для отримання комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника потрібно визначені показники порівняти з оптимальними і на підставі їх аналізу вирішувати питання про можливість надання кредиту.
Реальні висновки та пропозиції за результатами оцінки діяльності позичальника дозволять уникнути банку невиправданого ризику при здійсненні кредитних взаємовідносин.
Кредит надається банком, як правило, позичальникам з найбільш високою кредитоспроможністю, які забезпечують своєчасне його погашення за рахунок отриманих доходів.
У разі укладання договору та надання кредиту позичальнику із недостатньою кредитоспроможністю доцільно застосовувати такі заходи щодо зменшення кредитного ризику:
 зменшення розміру кредиту, що надається одному позичальнику;
 страхування кредитів;
 одержання достатнього забезпечення за виданими кредитами шляхом укладання договору застави на майно, цінні папери позичальника;
 надання позичальником поручительств, гарантій інших організацій;
 скорочення строків користування кредитом.
В практиці роботи комерційних банків України використовуються наступні показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи потенційного позичальника:
1. Рентабельність підприємства.
2. Рентабельність реалізованої продукції.
3. Рентабельність акціонерного капіталу.
4. Рентабельність активів.
5. Рентабельність затрат.
Ефективність використання клієнтом оборотного капіталу можна оцінити за допомогою таких показників:
1. Тривалість обороту капіталу в днях.
2. Кількість оборотів капіталу за певний період (швидкість обороту капіталу)
3. Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу в вартості реалізованої продукції.
Звітність потенційного позичальника є лише одним з джерел одержання про нього інформації. До інших каналів відносяться архів банку, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.
Розглядаючи можливість використання тих чи інших показників для оцінки кредитоспроможності позичальників, не слід забувати і про проведення об’ємного якісного аналізу. Так, наприклад менеджери кредитних відділів американських банків про підготовці кредитних меморандумів складають об’ємний звіт не тільки про основні характеристики діяльності позичальника (загальні відомості, дані про керівництво та його зміни, рейтингова оцінка акцій, облігацій та векселів, фінансові результати та інші кредитори), а й про галузь, у якій він працює, характер ринку його продукції тощо. Причому такий меморандум складається за стандартною схемою з конкретними висновками і пропозиціями менеджера. Загальна схема такого аналізу в згрупованому вигляді наведена в Таблиці 1. , а її використання дає змогу мати чітке уявлення про характер і діяльність позичальника.
Таблиця 1. Схема проведення кредитного аналізу (правило шести ”СІ” - принципи кредитування.
I. Характер. II. Здатність. III. Грошові кошти
1. Кредитна історія клієнта банку
2. Досвід роботи інших кредиторів з даним клієнтом
3. Мета позички
4. Досвід клієнта і складанні планів та прогнозів
5. Кредитний рейтинг клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом другого підпису 1. Дієздатність клієнта і гарантія
2. Наявність статутних документів
3. Характеристика клієнта: юридичний статус, засновники, основна діяльність, тощо 1. Обсяг в звітному періоді: продаж, прибутку, дивідендів
2. Забезпеченість власними коштами
3. Наявність ліквідних резервів
4. Кредиторська та дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та рівень ліверіджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції (показник Р/Е)
8. Наявність аудиторського висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в бухгалтерському обліку
IV. Забезпечення V. Умови VI. Контроль
1. Право власності на активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов’язання за лізингом та закладні
6. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба в фінансових ресурсах 1. Рейтинг клієнта в своїй галузі, частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до кон’юнктур-них та технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові потоки клієнта
6. Довгострокові прогнози розвитку галузі та перспектива зростання клієнта 1. Банківське законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації у клієнта
4. Кредитна заявка та кредитний договір
5. Інформація сторонніх осіб (політики, економісти, громадські діячі) про зовнішні фактори зміни умов економічної діяльності

Однім з принципів банківського кредитування є забезпеченість зобов'язань продавця позичальнику щодо поверненню позички. Забезпечення зобов'язань може досягатися за рахунок застави позичальником майна, на що банком в відповідності з діючим законодавством може бути звернуте стягнення, гарантії (поручительства), стягнення пені і т.д.
Майно і інші форми зобов'язань продавця позичальника перед банком повинні задовольняти наступним вимогам:
1. Висока ліквідність.
2. Спроможність до тривалого строку зберігання (як мінімум протягом строку погашення позички).
3. Стабільність цін на заставлене майно.
4. Низькі витрати по зберіганню і реалізації застави.
В залежності від того, наскільки заставлене майно відповідає даним вимогам, варіюється обсяг позики, що видається. Розмір позики під заставу встановлюється в процентах до ринкової вартості застави в момент укладання кредитної угоди. В випадку неплатоспроможності позичальника кредитор має право реалізації застави з метою відшкодування з виторгуваних коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка що залишилася повертається позичальнику. Якщо виручена сума виявиться недостатньою, то кредитор має право фінансової претензії до позичальника.
Найбільш розповсюдженими є наступні носії забезпечення кредитів:
1.Гарантія (поручительство) - зобов'язання продавця третьої особи погасити борг позичальника в випадку його неплатоспроможності. Оформляється в вигляді самостійних зобов'язань продавця гаранта за допомогою передатного надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.
2.Переуступка контрактів - форма, що практикується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, які здійснюють регулярні поставки товару (надання послуг) контрактів. Позичальник переуступає контракт банку, що кредитує, в результаті чого надходження від замовника по оплаті робіт зараховуються суму премії в погашення заборгованості по позиці.


Автор: Ecology 10 декабря 2007 | Переглядів: 65535 | Коментарi: 3289
 (голосов: 0)


 

Шукайте все потрібне на сайтах Прикарпатського порталу:
 

<a href=" http://www.viagraonlinecost.com ">viagra online</a>, 23971, <a href=" http://viagraonlinesamples.com ">viagra online prescription</a>, stospisy, <a href=" http://www.viagraonlinecoupon.com ">viagra online</a>, 585136. viagra


7 січня 2014 09:44

<a href=" http://www.sildenafilvgr.com ">buy sildenafil</a>, 1194, <a href=" http://www.levitraonlinett.com ">levitra</a>, 8686, <a href=" http://www.viagraonlinecom.com ">buy viagra online</a>, NumProwN, <a href=" http://genericviagra-safe.com ">generic viagra</a>, 58131, <a href=" http://jellykamagraoral.com ">kamagra kamagra uk</a>, 6634, <a href=" http://www.buyviagraks.com ">purchase viagra</a>, tabbrago, <a href=" http://www.tadalafilmeds.com ">tadalafil dosage</a>, 797, <a href=" http://www.egenericlevitra.com ">levitra</a>. kamagra without prescription.


14 січня 2014 16:05

<a href=" http://www.buycialistok.com ">buy cialis</a>, 2367, <a href=" http://www.kamagraspecial.com ">kamagra</a>, 5182, <a href=" http://www.buycialisit.com ">buy cialis</a>, 8580, <a href=" http://www.buyviagraprize.com ">buy viagra</a>, 5602, <a href=" http://www.buycialisonlineor.com ">buy cialis online united states</a>, 9745, <a href=" http://www.sildenafilsir.com ">sildenafil</a>, 9852, <a href=" http://www.buyviagrasmart.com ">buy viagra</a>, 1143, <a href=" http://www.tadalafilost.com ">cheap tadalafil</a>.


14 січня 2014 18:02

<a href="http://www.genericviagra-faq.com">generic viagra</a>, 8301, <a href="http://jellykamagraoral.com">kamagra jelly 100mg</a>, Winnalit, <a href="http://www.sildenafilvgr.com">generic sildenafil</a>, 55364, <a href="http://www.viagraonlinecom.com">viagra</a>, 1498, <a href="http://www.buyviagraks.com">buy viagra</a>, stospisy, <a href="http://www.egenericlevitra.com">vardenafil</a>, 7346, <a href="http://www.levitraonlinett.com">generic levitra</a>. buy generic viagra


21 січня 2014 22:11

<a href=" http://www.buycialistok.com ">buy cialis</a>, 5077, <a href=" http://www.kamagraonlines.com ">cheap kamagra</a>, 3868, <a href=" http://www.buycialisit.com ">buy cialis</a>, 9327, <a href=" http://www.buyviagragroup.com ">buy viagra</a>, 5827, <a href=" http://www.buycialspice.com ">buy cialis</a>, 4310, <a href=" http://www.sildenafilsir.com ">buy sildenafil</a>, 7878, <a href=" http://www.buyviagrasmart.com ">buy viagra generic</a>, 1112, <a href=" http://www.buytadalafilius.com ">tadalafil</a>.


29 січня 2014 10:00

<a href=" http://www.genericviagra-faq.com ">generic viagra</a>, 9392, <a href=" http://kamagrajellycheap.com ">reviews on kamagra</a>, spiliora, <a href=" http://www.sildenafilvgr.com ">sildenafil over the counter</a>, 5107, <a href=" http://www.viagraonlinecom.com ">viagra</a>, 3315, <a href=" http://www.buyviagraks.com ">buy viagra</a>, houlkils, <a href=" http://www.elevitraonline.com ">levitra generic</a>, 3757, <a href=" http://www.vardenafilpurchase.com ">levitra side effects</a>. viagra online


31 січня 2014 00:28

<a href=" http://kamagraonlinejelly.com ">kamagra fast</a>, 46842, <a href=" http://www.kamagraoraljellynow.com ">kamagra online</a>, Fuckdura, <a href=" http://kamagrajellyoral.com ">reviews on kamagra</a>, 534142. kamagra oral


1 февраля 2014 13:03

<a href="http://www.cialisovercounter.com">cheap cialis</a>, 5871, <a href="http://www.celkanoprescription.com">cheap cialis</a>, dumBoumn, <a href="http://www.specialistnorx.com">cialis no prescription</a>, 84842, <a href="http://www.cialisnoprescriptionmd.com">buy cheap cialis</a>, 7477, <a href="http://www.tadalafilrss.com">tadalafil uk</a>, NessTwer, <a href="http://www.cialisnorxshop.com">cialis pharmacy</a>, 4990, <a href="http://www.tadalafilmeds.com">tadalafil buy</a>. buy tadalafil


5 февраля 2014 13:21

http://xylocaineorder.soup.io buy champix dutasteride - buy generic champix no prescription http://Inderalbuy.soup.io buy lopressor no prescription - generic lopressor cheap http://Clotrimazoleorder.soup.io generic proscar no prescription - buy proscar uk http://Voltarenorder.soup.io buy cheap lipitor uk - buy lipitor uk http://Trazodonebuy.soup.io generic benicar usa - buy benicar online


17 февраля 2014 13:34

http://zoviraxorder.weebly.com buy clobetasol cheap - buy clobetasol cheap http://Colchicinebuy.weebly.com buy avodart cheap - order generic avodart http://Synthroidorder.weebly.com buy diovan generic - where can i buy real diovan http://Nexiumorder.weebly.com cheap bupropion no prescription - buy bupropion in canada http://Cymbaltacanada.weebly.com buy abilify in the uk - buy abilify dutasteride


17 февраля 2014 14:04

http://zoviraxorder.weebly.com buy clobetasol generic - buy generic clobetasol online http://Colchicinebuy.weebly.com purchase avodart no prescription - buy avodart 0.5mg http://Synthroidorder.weebly.com buy diovan no prescription - order diovan canada http://Nexiumorder.weebly.com buy bupropion online - buy bupropion generic http://Cymbaltacanada.weebly.com order abilify online - buy cheap abilify


17 февраля 2014 14:09

http://xylocaineorder.soup.io mail order champix - order champix no prescription http://Inderalbuy.soup.io buy generic lopressor canada - order lopressor http://Clotrimazoleorder.soup.io buy proscar 5mg - buy generic proscar no prescription http://Voltarenorder.soup.io buy lipitor in australia - buy lipitor in uk http://Trazodonebuy.soup.io buy benicar - buy benicar canada


17 февраля 2014 14:10

<a href="http://www.cheaplevitrasale.com">levitra</a>, 8941, <a href="http://www.cialisno-prescription.com">cialis with no prescription from canada</a>, Fuppauts, <a href="http://www.viagrapricelow.com">viagra for sale</a>, 77172, <a href="http://www.viagraonlinecanadamd.com">buy viagra online</a>, 1165, <a href="http://viagrapricecompare.com">viagra price uk</a>, BoawsPaH, <a href="http://www.canadaonlineviagra.com ">viagra online</a>, 5323, <a href="http://www.ebuylevitra.com ">vardenafil</a>, ThundTup, <a href="http://www.viagragenericname.com">generic viagra</a>, CokClams. online cialis without prescription


17 февраля 2014 14:55

http://xylocaineorder.soup.io order champix - cheap champix no prescription http://Inderalbuy.soup.io generic lopressor no prescription - buy lopressor no prescription http://Clotrimazoleorder.soup.io buy proscar uk - buy proscar no prescription http://Voltarenorder.soup.io generic lipitor no prescription - where to buy lipitor online http://Trazodonebuy.soup.io buy generic benicar no prescription - order generic benicar


17 февраля 2014 16:12

http://xylocaineorder.soup.io buy champix no prescription - buy generic champix canada http://Inderalbuy.soup.io order lopressor online - buy generic lopressor online http://Clotrimazoleorder.soup.io buy proscar online - mail order proscar http://Voltarenorder.soup.io buy lipitor 20mg - buy generic lipitor no prescription http://Trazodonebuy.soup.io buy benicar online - buy benicar online no prescription


17 февраля 2014 18:40

http://xylocaineorder.soup.io purchase champix online - order generic champix http://Inderalbuy.soup.io buy lopressor uk - buy dutasteride lopressor http://Clotrimazoleorder.soup.io order proscar online - buy generic proscar uk http://Voltarenorder.soup.io buy lipitor generic - how to buy lipitor in australia http://Trazodonebuy.soup.io buy benicar 20mg - buy benicar in the uk


17 февраля 2014 18:45

<a href="http://www.cialisovercounter.com">cialis</a>, 1876, <a href="http://www.celkanoprescription.com">get cialis</a>, Gabletob, <a href="http://www.specialistnorx.com">cialis online</a>, 90432, <a href="http://www.cialisnoprescriptionmd.com">cheap cialis</a>, 4824, <a href="http://www.tadalafilcitratemd.com">tadalafil online</a>, cexbreve, <a href="http://www.cialisnorxshop.com">buy cialis</a>, 1360, <a href="http://www.tadalafilmeds.com">tadalafil</a>. buy cheap cialis


17 февраля 2014 18:48

http://zoviraxorder.weebly.com buy clobetasol online - purchase clobetasol no prescription http://Colchicinebuy.weebly.com buy avodart online - order avodart no prescription http://Synthroidorder.weebly.com buy generic diovan online - order diovan canada http://Nexiumorder.weebly.com cheap bupropion uk - buy bupropion online http://Cymbaltacanada.weebly.com mail order abilify - buy cheap abilify uk


17 февраля 2014 21:01

http://xylocaineorder.soup.io best place buy champix - buy champix no prescription http://Inderalbuy.soup.io order lopressor online - mail order lopressor http://Clotrimazoleorder.soup.io generic proscar no prescription - buy proscar dutasteride http://Voltarenorder.soup.io buy lipitor no prescription - buy lipitor online no prescription http://Trazodonebuy.soup.io order benicar - buy dutasteride benicar


17 февраля 2014 21:21

http://zoviraxorder.weebly.com generic clobetasol cheap - generic clobetasol cheap http://Colchicinebuy.weebly.com buy avodart no prescription - buy avodart online uk http://Synthroidorder.weebly.com buy diovan cheap - buy diovan no prescription http://Nexiumorder.weebly.com mail order bupropion - buy bupropion no prescription http://Cymbaltacanada.weebly.com order generic abilify - buy abilify 20mg


17 февраля 2014 21:26

http://lipitor.snack.ws buy lipitor online - buy generic lipitor no prescription http://Lopressorusa.weebly.com buy generic lopressor online - cheapest place buy lopressor http://Benicarbuy.weebly.com order generic benicar - mail order benicar http://Atenolol.weebly.com order atenolol no prescription - buy atenolol online no prescription http://Naltrexoneusa.soup.io buy generic naltrexone no prescription - cheap naltrexone no prescription http://Meloxicamusa.soup.io buy meloxicam no prescription - order generic meloxicam


18 февраля 2014 11:23

http://misoprostol.snack.ws cheap misoprostol no prescription - buy genuine misoprostol http://Nizoralusa.weebly.com buy nizoral dutasteride - buy gsk nizoral http://Finasterideuk.weebly.com order finasteride no prescription - buy finasteride no prescription http://Premarinusa.soup.io generic premarin cheap - buy premarin http://Norvasccanada.soup.io order generic norvasc - buy norvasc 5mg


18 февраля 2014 11:48

http://lipitor.snack.ws buy lipitor no prescription - purchase lipitor online http://Lopressorusa.weebly.com order generic lopressor - mail order lopressor http://Benicarbuy.weebly.com order benicar online - buy benicar dutasteride http://Atenolol.weebly.com buy atenolol cheap - buy atenolol online http://Naltrexoneusa.soup.io order naltrexone no prescription - purchase naltrexone no prescription http://Meloxicamusa.soup.io generic meloxicam online - cheap generic meloxicam


18 февраля 2014 11:50

http://misoprostol.snack.ws order misoprostol canada - order misoprostol canada http://Nizoralusa.weebly.com order nizoral no prescription - buy nizoral no prescription http://Finasterideuk.weebly.com buy finasteride no prescription - buy finasteride cheap http://Premarinusa.soup.io generic premarin india - buy premarin online http://Norvasccanada.soup.io buy norvasc australia - how to buy norvasc in australia


18 февраля 2014 12:00

http://misoprostol.snack.ws mail order misoprostol - buy generic misoprostol uk http://Nizoralusa.weebly.com generic nizoral online - order nizoral online http://Finasterideuk.weebly.com buy finasteride cheap - order generic finasteride http://Premarinusa.soup.io buy premarin cheap - buy premarin in canada http://Norvasccanada.soup.io buy norvasc 10mg - mail order norvasc


18 февраля 2014 14:14

http://lipitor.snack.ws buy lipitor canada - order lipitor online http://Lopressorusa.weebly.com purchase lopressor no prescription - generic lopressor no prescription http://Benicarbuy.weebly.com order benicar - cheap benicar online http://Atenolol.weebly.com buy atenolol 100mg - cheap atenolol no prescription http://Naltrexoneusa.soup.io buy naltrexone online - buy naltrexone 50mg http://Meloxicamusa.soup.io order meloxicam canada - order meloxicam


18 февраля 2014 14:37

http://lipitor.snack.ws cheap lipitor online - buy lipitor cheap http://Lopressorusa.weebly.com buy lopressor canada - buy lopressor no prescription http://Benicarbuy.weebly.com where can i buy real benicar - order benicar no prescription http://Atenolol.weebly.com order atenolol canada - mail order atenolol http://Naltrexoneusa.soup.io buy naltrexone in canada - generic naltrexone cheap http://Meloxicamusa.soup.io buy generic meloxicam online - buy meloxicam no prescription


18 февраля 2014 16:46

http://misoprostol.snack.ws order misoprostol no prescription - generic misoprostol online http://Nizoralusa.weebly.com where can i buy real nizoral - cheap nizoral no prescription http://Finasterideuk.weebly.com buy finasteride cheap - generic finasteride no prescription http://Premarinusa.soup.io buy generic premarin canada - buy premarin http://Norvasccanada.soup.io generic norvasc no prescription - buy norvasc cheap


18 февраля 2014 18:41

http://misoprostol.snack.ws buy misoprostol 100mg - buy generic misoprostol no prescription http://Nizoralusa.weebly.com generic nizoral cheap - buy nizoral online http://Finasterideuk.weebly.com buy finasteride uk - buy finasteride 1mg http://Premarinusa.soup.io buy premarin in the uk - generic premarin online http://Norvasccanada.soup.io generic norvasc canada - order norvasc canada


18 февраля 2014 20:13

http://misoprostol.snack.ws buy misoprostol 100mg - order misoprostol canada http://Nizoralusa.weebly.com generic nizoral available united states - generic nizoral available united states http://Finasterideuk.weebly.com how to buy finasteride in australia - buy finasteride online canada http://Premarinusa.soup.io where to buy premarin - buy generic premarin no prescription http://Norvasccanada.soup.io generic norvasc in canada - buy norvasc


18 февраля 2014 20:41


Додавання коментаря

Украинская Баннерная Сеть